hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Կանոնակարգեր - 2016թ.

pdf1 ՀԱԱՀ-ի /հիմնադրամ/ կոլեկտիվ պայմանագիր

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գործավարության հրահանգ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները

pdf1ՀԱԱՀ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մեթոդ խորհրդի կանոնակարգ

pdf1Կանոնակարգ ՀԱԱՀ–ի ռեկտորի և մասնաճյուղի տնօրենի ընտրության

pdf1Պրոռեկտորների միջև պարտականությունների բաշխման կանոնակարգ

pdf1ՈՒսումնամեթոդական կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի կրթության որակի վերահսկման և ապահովման մշտական գործող հանձնախմբի ժամանակավոր կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ստրատեգիական պլանավորման և շարունակական ուսուցման բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում դասագրքերի և ուսումնամեթոդական այլ գրականության հրատարակման կանոնակարգ

pdf1Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

pdf1Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի գիտական գրադարանի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ասպիրանտուրայի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի բաժնի ընդունելության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին ակադեմիական արձակուրդ տալու կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի Ա.Ե.Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի կանոնակարգ

pdf1Ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին կարգ (քոլեջ) ՀՀ Կ. Գ. Ն-ն կարգ

pdf1Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգ (քոլեջ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանի գյուղական հոսքային դասարանների կանոնակարգ

pdf1Ֆակուլտետի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի կարգավիճակ ունեցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ընտրության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում պահվող հիմնական փաստաթղթի անվանացանկ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի աշխատակարգ, ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության կազմման ուղեցույց

pdf1ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ

pdf1Կարգ ՀՀ գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու

pdf1Պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի դեկանատում պահվող փաստափղթերի ցանկ

pdf1Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կառուցվածք և աշխատակարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգ (ՀՀ Կ.Գ. Ն-ն կարգ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում բաց թողած ուսումնական պարապմունքները անհատական կարգով լրացնելու կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում «Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում»: Ընթացակարգ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար (վերանայված, լրամշակված):

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված բակալավրային կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագիր (ձև)

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկման չափորոշիչներ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կանոնակարգ

pdf1Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման կարգ

pdf1Ուսանողների վարչական կազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման կարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ցերեկային ուսուցման բակալավրային համակարգի ուսանողներին, ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով, ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ տալու, մրցույթի կազմակերպման (շրջափոխման) և անցկացման կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ նշանակելու կարգ

pdf1Ուսանողների հաճախումների հաշվառման և անհատական պարապմունքների կազմակերպման կանոնակարգ 2-րդ բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակների նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգ

pdf1Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մասնագիտության համակարգողի կանոնակարգ

pdf1Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության և ուսանողներին մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից մեկ ուրիշը տեղափոխելու կանոնակարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափի սահմանման, փոփոխման և վճարման կարգի մասին կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում երկրորդ բարձրագույն մասնագիտություն ստանալու կանոնակարգ

pdf1Կանոնակարգ կուրսային նախագծերի (աշխատանքների) հանձնարարման, կազմակերպման, կատարման, պաշտպանության և հետագա պահպանման

pdf1ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

pdf1Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ

pdf1Պետական քննական հանձնաժողովի կանոնակարգ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դիպլոմի հավելված (օրինակելի տարբերակ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի արտաքին կապերի դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողական սննդի կազմակերպման սեկտորի կանոնակարգ

pdf1Լեզվի ուսուցման կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1Անասնաբուժական կլինիկական լաբորատորիայի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության և կենսա-տեխնոլոգիայի գիատահետազոտական ինստիտուտի» կանոնադրություն

pdf1ՀԱԱՀ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի կանոնակարգ

pdf1Գյուղացիական և գյուղացիական կոլոկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1Կադրերի և հատուկ բաժնի կանոնակարգ

pdf1Գրասենյակի կանոնակարգ

pdf1Հրատարակչական-խմբագրական բաժնի կանոնակարգ

pdf1Արտոնագրային սեկտորի կանոնակարգ

pdf1Տպարանի կանոնակարգ

pdf1Արխիվի կանոնակարգ և փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատակարգ

pdf1Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի պատմության թանգարանի կանոնակարգ

pdf1«Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական մասնաճյուղերի միավորման կանոնակարգ

pdf1Ավտոպարկի կանոնակարգ

pdf1«Արաբկիր-1» ուսանողական հանրակացարանի ներքին կարգապահության կանոններ

pdf1ՀԱԱՀ-ի «Զարթոնք» հանգստյան տան կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի պրոբլեմային լաբորատորիայի կանոնադրություն

 
Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հունվար 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10