hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Միջազգային գիտաժողով

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

Կանոնակարգեր - 2016թ.

pdf1 ՀԱԱՀ-ի /հիմնադրամ/ կոլեկտիվ պայմանագիր

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գործավարության հրահանգ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները

pdf1ՀԱԱՀ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մեթոդ խորհրդի կանոնակարգ

pdf1Կանոնակարգ ՀԱԱՀ–ի ռեկտորի և մասնաճյուղի տնօրենի ընտրության

pdf1Պրոռեկտորների միջև պարտականությունների բաշխման կանոնակարգ

pdf1ՈՒսումնամեթոդական կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի կրթության որակի վերահսկման և ապահովման մշտական գործող հանձնախմբի ժամանակավոր կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ստրատեգիական պլանավորման և շարունակական ուսուցման բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում դասագրքերի և ուսումնամեթոդական այլ գրականության հրատարակման կանոնակարգ

pdf1Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

pdf1Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի գիտական գրադարանի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ասպիրանտուրայի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի բաժնի ընդունելության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին ակադեմիական արձակուրդ տալու կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի Ա.Ե.Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի կանոնակարգ

pdf1Ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին կարգ (քոլեջ) ՀՀ Կ. Գ. Ն-ն կարգ

pdf1Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգ (քոլեջ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանի գյուղական հոսքային դասարանների կանոնակարգ

pdf1Ֆակուլտետի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի կարգավիճակ ունեցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ընտրության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում պահվող հիմնական փաստաթղթի անվանացանկ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի աշխատակարգ, ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության կազմման ուղեցույց

pdf1ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ

pdf1Կարգ ՀՀ գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու

pdf1Պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի դեկանատում պահվող փաստափղթերի ցանկ

pdf1Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կառուցվածք և աշխատակարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգ (ՀՀ Կ.Գ. Ն-ն կարգ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում բաց թողած ուսումնական պարապմունքները անհատական կարգով լրացնելու կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում «Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում»: Ընթացակարգ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար (վերանայված, լրամշակված):

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված բակալավրային կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագիր (ձև)

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկման չափորոշիչներ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կանոնակարգ

pdf1Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման կարգ

pdf1Ուսանողների վարչական կազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման կարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ցերեկային ուսուցման բակալավրային համակարգի ուսանողներին, ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով, ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ տալու, մրցույթի կազմակերպման (շրջափոխման) և անցկացման կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ նշանակելու կարգ

pdf1Ուսանողների հաճախումների հաշվառման և անհատական պարապմունքների կազմակերպման կանոնակարգ 2-րդ բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակների նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգ

pdf1Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի մասնագիտության համակարգողի կանոնակարգ

pdf1Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության և ուսանողներին մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից մեկ ուրիշը տեղափոխելու կանոնակարգ

pdf1Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափի սահմանման, փոփոխման և վճարման կարգի մասին կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ում երկրորդ բարձրագույն մասնագիտություն ստանալու կանոնակարգ

pdf1Կանոնակարգ կուրսային նախագծերի (աշխատանքների) հանձնարարման, կազմակերպման, կատարման, պաշտպանության և հետագա պահպանման

pdf1ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

pdf1Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ

pdf1Պետական քննական հանձնաժողովի կանոնակարգ

pdf1Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դիպլոմի հավելված (օրինակելի տարբերակ)

pdf1ՀԱԱՀ-ի արտաքին կապերի դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի ուսանողական սննդի կազմակերպման սեկտորի կանոնակարգ

pdf1Լեզվի ուսուցման կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1Անասնաբուժական կլինիկական լաբորատորիայի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության և կենսա-տեխնոլոգիայի գիատահետազոտական ինստիտուտի» կանոնադրություն

pdf1ՀԱԱՀ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի կանոնակարգ

pdf1Գյուղացիական և գյուղացիական կոլոկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ

pdf1Կադրերի և հատուկ բաժնի կանոնակարգ

pdf1Գրասենյակի կանոնակարգ

pdf1Հրատարակչական-խմբագրական բաժնի կանոնակարգ

pdf1Արտոնագրային սեկտորի կանոնակարգ

pdf1Տպարանի կանոնակարգ

pdf1Արխիվի կանոնակարգ և փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատակարգ

pdf1Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի պատմության թանգարանի կանոնակարգ

pdf1«Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական մասնաճյուղերի միավորման կանոնակարգ

pdf1Ավտոպարկի կանոնակարգ

pdf1«Արաբկիր-1» ուսանողական հանրակացարանի ներքին կարգապահության կանոններ

pdf1ՀԱԱՀ-ի «Զարթոնք» հանգստյան տան կանոնակարգ

pdf1ՀԱԱՀ-ի պրոբլեմային լաբորատորիայի կանոնադրություն

 

Ուսման հնարավորություն Ռուսեի Անգել Կանչևի անվան համալսարանում

Ուսման հնարավորություն Ռուսեի Անգել Կանչևի անվան համալսարանում 

Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus+ ՀԳ1 «Միջազգային կրեդիտային շարժունություն» ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ն հայտարարում է մրցույթ Ռուսեի Անգել Կանչևի անվան համալսարանում (Բուլղարիա) ուսումը 4 ամսով շարունակելու համար: Վերոնշյալ համալսարանում ուսումը 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում շարունակելու հնարավորություն կստանան ՀԱԱՀ-ի 2 ուսանող։ Նրանց կտրամադրվի ամսական 800 եվրո կրթաթոշակ և 275 եվրո գումար`

...

Ուշադրությու´ն

Կյանքի և բիզնես հմտությունների դասընթացներ

ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Հոկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Գրանցվեք նորությունների համար

10