Ընդունելություն

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանն օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացնում է ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն։
Դիմորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում, հասցեն․ Երևան 0010, Վազգեն Սարգսյան 5։
ՀԱԱՀ բակալավրիատ կարող են ընդունվել օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ազատ տիրապետում են հայերենին և նախընտրած մասնագիտության համար հաջողությամբ կհանձնեն ընդունելության քննությունները։
Մագիստրատուրա կարող են ընդունվել օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն բակալավրի աստիճան և ազատ տիրապետում են հայերենին։ Եթե դիմորդը շարունակում է իր կրթությունը մեկ այլ մասնագիտությամբ, ապա նա պետք է ընդունելության քննությունը հանձնի նախընտրած մասնագիտության համար սահմանված մասնագիտական առարկաներից։

Ասպիրանտուրայում կարող են սովորել օտարերկրյա այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն մագիստրոսի աստիճան և ազատ տիրապետում են հայերենին, ռուսերենին կամ անգլերենին։ Որոշ մասնագիտություններով ուսուցումը կարող է կազմակերպվել նաև անգլերենով։

Դիմորդը ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. Դիմում Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի անունով (ձևը տրվում է նախարարության կողմից)
  2. հարցաթերթիկ՝ տրամադրված նախարարության կողմից
  3. բժշկական տեղեկանք ընդհանուր առողջական վիճակի մասին։ Սույն տեղեկանքը կարող է տրված լինել նաև ՀՀ բժշկական կազմակերպությունների կողմից
  4. անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի բոլոր էջերի պատճենները կամ մկրտության վկայականը
  5. կրթության աստիճանի ավարտական փաստաթղթի պատճենը
  6. 3×4 չափսի 4 լուսանկար
  7. ինքնակենսագրություն (CV) հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով
  8. հետբուհական մասնագիտական կրթություն (PhD) ստանալու համար՝ ընտրած մասնագիտության թեմայով գիտական ռեֆերատ՝ 20 էջի սահմաններում՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով։

Փաստաթղթերն ընդունվում են քննարկման՝ օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության կողմից հյուպատոսական վավերացման առկայության դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ օրենքներով կամ միջազգային պայմանագրերով։

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I մասնաշենք, 127 սենյակ
Հեռ/ֆաքս +37412 58-58-08, +37412 56-74-11, ներքին` 401, 402
E-mail: inter@anau.am, garegin77@gmail.com