Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն

Սմբատ Հարութի Դավեյան

տեխ․գիտ․դոկտոր, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 335 սենյակ,
 • (+37412) 58 37 11, ներքին՝ 2-16, 2-17
 • daveyansmbat@mail.ru

Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնում մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվում ուսումնական, գիտական և խորհրդատվական ուղղություններով։
Ամբիոնում դասավանդում են գիտության երեք դոկտորներ և չորս թեկնածուներ, տարբեր հաստիքներով աշխատում են 18 դասախոս, որոնք բոլորն էլ դասավանդման գործընթացն իրականացնում են կրթական նորագույն տեխնոլոգիաներով և դասավանդման ժամանակակից մեթոդներով, ինչը զգալիորեն բարձրացնում է դասավանդման արդյունավետությունը։ Բոլոր առարկաների գծով դասախոսությունների ու գործնական և լաբորատոր պարապմունքների նյութերը հարստացվել են դիդակտիկ և տեսանյութերով և ներբեռնվել Moodle էլեկտրոնային հարթակ։ Իսկ քննական առարկաների համար, սահմանված ձևաչափին համապատասխան, մշակվել են թեստեր։ Փորձնական մի քանի կուրսերում գիտելիքների գնահատումն իրականացվել է թեստային համակարգով, ինչն էականորեն բարձրացնում է գիտելիքների ստուգման և գնահատման օբյեկտիվությունն ու թափանցիկությունը։
Կրթական ծրագրերի արդիականացման նպատակով ամբիոնի դասախոսների կողմից արտերկրի առաջատար համալսարանների հետ պարբերաբար իրականացվում է բենչմարքինգ․ այն հնարավորություն է տալիս արմատապես բարեփոխել կրթական ծրագրերը՝ համապատասխանեցնելով դրանք աշխատաշուկայի արդի պահանջներին։
Ամբիոնի լաբորատորիաները հնարավորություն են տալիս ամբողջ ծավալով իրականացնել լաբորատոր-գործնական աշխատանքները, որոնց կատարման արդյունավետությունը գնահատվում է ռուբրիկների միջոցով (եվրոպական առաջատար կրթական հաստատություններում ընդունված գնահատման չափորոշիչ), ինչը հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվորեն գնահատել յուրաքանչյուր ուսանողի կատարած աշխատանքը։
Դասավանդողի մասնագիտական որակների բարձրացմանը, դասավանդման լավագույն փորձի յուրացմանն ու իր աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվության բարձրացմանը մեծապես նպաստում են ներամբիոնային և միջամբիոնային դասալսումները, իսկ վերապատրաստումները պարբերաբար իրականացվում են հանրապետության և արտերկրի առաջատար համալսարաններում։
Վերջին տարիներին ամբիոնի դասախոսները գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացնում ութ տարբեր ուղղություններով։
Առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում ուսանողներին գիտական հետազոտությունների ոլորտ ուղղորդելուն։ Այս առումով կարևոր է արտալսարանային աշխատանքների իրականացումը՝ խորհրդատվությունների, գրականությունից մշակումներ կատարելու և ուսանողական գիտական խմբակներում ընդգրկելու ձևով։ Առավել հետաքրքրված ուսանողների հետ աշխատանքներ են տարվում գիտաժողովներին մասնակցելու համար։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարում ամբիոնի դասախոսները ղեկավարում են 2-3 գիտական զեկույց։ Վերջին տարիներին «Տարա և փաթեթավորում» մասնագիտության մի քանի ուսանողներ մասնակցել են միջազգային մրցույթների և գրավել մրցանակային տեղեր։
Ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար անցկացնում են Autocad ծրագրերի ուսուցման անվճար լրացուցիչ դասընթացներ, որն ավարտելուց հետո ուսանողներին տրվում են հավաստագրեր։
Ամբիոնի դասախոսներն ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների շրջանակում տարբեր հարցերի շուրջ ուսանողների հետ պարբերաբար անցկացնում են բաց զրույցներ, որոնք օգնում են ամբիոնի աշխատանքները կազմակերպելիս։

Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնը ստեղծվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018 թվականի նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Նյութերի դիմադրության և ճարտարագիտական կառուցվածքների և Գրաֆիկայի ու մեքենամասերի նախագծման հիմունքների նախկին ամբիոնների միավորմամբ։ Այնուհետև, 2019 թվականի սեպտեմբերին համալսարանում ընթացող կառուցվածքային բարեփոխումների շրջանակներում Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոնն ընդգրկվեց Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կազմում, և ամբիոնում ներառվեցին «Տարա և փաթեթավորում» մասնագիտության բլոկի առարկաները։

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Ամիրյան Արա Կարապետի – տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Մինասյան Արթուր Ռազմիկի – տ.գ.դ., դոցենտ
 3. Մաիլովա Էլեոնորա Գեորգիի – տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Տոնապետյան Արամ Պարգևի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 5. Ամիրյան Օֆելյա Աշոտի – դասախոս
 6. Սարգսյան Լուսինե Խաչիկի- դասախոս
 7. Աճեմյան Արամ Հրայրի – դասախոս
 8. Ավետիկյան Մարիետա Ավետիկի – դասախոս
 9. Բաղդասարյան Արմինե Սիրակի – տ․գ․թ․, ասիստենտ
 10. Թարմինյան Մանե Արթուրի – ասիստենտ
 11. Խաչատրյան Նաիրա Վալերիի – ասիստենտ
 12. Բարսեղյան Կարինե Զալիկի – ասիստենտ
 13. Հարությունյան Գայանե Բարսեղի – ասիստենտ
 14. Բրուտյան Վարդուհի Սամվելի – ասիստենտ
 15. Հայրապետյան Հայկ Հմայակի- մասնագետ
 16. Ասլանյան Աննա Սերգեյի – մասնագետ
 17. Մարտիրոսյան Արմինե Պետրոսի – մասնագետ
 18. Ստեփանյան Անահիտ Վանիկի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Գծագրական երկրաչափություն
Ճարտարագիտական գրաֆիկա և մոդելավորում
Ճարտարագիտական գրաֆիկա
Հողաշինարարական գծագրություն
Համակարգչային գրաֆիկա
Համակարգչային գրաֆիկա և մոդելավորում
Մեխանիզմների և մեքենաների տեսություն
Մեքենաների մասեր
ՄՄ ՄՄՏ-ի հիմունքներով
Մեքենամասեր և ՄՄՏ
Նյութերի դիմադրություն
Շինարարական նյութեր
Գրունտների մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր
Ճարտարագիտական կոնստրուկցիաներ
Կառուցվածքների տեսություն
Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն
Ճյուղի ձեռնարկության շինարարական նախագծման հիմունքներ
Ճարտարագիտական կոնստրուկցիաներ արտակարգ իրավիճակներում