Գիտական պարբերական 2019 2/66

«Ագրոգիտություն և տեխնոլոգիա» պարբերական 2019 2/66

Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտամանրիչ-փոխակրիչի շարժաբերի կինեմատիկական-երկրաչափական պարամետրերի տեսությունը և հաշվարկ (էջ՝ 6-11): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Գութանի խոփաթևերի բանող մակերեսի մաշվածության բնույթը (էջ՝ 11-16): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Կարտոֆիլահանի ռոտորային կոշտամանրիչի անկյունային արագության կախվածությունը հողակոշտերի քանակից (էջ՝ 16-20): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հողատարման մեծության կարգավորումը մակերեսային ջրման դեպքում (էջ՝ 20-23): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Լեռնալանջային միաշարք կարտոֆիլահանի մի քանի պարամետրերի որոշումը(էջ՝ 23-27): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Մոտոբլոկային կարտոֆիլատնկիչի ժապավենագդալիկավոր ապարատի աշխատանքի հետազոտում (էջ՝ 27-31): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Սկավառակավոր արգելակային մեխանիզմի ռեսուրսի բարելավումը (էջ՝ 31-24): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ֆինանսական կայունության գնահատման բացարձակ ցուցանիշների վերլուծությունն ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող ընկերություններում (էջ՝ 34-38): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Խաղողագործության վիճակը և զարգացման միտումները ՀՀ Վայոց ձորի մարզում (էջ՝ 38-42): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Խաղողագինեգործական արտադրանքի շուկան և տնտեսական նշանակությունը Հայաստանում (էջ՝ 42-46): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ֆինանսական արդյունքների հաշվառման հիմնախնդիրները ագրոպարենային ոլորտում (էջ՝ 46-50): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման մակարդակը Հայաստանում(էջ՝ 50-54): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական արտադրանքի գնման (մթերման) արժեշղթայի կազմակերպման մոդել (էջ՝ 54-59): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Պետության կողմից բնական մենաշնորհի կարգավորումը (էջ՝ 59-64): Ամփոփագիր

aՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով

Հնա-ի և գործազրկության մակարդակի վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ մարզերում (էջ՝ 64-68): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Հեռավոր հիբրիդացումը և պոլիպլոիդիան հաղարջենու և կոկռոշենու ընտրասերման գործում (էջ՝ 68-72): Ամփոփագիր

aԲելառուսի պետական համալսարանի՝ Ա.Դ. Սախարովի անվան միջազգային էկոլոգիական ինստիտուտ

Ոսկետուտի թրթուրների դեմ բակտերիական և քիմիական պատրաստուկների ենթաշեմային խտություններով փորձարկումներ խնձորենու այգիներում (էջ՝ 72-76): Ամփոփագիր

aՍննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն

bՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղ

Ծխախոտի բուրավետ սորտերի ֆոտոսինթեզի գենետիկայի հայեցակետերը և սելեկցիայի օպտիմալացման ուղիները. ֆոտոսինթեզի ինտենսիվությունը (էջ՝ 76-82): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Պղնձի ռիսկի գնահատումը Ալավերդի քաղաքի շուկաներում իրացվող պտուղ-բանջարեղենում (էջ՝ 82-87): Ամփոփագիր

aՀՀ ԳԱԱ Էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոն

Ներկրված հոլշտին ցեղի մաքրացեղ երինջների դուստրերից ստացված երկրորդ սերնդի կովերի կաթնային մթերատվության տարիքային առանձնահատկությունները (էջ՝ 87-91): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

Ֆլեկվի (սիմենթալ) ցեղի կովերի մթերատվությունն ըստ սերնդափոխության և կլիմայավարժեցման (էջ՝ 91-95): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

bՀայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ մարզերի և առանձին տարածաշրջանների դասակարգումն ըստ խոշոր եղջերավոր կենդանիների բրուցելյոզի տարածվածության և վարակվածության աստիճանի (էջ՝ 95-99): Ամփոփագիր

a Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի ռիսկերի գնահատման և վերլուծության գիտական կենտրոն (ՊՈԱԿ)

Հավի մսից ապուխտի արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում (էջ՝ 99-101): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Դդմի նախնական մշակումը կոմպոտի արտադրությունում (էջ՝ 102-105): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

Ոսպի ալյուրից հատակաթուխ հացի տեխնոլոգիայի մշակում (էջ՝ 106-110): Ամփոփագիր

aՀայաստանի ազգային ագրարային համալսարան