Ագրոնոմիական ֆակուլտետ – Բակալավր Առկա

I կուրս

Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 598-116-3021

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 598-116-3021

Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 598-116-3021

Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 543-504-1996

Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 880-016-6027

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 880-016-6027

II կուրս

Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 509-619-9161

Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբան.հիմունք.

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Բույսերի ֆիզիոլոգ.կենսաքիմիայի հիմ.

ZOOM ID: 509-619-9161

Առարկա՝ Ընդհանուր էնտոմոլոգիա

ZOOM ID: 890-032-2037

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Բույսերի ֆիզիոլոգ.կենսաքիմիայի հիմ.

ZOOM ID: 509-619-9161

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Ջերմատնային տնտես.մեքենայաց.և մեք.

ZOOM ID: 330-207-2334

Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբան. հիմ.

ZOOM ID: 598-116-3021

Առարկա՝ Էկոլոգիայի հիմունքներ

ZOOM ID: 299-000-8677

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 509-619-9161

Առարկա՝ Բույսերի ֆիզիոլոգ. կենսաքիմիայի հիմ.

ZOOM ID: 509-619-9161

Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

III կուրս

Առարկա՝ Երկրագործություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 551-184-1462

Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 330-207-2334

Առարկա՝ Գյուղ. ֆիտոպոթոլոգիա

ZOOM ID: 608-964-7570

Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 299-000-8677

Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 573-268-0309

Առարկա՝ Բուսաբուծություն

ZOOM ID: 573-268-0309

Առարկա՝ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի հիմունքներ

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Գյուղատնտես.ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Հիդրոպոնիկա և աէրոպոնիկա

ZOOM ID: 890-032-2037

Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 573-268-0309

Առարկա՝ Անասնաբուծության հիմունքներ

ZOOM ID: 330-207-2334

Առարկա՝ Ագրոնոմ.հետազոտ.մեթոդիկա

ZOOM ID: 471-070-9346

Առարկա՝ Անտառագիտ. և բնակավայր. կանաչ.

ZOOM ID: 540-925-0033

Առարկա՝ Անտառագիտություն

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Գեղազ. պարտիզագ. և ծաղկաբուծ.

ZOOM ID: 964-648-7837

Առարկա՝ Անտառաբարելավ. և պաշտ.անտառաբ.

ZOOM ID: 471-070-9346

Առարկա՝ Բնափայտագիտություն

ZOOM ID: 299-000-8677

IV կուրս

Առարկա՝ Բուսաբուծություն

ZOOM ID: 551-184-1462

Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 890-032-2037

Առարկա՝ Փորձար. մուտագենեզ և հետերոզիս. սել.

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 601-344-0305

Առարկա՝ Գյուղ.ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 601-344-0305

Առարկա՝ Խաղողոգործություն

ZOOM ID: 572-350-4359

Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 471-070-9346

Առարկա՝ Ջերմատան ավտ.համ.ծրագր.ապահով.

ZOOM ID: 330-207-2334

Առարկա՝ Սնկաբուծություն

ZOOM ID: 601-344-0305

Առարկա՝ Ջերմատների օդորակման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 573-268-0309

Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա

ZOOM ID: 882-299-1159

Առարկա՝ Ընդհանուր էնտոմոլոգիա

ZOOM ID: 572-350-4359

Առարկա՝ Ընդհանուր ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 551-184-1462

Առարկա՝ Անտառգնահատում

ZOOM ID: 572-350-4359

Առարկա՝ Անտառմշակություն և անտառվերակ.

ZOOM ID: 551-184-1462

Առարկա՝ Անտառնախագծում և անտ. շինութ.

ZOOM ID: 598-116-3021