Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն

Մանուկյան Ռուզաննա Ռուբենի

գյուղ.գիտ.դոկտ., պրոֆ.

Վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 314 սենյակ
 • (+37412) 52 37 72, ներքին՝ 3-65
 • [email protected]

Իսկ Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնը ժամանակին կազմավորվել է երկու` ընդհանուր երկրագործության ու հողագիտության և ագրոքիմիայի ամբիոնների միավորման արդյունքում:
1994թ. Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի հիմնադրումից հետո երկրագործության, հողագիտության և ագրոքիմիայի ամբիոնները միավորվեցին որպես Ընդհանուր երկրագործության ամբիոն, որը մինչև 2004թ.` ղեկավարել է պրոֆեսոր Ռ.Գ.Հարությունյանը, իսկ 2004-2019թթ․՝ գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Ռ.Մանուկյանը:
Անցած տարիների ընթացքում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել է 1500-ից ավելի գիտական հոդված, 150-ից ավելի գիտահանրամատչելի գրքույկ, հիմնարար նշանակություն ունեցող 25 մենագրություն, 12 դասագիրք, 8 ուսումնական ձեռնարկ, 50-ից ավելի մեթոդական ցուցում:
Ամբիոնը հանրապետության` երկրագործության, հողագիտության և ագրոքիմիայի տարբեր հիմնախնդիրների պարզաբանմամբ զբաղվող գիտամեթոդական կենտրոններից է: Գիտական հետազոտությունները հիմնականում վերաբերում են երկրագործության համակարգերին, մոլախոտերի կենսաբանական առանձնահատկություններին և դրանց դեմ պայքարի հարցերին, վարելահողերի ջրաֆիզիկական հատկություններին, հանրապետության հողային ծածկույթի ուսումնասիրությանը, հողերի մելիորացիային, մելիորացված սոդային, աղուտ-ալկալի հողերի կուլտուրականացմանը, դեգրադացված հողերի բարելավմանը, էրոզիայի զարգացման օրինաչափություններին և պայքարի միջոցառումներին, բույսերի սննդառության հիմնական օրինաչափություններին, հողերի ապահովվածությանը մատչելի սննդատարրերով, պարարտացման համակարգին:
Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները, առաջավոր փորձը գյուղատնտեսական արտադրության ոլորտում ներդնելու նպատակով ամբիոնի աշխատակիցները սերտորեն համագործակցում են ֆերմերային տնտեսությունների, հողօգտագործողների հետ` ամրապնդելով գիտնական-հողօգտագործող կապը:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Պապինյան Վիգեն Արամայիսի – գ.գ.դ., դոցենտ
 2. Ղազարյան Հունան Ղազարի – գ.գ.դ., դոցենտ
 3. Ղուկասյան Համասփյուռ Գագիկի – գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Հովհաննիսյան Ազգանուշ Վարդգեսի – գ.գ.թ., դոցենտ
 5. Մամաջանյան Սասուն Արշալույսի – գ.գ.թ., դասախոս
 6. Գրիգորյան Հովսեփ Էդուարդի – գ.գ.թ., դասախոս
 7. Շեկոյան Զարուհի Սերգեյի – դասախոս
 8. Միրզոյան Նարինե Պարույրի – ասիստենտ
 9. Նազարեթյան Արեգնազ Ռաֆիկի – ասիստենտ
 10. Ծերունյան Կատերինե Արտաշեսի – 1-ին կարգի լաբորանտ
 11. Հովհաննիսյան Մարինե Կոնստանտինի – 1-ին կարգի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկաները

Երկրագործություն
Երկրագործության հիմունքներ
Մելիորատիվ երկրագործություն
Երկրագործություն, հողագիտություն ագրոքիմիայի հիմունքներով
Երկրագործության գոտիական համակարգեր
Հողագիտություն երկրաբանության հիմունքներով
Հողագիտություն
Հողագիտություն և լանդշաֆտագիտություն
Հողերի մելիորացիայի նոր տեխնոլոգիաներ
Գրունտային միջավայր հողագիտության հիմունքներով
Ագրոքիմիա
Օրգանական երկրագործության հիմունքներ
Գիտական հետազոտությունների հիմունքներն ագրոնոմիայում
Գիտաուսումնական մեթոդաբանություն
Ագրոօդերևութաբանություն