Մագիստրատուրա

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը մշտապես խիստ կարևորել է մագիստրոսական ծրագրով որակյալ և մրցունակ կադրերի պատրաստումը:
Համալսարանում մագիստրոսական ուսուցումը սկսվել է 1997 թվականից: Բոլոր մասնագիտությունների համար կազմվել և հաստատվել են ուսումնական պլաններն ու առարկայական ծրագրերը: 2013 թվականից մագիստրանտների ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է կրեդիտային համակարգի կանոնակարգային, ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի նորմերին համապատասխան՝ ելնելով միջազգային կրթական չափորոշիչներից:
Մագիստրոսական կրթության համար նախանշվել են այն մասնագիտությունները, որոնց պատրաստած կադրերն առաջնային են հանրապետության ագրարային ոլորտի համար: Ագրարային համալսարանի 5 ֆակուլտետներում կազմակերպվում են առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսական ծրագրեր /ընդունելություն, տեղեր, վարձավճարներ/:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է մագիստրոսի կրթական ծրագրով առկա ուսուցմամբ 2021-2022 թվականի ընդունելություն:
Մագիստրատուրա ընդունվելու համար դիմումը տրվում է ռեկտորի անունով` կցելով համապատասխան փաստաթղթերը`
բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի դիպլոմի և դրա հավելվածի (միջուկի) պատճենները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար` փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
ինքնակենսագրություն և 3 լուսանկար (3×4 չափի),
հրատարակված կամ հրատարակման ընդունված գիտական աշխատությունների ցուցակ (դրանց առկայության դեպքում),
զինվորական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն բնօրինակի առկայությամբ (ներկայացնում են անձամբ), անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը բնօրինակի առկայությամբ,
ստացած մրցանակների, վկայականների, դիպլոմների պատճենները՝ առկայության դեպքում,

Համալսարանի կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր:

ՀԱԱՀ 2021-2022 ուստարվա մագիստրատուրայի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելությունն իրականացվում է 2 փուլով։
Առաջին փուլով – փաստաթղթերն ընդունվում են հունիսի 4-ից մինչև հուլիսի 2-ը     ( ներառյալ), երկուշաբթի – ուրբաթ՝ ժամը 09։00-17։00, հուլիսի 2-ին՝ ժամը 09։00-17։00։
Երկրորդ փուլով – փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 7-ից սեպտեմբերի 1-ը (երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 09։00-17։00)։
Դասերը կկազմակերպվեն երեկոյան ժամերին։

Մագիստրատուրայի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է առանց ընդունելության քննության, մրցութային հիմունքներով՝ դիպլոմի հավելվածում գրանցված առարկաների միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) հիման վրա։

Դիմորդների հավասար ՄՈԳ-ի դեպքում հաշվի են առնվում հետևյալ չափանիշները ըստ առաջնահերթության.
մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատական կամ միջին որակական գնահատական,
տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայություն, ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատական կամ միջին որակական գնահատական։

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունող հանձնաժողով՝
Հասցե` ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 220ա սենյակ
Հեռ.` 012-58-58-28,  (+37495) 521753
Էլ․փոստ`dimordanau@gmail.com