Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոն

Գուրգեն Մարկոսի Եղիազարյան

գյուղ․գիտ․դոկտ․, պրոֆեսոր

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, II մասնաշենք, 215 սենյակ
 • (+374 12) 52-07-10, 55-67-84, ներքին՝ 2-91, 2-49
 • sfwmrs@yahoo.com
 • melioracia@anau.am

Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնը ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարձրորակ մասնագետներ է պատրաստում ոռոգման, ջրամբարաշինարարության, ջրամատակարարման, մելիորատիվ համակարգերի նախագծման, կառուցման և շահագործման բնագավառներում կիրառական ու գիտագործնական խնդիրների լուծման համար։ Ուսուցանում են գիտաարտադրական հարուստ փորձ ունեցող բարձրորակ մասնագետներն ամբիոնին կից հիդրավլիկայի, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների, ջրամատակարաման, պոմպակայանների և մելիորացիայի լաբորատորիաներում՝ զուգակցելով տեսական դասաժամերը գործնական և լաբորատոր պարապմունքների, արտադրությունում կազմակերպված բաց դասերի և արտադրական պրակտիկաների հետ։
Ոսանողների և աշխատակիցների համար հաճախ կազմակերպվում են արտադրության լավագույն մասնագետների բաց դասախոսություններ, քննարկումներ արտադրության և կրթության կապի ամրապնդման, առկա խնդիրների բացահայտման և ուսման որակի բարելավման նպատակով: Ամբիոնի դասախոսները պարբերաբար տարբեր միջազգային ծրագրերով վերապատրաստումներ են անցնում օտարերկրյա համալսարաններում, ձեռք բերած փորձը կիրառում ուսումնական և հետազոտական աշխատանքներում:
Ամբիոնը հատկապես կարևորվում է թվային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները, որի շրջանակներում 6 դասախոսներ վերապատրաստվել են Arc GIS և RS ծրագրերով: Հատկապես նորարարություն է ուսանողների ներգրավվածությունը հետազոտական աշխատանքներում․ այդ նպատակով ներկայումս համալսարանը ֆինանսավորում է ամբիոնին կից Ջրային և հողային ռեսուրսների կառավարման տեխնոլոգիական հետազոտական կենտրոն հիմնելու ծրագիրը:
Ճարտարագիտական կրթական նոր մշակույթ է ուսանողների ներգրավվածությամբ ճարտարագիտական տեխնոլոգիաների մշակման նպատակով ստարթափների գործարկումը։ Այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների մեկնարկը տրվելու է ամբիոնին կից կենտրոնում:
Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսկան կազմի մասնագիտական կրթական որակները թույլ են տալիս մասնագիտական խորացված դասախոսություններ վարել օտարերկրյա համալսարաններում, որի համար ամբիոնը մասնակցության առաջարկություն է ներկայացրել համալսարանի Միջազգային կապերի դեպարտամենտ։ Ամբիոնի կողմից դասավանդումը հիմնականում կատարվում է ցուցադրական նյութերի, տեսաֆիլմերի միջոցով։ Ակնկալվում է, որ իրականացվող նորարարական աշխատանքների արդյունքում ջրային ռեսուրսների կառավարման ապագա մասնագետների ստացած ագրոճարտարագիատական կարողություններն ու հմտությունները թույլ կտան հանրապետության ջրային ռեսուրսների արդյունավետության բարձրացման ուղղություններով հանդես գալու կրեատիվ տեխնոլոգիական լուծումներով:

Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտի գյուղատնտեսության մելիորացիայի ամբիոնը հիմնադրվել է 1946-1947 թվականներին, իսկ հիդրավլիկայի և հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների ամբիոնը` 1947թ.: Նշված ամբիոնների միավորմամբ 1997թ. կազմավորվեց հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների և մելիորացիայի ամբիոնը: 1975 -2018 թթ. ամբիոնի վարիչ է եղել տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ս. Մ. Ղազարյանը, այժմ ամբիոնը ղեկավարում է պրոֆեսոր Գ.Մ.Եղիազարյանը:
Տարիների ընթացքում ամբիոնում իրականացվել են լայնամասշտաբ ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական աշխատանքներ։ Հատկապես պետք է նշել ամբիոնի նախկին պրոֆեսոր Սարգիս Ղազարյանի ակտիվ մասնակցությամբ տարված գիտական և հետազոտական աշխատանքների մասին, որոնք ուղղված են հանրապետությունում հիդրոմելիորատիվ համակարգերի նախագծմանը և կառուցմանը, ջրային ռեսուրսների արդյունավետ ու խնայողաբար օգտագործմանը։

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Ղազինյան Ռուզան Վլադիմիրի – գ.գ.թ., դոցենտ
 2. Ալոյան Նաիրա Գրիգորի – տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Զաքարյան Արտակ Կոմիտասի – տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Ղազարյան Հայկ Սամվելի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մարտիրոսյան Քոչար Վասիլի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հարությունյան Մարգարիտ Արտաշեսի – տ.գ.թ., դասախոս
 7. Կոբելյան Վահան Սուրիկի – տ.գ.թ., ասիստենտ
 8. Ղևոնդյան Հայկ Սերգեյի -տ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Դավեյան Հարություն Հրաչիկի -տ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Եղիազարյան Արգիշտի Գուրգենի -տ.գ.թ., ասիստենտ
 11. Մեջլումյան Դավիթ Վարդանի -տ.գ.թ., ասիստենտ
 12. Նավոյան Գեղամ Ռազմիկի – դասախոս
 13. Ավետյան Նաիրա Էդիկի – տ․գ․թ․, ասիստենտ
 14. Մայտեսյան Սպարտակ Սերգեյի – մասնագետ
 15. Հովհաննիսյան Ղևոնդ Ալբերտի մասնագետ
 16. Բարսեղյան Նաիրա Մամիկոնի – մասնագետ
 17. Համբարձումյան Արմինե Մկրտչի – մասնագետ

 

Դասավանդվող առարկաները

Երկրաբանություն և հիդրոերկրաբանություն
Երկրաբանության հիմունքներ
Մելիորացիա
Մելիորացիայի հիմունքներ
Մելիորացիա և հողերի վերականգնում
Հիդրավլիկա
Հիդրավլիկայի հիմունքներ
Հիդրավլիկայի հիմունքներ և գյուղ. ջրամատակարարում
Հիդրավլիկա և հիդրոմեքենաներ
Հիդրավլիկա և հիդրոպնևմատիկ հաղորդակներ
Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
Հիդրոտեխնիկական և ափապաշտպան կառուցվածքներ
Ձկնատնտեսության հիդրոտեխնիկա
Ջրային պաշարների համալիր օգտագործում և պահպանում
Հիդրոօդերևութաբանություն, կլիմատոլոգիա
Հիդրոլոգիա, հոսքի կանոնավորում
Պոմպեր և պոմպային կայաններ
Գյուղատնտեսական ջրամատակարարում և ջրարբիացում
Հիդրոմելիորատիվ համակարգերի շահագործում
Հիդրոմելիորատիվ աշխատանքների կազմակերպում և տեխնոլոգիա