Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ

Սմբատ Հարութի Դավեյան

տեխն.գիտ.դոկտոր, դոցենտ

Դեկան

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    1ա մասնաշենք, սենյակ 2
  • ներքին 2-95, 2-98
  • [email protected]

ՀԱԱՀ-ի Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը պատրաստում է ագրոպարենային համակարգի մասնագետներ, որոնք սպասարկում են սննդի արդյունաբերության արագ զարգացող ոլորտը։ Անվտանգ և որակյալ պարենը ենթադրում է բարձր կարողություններով և հմտություններով մասնագետ` ձևավորված համապատասխան կրթական միջավայրում։ Ոլորտը նոր մարտահրավերներ է առաջադրում, որոնք հնարավոր է լուծել բազմագործոն բարեփոխումներով, ինչն արդեն իրականություն է համալսարանում՝ նոր ռազմավարությամբ՝ ամրագրված կայուն զարգացման նպատակներով։ Դրա իրագործման բաղադրիչ մասն է Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը, որի զարգացման ծրագիրը բխում է բուհի որդեգրած ռազմավարությունից։
2019-2020 ուստարվանից գործում են նոր ուսումնական պլանները՝ քառամյա կրթական ծրագրերով, որոնք բովանդակությամբ արդիական են, բավարարում են սննդի արդյունաբերության նորագույն տեխնոլոգիաների պահանջներին և անվտանգությանը։
Որակյալ տեխնոլոգ մասնագետների պատրաստման տեսանկյունից կարևորվում է հագեցած նյութատեխնիկական բազայի առկայությունը, որը լիովին համապատասխանում է լաբորատոր, սեմինար, գործնական պարապմունքների և ուսանողների հետազոտական աշխատանքների կատարման պահանջներին:
ՈՒսանողների ուսումնաարտադրական պրակտիկաներն անցկացվում են ՀՀ սննդարդյունաբերության առաջատար ձեռնարկություններում, ինչպես նաև ՀԱԱՀ-ի գիտափորձարարական բազաներում:
Ֆակուլտետը համագործակցում է Ռուսաստանի Կ. Ա. Տիմիրյազևի անվան պետական ագրարային, Մոսկվայի կիրառական կենսատեխնոլոգիայի պետական համալսարանների և Մոսկվայի կաթնարդյունաբերության գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ:
Ֆակուլտետի կայուն զարգացման նպատակներն են․

Որակյալ կրթություն

Կրթական ծրագրերի պատշաճ իրականացում հետևյալ բաղադրիչներով.
Կրթական համակարգում էլեկտրոնային հարթակի լիարժեք կիրառում ամբողջ գործիքակազմով։ Տվյալ հարթակի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում մշտադիտարկման համակարգի ներդման միջոցով
Դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունների նոր մակարդակ՝ փոխադարձ պատասխանատվության ենթատեքստում
Կրթության որակի ներֆակուլտետային մոնիթորինգի մշակում և կիրառում
Կրթական ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքների գործունեության մշտադիտարկում և վերլուծություն՝ ընդգրկելով նաև ուսանողական կառույցները
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման գործընթացի անընդհատության ապահովում՝ մասնագիտական վերապատրաստումների միջոցով
Դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառում
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի մասնագիտական կոմպետենտության ապահովում
Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթական գործունեության թափանցիկության ապահովում և վերահսկում
Հին կրթական ծրագրերով ուսումնառած ուսանողների համար լրացուցիչ մասնագիտական և ընդհանուր դասընթացների կազմակերպում
Մասնագիտական ամբիոններում ուսումնաճանաչողական այցերի կազմակերպում համապատասխան վայրեր
Համալսարանի ուսումնափորձնական տնտեսություններում գործնական դասերի կազմակերպում
Արժանահավատ գնահատման ապահովում՝ թեստավորման համակարգի ներդրմամբ։

Գիտություն

Որակյալ կրթության չափանիշ է գիտությունը՝ որպես պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական հետազոտական աշխատանքի արդյունք։
Նորարարական մտքի զարգացում և ներդրում համապատասխան ոլորտում
ՈՒԳԸ-ի աշխատանքի խթանում՝ համալսարանի նյութատեխնիկական արդիականացված բազայի լիարժեք կիրառմամբ
Բոլոր մասնագիտությունների գծով ներկայացված նորագույն մթերքների ամենամյա առանձին համտեսների կազմակերպում
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար որպես աշխատանքի արդյունք և որակի չափանիշ սահմանել գիտահետազոտական աշխատանքները, իսկ որպես առաջնահերթ գնահատում ՝ խրախուսման չափանիշների ներդրումը
Կիրառական նշանակության դիպլոմային աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի իրականացում՝ ըստ համապատասխան ոլորտների առկա խնդիրների
Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ակտիվ ներգրավվածության ապահովում տարբեր ծրագրերում գիտահետազոտական գործունեության խթանման նպատակով՝ ուսանողների ընդգրկվածությամբ
Միջմասնագիտական գիտական ծրագրերի համատեղ մշակում
Բոլոր մասնագիտությունների գծով կարճաժամկետ վարպետության դասընթացների կազմակերպում
Բարեփոխումների իրականացման արդյունքում մասնագիտական նոր կրթական ծրագրերով շրջանավարտը բուհը կավարտի ոչ միայն մասնագիտական կարողություններով, այլ նաև գործնական հմտություններով, ինչը նրան մրցունակ կդարձնի աշխատաշուկայում։

դեկանի տեղակալ

Պետրոսյան Աննա Աշոտի

(+374 10) 52 52 34, ներքին՝ 2-95
[email protected]

գործավար

Գալստյան Մարինե Արմենի

(+374 10) 52 52 34, ներքին՝ 2-95
marinka–@mail.ru

դեկանի տեղակալ

Հարությունյան Անդրանիկ Ավետիսի

(+374 10) 52 52 34, ներքին՝ 2-98
[email protected]

գործավար

Հովեյան Հերիքնազ Բաբկենի

(+374 10) 52 52 34, ներքին՝ 2-98
[email protected]

Ֆակուլտետի պատմությունը

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը սննդի արդյունաբերության ու գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ճյուղային արտադրությունների համար մասնագետներ պատրաստող միակ բուհն է հանրապետությունում: 1960թ. Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտում կազմավորվում է կաթի և կաթնամթերքի ինժեներ-տեխնոլոգների ֆակուլտետը, որի առաջին դեկանն է եղել Թ.Մ Գաբրիելյանը:

1964-1965 ուստարվանից սկսած՝ Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի այգեպտղաբանջարաբուծական ֆակուլտետը պատրաստում է նաև գինու և պահածոյացման տեխնոլոգներ:

1995թ. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում հիմնադրվեց տեխնոլոգիական ֆակուլտետը, իսկ 2002թ. ՀՊԱՀ-ում կազմավորվեց Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետը։

Մասնագիտութուններ

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Սննդի անվտանգություն։

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    1ա մասնաշենք, սենյակ 2
  • ներքին 2-95
  • [email protected]