Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի սպասարկման բաժին

Կարեն Աշոտի Պետրոսյան

Բաժնի պետ

Հետադարձ կապ

  • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
    II մասնաշենք
  • Հեռ. +(374 12) 96 00 05, ներքին 2-40

  • karen.petrosyan@anau.am

Բաժնի գործունեությունն ուղղված է համալսարանում առկա համակարգչային սարքավորումների տեխնիկական սպասարկմանն ու ծրագրային ապահովմանը, տեղեկատվական ցանցի անվտանգ շահագործմանը, թվայնացման աշխատանքների իրականացմանը, համալսարանական համակարգչային լսարանների տեխնիկական-ծրագրային համակարգերի անխափան աշխատանքի և ճիշտ շահագործման ապահովմանը, համալսարանում առկա պատճենահանող-բազմացնող սարքերի անխափան ու անթերի աշխատանքի կազմակերպմանը, համակարգչային տեխնիկայի վերանորոգմանը, տեխնիկայի ձեռքբերման երկարաժամկետ ռազմավարության և համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացմանը, համալսարանի ստորաբաժանումների ինտերնետ կապի ապահովմանը (համապատասխան սերվերների և հանգույցների կառավարում, չափաբաժինների տրամադրում, մոնիթորինգ և այլն), ինչպես նաև համալսարանի տեղեկատվական սերվերների ծրագրային-տեխնիկական համակարգերի նախագծմանն ու իրականացմանը:

ՏՏ Ագրարայինում
ուսանողների համար
ՏՏ Ագրարայինում
դասախոսների համար