Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոն

Թովմասյան Գագիկ Ազատի

գյուղ.գիտ.թեկն., դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 218 սենյակ
 • (+37412) 58 00 65, ներքին՝ 3-43, 3-08, 3-65
 • [email protected]

Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հիմնարար ամբիոներից է և իր ուրույն տեղն ու մեծ դերն ունի ինչպես ուսումնագիտական, այնպես էլ երկրի ագրոպարենային արտադրության կազմակերպման ոլորտներում: Ամբիոնը գիտական և ուսումնական բազմակողմանի գործակցության կապեր ունի արտերկրյա համալսարանների և միջազգային կազմակերպությունների հետ (FAO, UNDP, IFAD, GIZ, IKARDA, VOCA-VISTA ADA, ECPIGR, IPGRI/ Agrobiodiversity և այլն):
Ամբիոնը թողարկող է գյուղատնտեսության ոլորտի երկու հիմնարար մասնագիտությունների գծով` «Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա» և «Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա» (2020-21 ուստարվանից՝ «Ջերմատնային ագրոտեխնոլոգիա»)։ Ամբիոնի գործունեության հիմնական նպատակը երկրի գյուղատնտեսության ոլորտում և ագրոարտադրական գործընթացներում ներդրվող բարեփոխումների և նորարարությունների իրականացման հաջող ընթացք ապահովելն է, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտի համապարփակ զարգացմանն ու մրցունակության բարձրացմանը միտված բարձր որակավորումով և աշխատաշուկայի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող մասնագետների պատրաստումը: Ամբիոնի գործունեության առաջիկա ժամանակահատվածի համար նախաձեռնվել և իրականացվում են բազմաթիվ բարեփոխումներ՝ ուղղված ուսումնական գործընթացն արդիականացնելուն և մասնագիտական կրթության որակը բաելավելուն՝ համաձայն համալսարանի ռազմավարական ծրագրով ամրագրված նպատակների։
Գիտամանկավարժական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների իրականացումն ուղեկցվում է ուսուցման նոր մեթոդների, դասավանդման նոր մոտեցումների և առաջավոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ՝ տեսական և լաբորատոր-գործնական լսարանային դասընթացները զուգակցելով էլեկտրոնային հարթակում թեմատիկ նյութի տրամադրմամբ: Մշտապես կարևորելով ուսանողների տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների զարգացումը՝ ամբիոնի արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները կազմակերպվում են համալսարանի գիտաարտադրական ուղղվածությամբ տնտեսություններում, գիտական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև շահակից պետական և մասնավոր սեկտորի մասնագիտացված տնտեսություններում, գիտական կենտրոններում և արտադրական ընկերություններում ապահովելու համար որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորություններն ու միջավայրի բարելավումը: Ամբիոնում տարվող ուսումնական գործընթացում գիտական նորարարությունների և ներդրված ու առևտրայնացված առաջավոր տեխնոլոգիաների հիման վրա իրականացվող ուսուցումներով ապահովվելու է գյուղատնտեսության ոլորտի և աշխատաշուկայի աճող պահանջները բավարարող ագրոտեխնոլոգիական մասնագիտությամբ որակյալ մասնագետների պատրաստումը:

ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի՝ 2019 թ․ օգոստոսի 30-ի որոշմամբ Բուսաբուծության և բանջարաբուծության ու Ընդհանուր երկրագործության ամբիոնները միավորվել են, և կազմավորվել է Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոնը։ Երևանի պետական համալսարանի Գյուղատնտեսական ֆակուլտետից 1930թ. Բուսաբուծության ամբիոնը փոխադրվել է նորաստեղծ Հայկական գյուղատնտեսական ինստիտուտ (ներկայումս՝ ՀԱԱՀ): Ամբիոնը երկար տարիներ ղեկավարել են ակադեմիկոսներ Մ. Թումանյանը, Ա. Մատթևոսյանը, պրոֆեսորներ Ա. Թովմասյանը, Մ. Գյուլխասյանը: Հետագայում Բուսաբուծության և բանջարաբուծության վերանվանված ամբիոնը 2009-2019 թթ․ գլխավորել է գ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Շ. Մելիքյանը:
Ամբիոնում իր ողջ պատմության ընթացքում հրատարակվել է շուրջ 40 դասագիրք և ուսումնական ձեռնարկ, 1200-ից ավելի գիտական հոդված և այլ աշխատանք: Ամբիոնի աշխատակիցները զգալի ներդրում են ունեցել հազարավոր գյուղատնտեսների, բույսերի պաշտպանների, սելեկցիոներների, վերջին տարիներին նաև՝ ջերմատնային տնտեսությունների մասնագետների պատրաստման գործում:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Մելիքյան Անդրեաս Շմավոնի – գ.գ.դոկտ․, պրոֆեսոր
 2. Հարությունյան Հենրիկ Մկրտչի – գ.գ.թ., դոցենտ
 3. Մարտիրոսյան Համլետ Սարգսի – գ.գ.թ., դոցենտ
 4. Թադևոսյան Ալինա Մելիքի – գ.գ.թ., դոցենտ
 5. Տերտերյան Հասմիկ Զադիկի – գ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մամաջանյան Սասուն Արշալույսի – գ.գ.թ., դոցենտ
 7. Նազարյան Ռուդիկ Նազարի – գ.գ.թ., դոցենտ
 8. Գասպարյան Նաիրա Աշոտի – գ.գ.թ., դասախոս
 9. Մարտիրոսյան Գայանե Սերյոժայի -գ.գ.թ., դասախոս
 10. Երիցյան Լուսինե Սերյոժայի -գ.գ.թ., դասախոս
 11. Շեկոյան Զարուհի Սերգեյի – դասախոս
 12. Միրզոյան Նարինե Պարույրի – դասախոս
 13. Նազարեթյան Արեգնազ Ռաֆիկի – ասիստենտ
 14. Պետրոսյան Լաուրա Լևոնի – ասիստենտ
 15. Ալոյան Տաթևիկ Բաբկենի – ասիստենտ
 16. Ծերունյան Կատերինե Արտաշեսի -մասնագետ
 17. Դավթյան Մելանյա Հրաչիկի – մասնագետ

Ագրոօդերևութաբանություն
Երկրագործություն
Բուսաբուծություն
Բանջարաբուծություն
Ապրանքագիտություն
Հիդրոպոնիկ համակարգեր
Պաշտպանված գրունտի բանջարաբուծություն /հիդրոպոնիկ միջավայր/
Պաշտպանված գրունտի բանջարաբուծություն /գրունտային միջավայր/
Ագրոնոմիական հետազոտությունների մեթոդիկա
Սերմնաբուծություն
Ջերմոցա-ջերմատնային համակարգերի կառավարում
Գյուղատնտեսության հիմունքներ
Պաշտպանված գրունտի ծաղկաբուծություն
Դեղաբույսերի և արոմատիկ բույսերի մշակությունը պաշտպանված գրունտում
Վիրուսազերծ տնկանյութի արտադրության տեխնոլոգիա
Հատիկաբանություն և պտղաբուծություն
Հումքի ստացման տեխնոլոգիա
Հողագիտություն
Դաշտային և բանջարային բույսերի սորտագիտություն
Մարգագետնաբուծություն կերարտադրության հիմունքներով
Օրգանական գյուղատնտեսության հիմունքներ
Սելեկցիայի ընդհանուր հիմունքներ
Ագրոկենսաբազմազանություն
Ջերմատնային բույսերի սելեկցիա և սերմնաբուծություն
Ջերմատնային բույսերի սորտագիտություն
Օրգանական գյուղատնտեսություն
Սնկաբուծություն
Հողախառնուրդների պատրաստումը պաշտպանված գրունտում
Ագրոքիմիա
Ջերմոցա-ջերմատնային համակարգեր
Ջերմատնային միջավայրի կառավարում
Բուսաբուծության հիմունքներ
Թարմ և վերամշակված պտուղ բանջարեղենի ապրաքագիտական բնութագիրը
Ցանքի և սածիլման աշխատանքների կազմակերպումը ջերմատնային տնտեսություններում
Բուսաբուծ.արտադրանքի ապրանքագիտություն,ստանդարտացում,սերտիֆիկացում
Հատիկա-ալրային ապր.արտադր. տեխնոլոգիական գործընթաց
Պտուղ-բանջար,սնկերի արտադր. տեխնոլոգիական գործընթաց
Հատիկա-ալրային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը
Օսլա, մաթ, մեղր հրուշակեղեն ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը
Պ/գր.տեսակները և կառույցների առանձնահատկությունները
Պ/գր.բույսերի աճի և զարգացման առանձնահատկությունները
Հողագիտություն ագրոքիմիայի հիմունքներով /դուալ/
Հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակություն
Պաշտպանված գրունտում մորմազգի մշակաբույսերի մշակության և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման հմտությունները
Պաշտպանված գրունտում դդմազգի մշակաբույսերի մշակության և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման հմտությունները
Պաշտպանված գրունտում լոբու մշակության և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման հմտություններ
Պաշտպանված գրունտում սնկերի աճեցման հմտություններ
Ընդհանուր երկրագործություն
Համային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը
Սննդային խտանյութերի ապրանքագիտական բնութագիրը
Պ/գր.օգտագործվող պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան
Պաշտպանված գրունտում ծաղիկների մշակության և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման հմտություններ
Պաշտպանված գրունտում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման հմտություններ
Բույսերի կենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ
Կլիմայի փոփոխությունը և բուսաբուծությունը
Սորտային բազմազանություն, տրանսգենային բույսեր և բարելավված գենոմներ
Գիտական աշխատանքների մեթոդաբանություն
Ագրոքիմիական էկոլոգիա
Ինովացիոն բուսաբուծություն և կիրառական կենսատեխնոլոգիա
Սննդային միջավայր և բույսերի սննդառություն
Ջերմատնային ինժեներիա
Գրունտային ջերմատների շահագործում /ընտրովի/
Արևադարձային և մերձարևադարձային բույսերի մշակություն /ընտրովի/
Ջերմատների կառավարում և մարկետինգ
Բույսերի հակազդեցությունը սթրեսային պայմաններին
Օրգանական գյուղատնտեսության ներածություն
Բուսաբուծական և այգեգործական նախագծերի կառավարում
Սերմնաբուծական տեխնոլոգիաներ և բազմամյա տնկարաններ
Հետբերքահավաքյա տեխնոլոգիաներ
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիաներ /ընտրովի/
Անցում օրգանական երկրագործության
Ջերմատան միկրոկլիմայի կառավարում
Գյուղատնտեսական հետազոտությունների հիմունքները
Օրգանական գյուղատնտեսություն /կամընտրային/
Բույսերի մշակությունը կարգավորվող միջավայրում
Հողի բերրիություն և բույսերի սննդառություն
Որակի վերահսկողություն և ստանդարտներ
Գիտական հետազոտությունների մեթոդներ