Ասպիրանտուրա

«Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան՝ հետբուհական կրթությունը՝ գիտական կադրերի պատրաստումը, ՀԱԱՀ–ում իրականացվում է ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի  և հայցորդության միջոցով:  Հետազոտողի  արդիական  կրթական ծրագրով  ուսուցման կազմակերպումն   ու կրեդիտային համակարգի ներդրումը  միտված են համալսարանում ապահովելու  ասպիրանտի, հայցորդի գիտելիքների, ունակությունների և  կարողությունների ավելի լայն շրջանակ.  մասնագիտական գիտելիքների, ընդհանուր բազային կարողությունների ուսուցում, կառավարման ու հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում:  Ագրարային համալսարանում վերջին տարիներին ասպիրանտական կրթություն են ստանում  նաև օտարերկրյա քաղաքացիներ՝ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից և Իրանի Իսլամական  Հանրապետությունից:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն։
Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից դիմումը տրվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճեները ( նաև բնօրինակները) (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճեն կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3×4 չափի),
Անձնագրի պատճեն
Զինվորական գրքույկի պատճեն (բացակայության դեպքում՝ զորակոչային տեղամասում կցագրման վկայականի պատճեն)
Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021թ.-ի մայիսի 31-ից մինչև հունիսի 28-ը( ներառյալ), յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:00-17:00, հունիսի 28-ին՝ ժամը 9:00-18:00։
Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության ժամկետները սահմանվում է ս/թ հուլիսի 02-ից 7-ը /ներառյալ/:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 – 2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

Հարցաշար Զ․01․01 Ընդհանուր երկրագործություն Երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա 2021-2022 թթ․

Հարցաշար Ե․20․01 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ 2021-2022թթ․

Հարցաշար ԺԶ․00․01 Անասնաբուժություն 2021-2022թթ․

Հարցաշար Ե․18․01 Բուսական և կենդանական ծագման մթերքի վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա 2021-2022թթ․

Հարցաշար Ը․00․02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 2021-2022թթ․

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

 

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 220ա սենյակ
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 012-58-58-28, 095-52-17-53
Էլփոստ՝ dimordanau@gmail.com
Ընդունող հանձնաժողով

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա ասպիրանտուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն։

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից դիմումը տրվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորի անունով՝  կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

  1.  Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճեները ( նաև բնօրինակները) (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքության մասին),
  2. Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանքը (սահմանված ներքին շեմով՝ բալային գնահատմամբ),
  3. Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճեն կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
  4. Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3×4 չափի),
  5.  Անձնագրի պատճեն
  6. Զինվորական  գրքույկի պատճեն (բացակայության դեպքում՝ զորակոչային տեղամասում կցագրման վկայականի պատճեն )
  7.  Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

 

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2021թ.-ի օգոստոսպ 23-ից մինչև սեպտեմբերի 8-ը ( ներառյալ), յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը 9:00-17:00, սեպտեմբերի 8-ին՝ ժամը 9:00-18:00։

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության ժամկետները սահմանվում է  ս/թ սեպտեմբերի 10ից մինչև 15ը /ներառյալ/:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 – 2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

Հարցաշար Զ․01․01 Ընդհանուր երկրագործություն Երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա 2021-2022 թթ․

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 321 սենյակ
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 012-58-58-28
Էլ․փոստ՝ dimordanau@gmail.com
Ընդունող հանձնաժողով