Որակի կառավարման բաժնի գործառույթ

Կազմակերպել և իրականացնել ՀԱԱՀ որակի ապահովման համար անհրաժեշտ փաստաթղթային հենքի մշակում և պարբերական վերանայում:

Կրթության որակի Եվրոպական պահանջներին համահունչ ՀԱԱՀ որակի ներքին չափանիշների և չափորոշիչների գործիքների ու մեխանիզմների մշակում, պարբերական վերանայում:

ՀԱԱՀ ռազմավարական պլանի գործողությունների ծրագրի ԳԱՑ-երի մշակում: Կազմակերպել և իրականացնել ՀԱԱՀ ռազմավարական պլանի եռամսյակային և տարեկան գործողությունների ծրագիրը, տալ ամփոփիչ գնահատում, վեր հանել առկա խնդիրները, ինչպես նաև իրականացնել ամբողջական ռազմավարական ծրագրի արդյունավետության գնահատում:

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի ԳԱՑ-երի հիման վրա ստորաբաժանումների տարեկան գործողության իրականացման մոնիտորինգի կազմակերպում և կառավարում, արդյունքների գնահատում:

ՀԱԱՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործողությունների ծրագրերի ընթացիկ մոնիթորինգի և պարբերական վերանայման համար որակի ապահովման ընթացակարգերի, ուղեցույցների, գործիքակազմի մշակում և պարբերական վերանայում:

ՀԱԱՀ ներքին և արտաքին շահակիցների, ինչպես նաև արտաքին փորձագետների հետ սերտ համագործակցում:

ՀԱԱՀ ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացի համակարգում և համապատասխան զեկույցի պատրաստում: Համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի պատշաճ մակարդակով կազմակերպում:

Որակի ապահովման և Համալսարանի գործունեության բոլոր ոլորտներում լավագույն փորձի ուսումնասիրության և արդյունքների հիման վրա բարելավման իրականացում:

Մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման ՈԱ ընթացակարգերի և ուղեցույցերի մշակում՝ ապահովելով կրթական ծրագրերի սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանությունը: Որակի ապահովման ընթացակարգերին համապատասխան կրթական տարբեր մակարդակների մասնագիտության կրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի պարբերական մշտադիտարկման և վերանայման գործընթացների կազմակերպում:

Համալսարանի կրթական տարբեր մակարդակների մասնագիտությունների լիցենզավորման աշխատանքների իրականացում

Շահակիցների կարիքների գնահատման և հետադարձ կապի ապահովման գործիքակազմի մշակում և որակական ու քանանական հետազոտությունների պարբերական իրականացում:

ՀԱԱՀ կառավարման մարմինների, դրանցում գործող որակի ապահովման մշտական հանձնաժողովների հետ համագործակցում և աջակցում դրանց աշխատանքներին:

ՀԱԱՀ պրոֆեսորադասախոսական ու վարչական անձնակազմի՝ որակի ապահովման, մասնավորապես աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագրերի և առարկայական ծրագրերի, կառույցների ռազմավարական պլանների, գործողությունների ծրագրի, ինքնագնահատման զեկույցների մշակման, գնահատման և բարելավման ուղղություններով վերապատրաստումների իրականացում:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I ա մասնաշենք, 403 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 56-00-14, ներքին` 4-18, 3-44
E-mail: qualityassurance@anau.am, movsisyan_mariam@yahoo.com