Մագիստրատուրա

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը մշտապես խիստ կարևորել է մագիստրոսական ծրագրով որակյալ և մրցունակ կադրերի պատրաստումը:
Համալսարանում մագիստրոսական ուսուցումը սկսվել է 1997 թվականից: Բոլոր մասնագիտությունների համար կազմվել և հաստատվել են ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը: 2013 թվականից մագիստրանտների ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգի կանոնակարգային, ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի նորմերին համապատասխան՝ ելնելով միջազգային կրթական չափորոշիչներից:
Մագիստրոսական կրթության համար նախանշվել են այն մասնագիտությունները, որոնց պատրաստած կադրերն առաջնային են հանրապետության ագրարային ոլորտի համար: Ագրարային համալսարանի 5 ֆակուլտետներում կազմակերպվում են առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրեր /ընդունելություն, տեղեր, վարձավճարներ/:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ 2019 թվականի ընդունելություն:
Դիմորդներն ընդունող հանձնաժողովին ներկայացնում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

Դիմում ՀԱԱՀ ռեկտորի անունով, նշելով ընտրված մասնագիտությունը և դիպլոմի գնահատականների միջին միավորը
Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ
Ինքնակենսագրություն
4 լուսանկար (3×4 չափի)
Բարձրագույն կրթության դիպլոմը և պատճեն (բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի)
Գնահատականների ներդիրը և պատճեն (բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի)
Անձնագիրը և պատճեն
Զինվորական գրանցման փաստաթղթերի բնագիրը և պատճեն (ներկայացնում են անձամբ)

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 27.08.2019-25.10.2019թ.:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունող հանձնաժողով՝

Հասցե` ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 2-րդ մասնաշենք, 430 սենյակ
Հեռ.` 012-58-58-28, 012-69-99-79