Արտաքին շահակիցներ

Համալսարանի գործատուները

 
ներգրավված են համալսարանի շրջանավատների գիտելիքների և կարողությունների մակարդակի գնահատման գործընթացում,
մասնակցում են համալսարանի կառավարման գործընթացներին (ձայնի իրավունքով),
ներգրավված են համալսարանի մասնագիտություների կրթական գործընթացների գնահատման գործընթացներին,
ներգրավված են շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման և ավարտական աշխատանքների պաշտպանության անցկացման և գնահատման գործընթացում,
ներգրավված են ՄԿԾ-երի վերանայման և վերամշակման գործընթացում և համարվում են դրա մասնակից անդամ:

Համալսարանի շրջանավարտները

ներգրավված են համալսարանի որակի ապահովման գործընթացներում,
ներգրավված են համալսարանի գործունեության գնահատման գործընթացում, մասնավորապես կրթական միջավայրի և մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի գնահատման գործընթացում:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I ա մասնաշենք, 403 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 56-00-14, ներքին` 3-44
E-mail: [email protected], [email protected]