Որակի կառավարման բաժնի գործառույթները

ՈԳԱ կենտրոնի Որակի կառավարման բաժինը.
Մշտադիտարկում և գնահատում է ՀԱԱՀ ռազմավարական պլանի իրագործումը

Ռազմավարական պլանի հիման վրա կազմակերպում և վերահսկում է որակի կառավարման գործընթացների իրականացումը ՀԱԱՀ բոլոր ստորաբաժանումներում: Աջակցում է ՀԱԱՀ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և կրթական ծրագրերի ամենամյա ներքին գնահատմանը, խնդիրների վերհանմանը
Աշխատանքներ է իրականացնում ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկության ապահովման գործում: Սերտորեն համագործակցում է ՀԱԱՀ ներքին և արտաքին շահակիցների հետ

Համակարգում է ՀԱԱՀ ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության գործընթացը, հետևում համալսարանի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի պատշաճ մակարդակով կազմակերպելուն

Կազմակերպում է մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման), ինքնավերլուծության և պարբերական վերանայման ՈԱ ընթացակարգերի և ուղեցույցերի մշակումը, ինչպես նաև գնահատում կրթական ծրագրերը ՈԱՇ-ին և ՈՈՇ-ին համապատասխանության տեսանկյունից

Ապահովում է շահակիցների հետ հետադարձ կապը, որակական ու քանանական հետազոտությունների պարբերաբար իրականացման միջոցով դուրս բերում նրանց կարիքները, գնահատում բուհի ձեռքբերումներն ու բացթողումները:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I ա մասնաշենք, 403 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 56-00-14, ներքին` 3-44
E-mail: [email protected], [email protected]