Առցանց քննություններ

Մագիստրատուրա – Առկա

Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա, Ագրարային արտադրության կառավարում
Առարկա՝ Ագրոպ.համ.զարգ.տնտ.հիմն.

ZOOM ID: 487-668-2150

Մասնագիտություն՝ Շուկայագիտություն
Առարկա՝ Մարքեթինգային հետազոտություններ

ZOOM ID: 381-192-0015

Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն և ապրանքի որակի փորձաքննություն
Առարկա՝ Գյուղ.ապր.ներմ.և արտ.կազմ.

ZOOM ID: 654-635-0164

Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա, Սննդարդյունաբերության կառավարում
Առարկա՝ Ագրոպ.համ.զարգ.տնտ.հիմն.

ZOOM ID: 487-668-2150

Մասնագիտություն՝ Ապահովագրական գործ
Առարկա՝ Ապ.գործի իրավ.կարգ.

ZOOM ID: 387-595-6707

Մասնագիտություն՝ Աուդիտ
Առարկա՝ Բանկային աուդիտ և ներք.վերահսկող.

ZOOM ID: 376-438-5282

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն
Առարկա՝ Կլինիկական թունաբանություն

ZOOM ID: 432-512-6186

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուծություն
Առարկա՝ Ճյուղի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-792-4816

Բակալավր – Առկա

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 5-րդ կուրս
Առարկա՝ Հերձում և դատաանաս.փորձ.

ZOOM ID: 744-723-4577

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն 5-րդ կուրս
Առարկա՝ Անաս.օրթոպեդիա

ZOOM ID: 298-245-1896

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն 5-րդ կուրս
Առարկա՝ Ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ

ZOOM ID: 485 606 9161

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն 5-րդ կուրս
Առարկա՝ Ներք.ոչ.վարակիչ հիվանդութ.

ZOOM ID: 298-245-1896

Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն 5-րդ կուրս
Առարկա՝ Ան.սան.փորձաքննություն

ZOOM ID: 485-606-9161