Բակալավրի առկա ընդունելության արդյունքները

2021-2022 ուսումնական տարվա համար Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման վճարովի և անվճար համակարգ ընդունված ուսանողների ցուցակը ներկայացված է այս հղմամբ։