Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոն

Լուսինե Ռոմիկի Հարությունյան

քիմ․գիտ․դոկտոր, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, 311,312, 401, 408 սենյակ
 • (+37412) 52 09 05, ներքին՝ 3-38, 3-71, 4-12
 • [email protected]

Կենսագիտության և ընդհանուր քիմիայի ամբիոնը ձևավորվել է համալսարանի ռեկտորի՝  2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ի  հրամանով Կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիաների ու Ընդհանուր քիմիայի ամբիոնների միավորման արդյունքում:

 Ամբիոնը կարևոր օղակ է ՀԱԱՀ-ի գիտակրթական համակարգում, քանի որ հենք է համալսարանի մի շարք մասնագիտությունների համար։

Ամբիոնն ուսումնական աշխատանքներ է իրականացնում Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, Ագրոնոմիական, Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության, Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետների բոլոր մասնագիտությունների ուսանողների հետ։ Դասավանդվում են ընդհանուր քիմիա, օրգանական քիմիա, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա, բուսաբանություն, բույսերի ֆիզիոլոգիա կենսաքիմիայի հիմունքներով, բույսերի գենետիկա, բույսերի տեխնոլոգիա, մանրէաբանություն և սնկաբանություն, իմունաբանություն, վիրուսաբանություն, կենսաքիմիա, պոպուլյացիոն գենետիկա, կենսատեխնոլոգիա և գենոինժեներիա, կիրառական տեխնոլոգիա առարկաները:
Ամբիոնի՝ ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած գիտաուսումնական լաբորատորիաները հնարավորություն են տալիս կրթական ներկայիս պահանջները բավարարող կիրառական գիտելիքներ մատուցել ուսանողներին։ Պրոֆեսորադասախոսական կազմը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, որոնք հեղինակ են բազմաթիվ ուսումնամեթոդական, գիտամեթոդական աշխատանքների, ուսումնական ուղեցույցների և գիտական հոդվածների։
Ամբիոնն ունի ՀԱԱՀ տարբեր ամբիոնների հետ համագործակցելու մեծ ներուժ, մասնավորապես ալկոհոլային խմիչքների պարզեցման, ջրերի մաքրման և ագրոէկոլոգիայի ոլորտներում։   Ներկայումս ամբիոնում գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացվում 6 հիմնական ուղղություններով:

  1. Գենետիկայի. ուղղված հնդկահավերի կուսածնության հիմնահարցերի, ինչպես նաև գյուղատնտեսական կենդանիների և մշակաբույսերի սպիտակուցների բազմաձևության ուսումնասիրությանը:
  2. Բուսաբանության. ուղղված բուսական էկոհամակարգերի և առանձին հետաքրքրություն ներկայացնող բուսատեսակների բազմակողմանի ուսումնասիրությանը:
  3. Կենդանաբանության․ ուղղված արյան մակաբուծային հիվանդությունների և իքսոդային տզերի տեսակային կազմի ուսումնասիրությանը:
  4. Կենսաքիմիական․ ուղղված տարբեր լակտացիաներում այծի կաթի կենսաքիմիական կազմի և խոզամսի համային և սննդային որակը պայմանավորող կենսաքիմիական ցուցանիշների հետազոտմանը։
  5. Մանրէաբանական. ուղղված խոշոր և մանր եղջերավորների բրուցելյոզի հարուցիչների առանձնացմանը, դրանց համաճարակաբանության ուսումնասիրությանը:
  6. Քիմիական. ուղղված բնական սորբենտների մոդիֆիկացիայի, դրանց մակերևութային և սորբցիոն հատկությունների ուսումնասիրմանը՝ ջրերի մաքրման, տարբեր միջավայրերից ծանր մետաղների ու օրգանական աղտոտիչների կորզման կիրառմանը:

Ամբիոնն այսօր գործակցում է հանրապետության մի շարք բուհերի և գիտական կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանի Քիմիայի, Ֆիզիկայի, Կենսաբանության ֆակուլտետների, Ֆարմացիայի ինստիտուտի, Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի, Վանաձորի պետական համալսարանի, Գորիսի պետական համալսարանի, ԳԱԱ Հայկենսատեխնոլոգիայի ինստիտուտի, Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրման կենտրոնի, ինչպես նաև Բելառուսի գիտությունների ակադեմիայի Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի, Կազանի պետական համալսարանի, Տվերի պետական համալսարանի, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի, Թբիլիսիի պետական համալսարանի, Հարավ-ղազախական համալսարանի հետ:

Ամբիոնը սերտ կապեր է պահպանում նաև հանրապետության ավագ դպրոցների հետ․ պարբերաբար կազմակերպվում են բարձր դասարանների աշակերտներին հետաքրքրող քիմիական թեմաներով դասախոսություններ և ուսուցողական- փորձարարական սեմինարներ։

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Քամալյան Օլեգ Արմանի – ք.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Մարմարյան Գայանե Յուրիի – կ.գ.դ., դոցենտ
 3. Բադալյան Մանվել Վլադիմիրի – գյուղ.գ.թ., դոցենտ
 4. Քարիմյան Ռոզա Ավագի – ք.գ.թ., դոցենտ
 5. Ավդալյան Նաիրա Գուրգենի – գ.գ.թ., դոցենտ
 6. Դիլանյան Վարյա Թելմանի – կ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հարությունյան Հասմիկ Դրաստամատի – կենս.գ.թ., դոցենտ
 8. Հարությունյան Արթուր Մհերի – անասն.գ.թ., դոցենտ
 9. Ավագյան Սարգիս Սինոդի – անասն.գ.թ., դոցենտ
 10. Ավագյան Արամ Ջահանի – անասն.գ.թ., դոցենտ
 11. Խուրշուդյան Նարինե Պայքարի – կ.գ.թ., դոցենտ
 12. Վարդանյան Մարինե Վազգենի – ան.գ.թ., դասախոս
 13. Հայրապետյան Մարինե Գրիշայի – դասախոս
 14. Մինասյան Փառանձեմ Գարեգինի – ք.գ.թ., ասիստենտ
 15. Սարկեզիյան Վերժինե Ազիզի – ք.գ.թ., ասիստենտ
 16. Ավագյան Լուսինե Սարգսի – անասն․գ․թ., ասիստենտ
 17. Մխիթարյան Սևդա Բորիսի – ասիստենտ
 18. Վարդանյան Նելլի Սեդրակի – ասիստենտ
 19. Մովսիսյան Իրենա Ռոբերտի – ասիստենտ
 20. Կարապետյան Վարսենիկ Մնացականի -ասիստենտ
 21. Քոսյան Արմինե Մանվելի -ասիստենտ
 22. Գրիգորյան Հասմիկ Գրիգորի- ասիստենտ
 23. Խաչատրյան Էթերա Սերյոժայի- ասիստենտ
 24. Ավանեսյան Մարիետա Վազգենի – մասնագետ
 25. Հարությունյան Ալմիրա Ալբերտի – մասնագետ
 26. Խուրշուդյան Գայանե Արարատի – մասնագետ
 27. Ստեփանյան Լիլիթ Հովիկի – մասնագետ
 28. Հարությունյան Սիրանուշ Վահագնի – մասնագետ
 29. Մելքումյան Գայանե Արամի – մասնագետ
 30. Գրիգորյան Ջուլիետա Սամսոնի – մասնագետ
 31. Բաբայան Նազելի Գրիշայի – մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Անօրգանական և անալիտիկ քիմիա
Օրգանական քիմիա
Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիա
Շրջակա միջավայրի քիմիական նյութերի որոշում և բաժանում քրոմոտոգրաֆիական մեթոդով
Բուսաբանություն
Բույսերի ֆիզիոլոգիա
Կենսաբանություն
Գենետիկա
Կենսատեխնոլոգիա
Ագրոկենսատեխնոլոգիա
Գյուղատնտեսական կենդանիների մարկերային սելեկցիա
Գենային ինժեներիայի հիմունքներ
Իմունոգենետիկա
Կենսաքիմիա
Կլինիկական կենսաքիմիա
Սննդի կենսաքիմիա
Մանրէակենսաբանություն
Անասնաբուժական մանրէակենսաբանություն
Վիրուսաբանություն
Սննդի քիմիա
Ընդհանուր քիմիա