Բարեփոխման բաժնի գործառույթ

ՀԱԱՀ կրթական բարեփոխումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթային հենքի մշակում և պարբերական վերանայում:

ՀԱԱՀ առաքելությունից բխող՝ համալսարանի զարգացման կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանավորում, համալսարանի զարգացման հիմնական գերակայությունների, նպատակների և խնդիրների բացահայտում և ամրագրում:

Համալսարանի ռազմավարական ծրագրի իրականացման նպատակից ելնելով՝ ստորաբաժանումների տարեկան գործողության պլանավորման և բալավման աշխատանքների կազմակերպում և կառավարում:

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի, ընդհանրապես կրթական գործունեության կազմակերպման առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն (բենչմարքինգ) և տեղայնացում:

Ուսանողակենտրոն միջավայրի ձևավորմանը միտված միջոցառումների համակարգում և իրականացում:

Մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքներին համապատասխան դասավանդման և ուսումնառության մեթոդների ընտրության քաղաքականության մշակում և պարբերական վերանայում:

Նոր կրթական տեխնոլոգիաների ներդրման հնարավորությունների ուսումնասիրում և ներդրման առաջարկների մշակում:

Արտաքին փորձագիտական խմբի և/կամ ՈԳԱ կենտրոնի որակի կառավարման բաժնի կողմից տրված գնահատման եզրակացության քննարկում ներքին շահակիցների հետ և աջակցություն վերջիններիս իրենց ստորաբաժանումների եռամսյակային, տարեկան պլանների բարելավմանը և վերանայմանը միտված գործողություններում:

Համալսարանի գործունեության հիմնական ոլորտներում (կրթություն, գիտություն և հանրային ծառայություններ) ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին հնարավորությունների և վտանգների վերլուծություն ու գնահատում, դրանց հաղթահարման ուղիների առաջարկությունների փաթեթի մշակում:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I ա մասնաշենք, 403 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 56-00-14, ներքին` 4-18, 3-44
E-mail: qualityassurance@anau.am, movsisyan_mariam@yahoo.com