Ասպիրանտուրա

«Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներին համապատասխան՝ հետբուհական կրթությունը՝ գիտական կադրերի պատրաստումը, ՀԱԱՀ–ում իրականացվում է ասպիրանտուրայի, դոկտորանտուրայի  և հայցորդության միջոցով:  Հետազոտողի  արդիական  կրթական ծրագրով  ուսուցման կազմակերպումն   ու կրեդիտային համակարգի ներդրումը  միտված են համալսարանում ապահովելու  ասպիրանտի, հայցորդի գիտելիքների, ունակությունների և  կարողությունների ավելի լայն շրջանակ.  մասնագիտական գիտելիքների, ընդհանուր բազային կարողությունների ուսուցում, կառավարման ու հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում:  Ագրարային համալսարանում վերջին տարիներին ասպիրանտական կրթություն են ստանում  նաև օտարերկրյա քաղաքացիներ՝ Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունից և Իրանի Իսլամական  Հանրապետությունից:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա ասպիրանտուրայի առկա ուսուցման ընդունելություն

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից դիմումը տրվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճեները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքությանմասին),,
Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճեն կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,

Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3×4 չափի),
Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020թ.-ի մայիսի 27-ից մինչև հունիսի 24-ը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը՝ 9:00-18:00:

Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020 – 2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
«Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ (Ե.05.01)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

«Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ (Ե.20.01)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

«Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր (Ե.23.06)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

«Անասնաբուժություն (ԺԶ.00.01)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

«Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա (Զ.01.01)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

«Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն (Զ.01.02)» մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 321 սենյակ
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 012-58-58-28
Էլ․փոստ՝ dimordanau@gmail.com
Ընդունող հանձնաժողով

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա ասպիրանտուրայի հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Ասպիրանտուրա ընդունվելու համար անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից դիմումը տրվում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտորի անունով՝ կցելով հետևյալ փաստաթղթերը՝

Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ օրդինատորի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճեները (օտարերկրյա պետություններում բարձրագույն կրթություն ստացածների համար՝ փաստաթուղթ նրանց կրթության համարժեքությանմասին),,
Ընտրված մասնագիտությամբ հրատարակված առնվազն մեկ գիտական աշխատանքի պատճեն կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,

Ինքնակենսագրություն և երեք լուսանկար (3×4 չափի),
Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում):

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020թ.-ի դեկտեմբերի 8-ից մինչև դեկտեմբերի 19-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր ժամը՝ 9:00-17:00:

 Ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունների ժամանակացույց

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2020/2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՏԵՂԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

<<Գյուղատնտեսության արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ (Ե.20.01)>>մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

<<Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում, կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա (Զ.02.01)>>մասնագիտությամբ ընդունելության քննության հարցաշար

Հասցե՝ ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74, ՀԱԱՀ, 1-ին մասնաշենք, 321 սենյակ
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 012-58-58-28
Էլ․փոստ՝ dimordanau@gmail.com
Ընդունող հանձնաժողով