«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2023 1/81

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2023 1/81

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՊԼԱՆԵՏԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՈՎ ՀՈՂԱՄՇԱԿ ՖՐԵԶԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-9

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՀԱՑԱՀԱՏԻԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-16

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՍանկտ Պետերբուրգի պետական ագրարային համալսարան

ՀԱՑԱԶԳԻՆԵՐԻ ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-24

aՀԱԱՀ Ագրոկենսատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-31

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

b«Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն» ՀՈԱԿ

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՉՔԵՐՈՎ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՎ ԱՐԵՆԻ ՍՈՐՏԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՎՐԱ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-37

a Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԿՈՏԱՅՔԻ ԵՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ԼԵՌՆԱՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԸ
GIS ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-42

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԴԴՄԻԿԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԱԳՐՈԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄԸ ԱՀ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՇՐՋԱՆԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-49

aՇուշիի տեխնոլոգիական համալսարան

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՐ ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԻՆՖԵԿՑԻՈՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-55

aՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

ՀՈՐԹԵՐԻ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍՈՎ ԵՎ ԷՆՏԵՐՈԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐՈՎ ՎԱՐԱԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-59

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԱՐԱԾԵՑՄԱՄԲ ՏԱՎԱՐԻ ՀՈԼՇՏԻՆ ԵՎ ՖԼԵԿՎԻ ՑԵՂԵՐԻ ԷԳ ՄԱՏՂԱՇԻ ԱՃԵՑՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-65

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԵՐԻ ԷՅՄԵՐԻՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԵՎ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-70

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԸՆՏՐԱՍԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԱԱՆԵՆՅԱՆ ՑԵՂԻ ԱՅԾԵՐԻ ՊՏՂԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱԾԻՆ ՈՒԼԵՐԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՎՐԱ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-75

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԿԵՆՍԱԷՄՈՒԼԳԱՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ L-ԿԱՐՆԻՏԻՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԲՐՈՅԼԵՐՆԵՐԻ ՑԱԾՐ ԿԱԼՈՐԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԵՐԱԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-81

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

ԿՈՎԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻ ՄԱՍՏԻՏԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՄԻԼՈՅՈԴԻՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-86

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոն

ԿԱԹՆԱԹԹՎԱՅԻՆ ՆՈՐ ՊՐՈԲԻՈՏԻԿԱՅԻՆ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՍՏԱՑՎԱԾ ՅՈԳՈՒՐՏՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-91

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, «Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ՄՐԳԱԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԱՅԻՆ ՓՈՇԻՆԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ ԱԼՐԱՅԻՆ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-97

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ՄԱՍՐԵՆՈՒ CO2-ԼՈՒԾԱԶԱՏՎԱԾՔԻ ԵԼՔՆ ԸՍՏ ՀՈՒՄՔԻ ՄԱՆՐԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՐՈՒՇԱԿԵՂԵՆԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-103

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԲՐՆՁԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՖԼԱՏՈՔՍԻՆ B1 ՄԻԿՈՏՈՔՍԻՆԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

doi: 10.52276/25792822-2023.1-107

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն