Chair of Social Sciences

Lusine Nurbekyan

candidate of sciences, docent

Head of Chair

Feedback

 • 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,
  ANAU I building, room # 336
 • Tel. (37410) 56 06 16, int. 3-75
 • [email protected]

Based on the decision of the ANAU Board of Trustees made at the session of November 6 the chair of “Social Sciences” was established through the unification of the chairs of “Armenian History and Philosophy” and “Law and Politics”.

As a separate chair, the chair of Jurisprudence and Political Science was founded in 2002. Docents S.E.Hakhverdyan, professor E.S.Ghazaryan headed the chair through its existance.
In 2004 chairs of Law and Political Science reunited and the head of chair was Sh. Galstyan.
All the lecturers have a great contribution in forming curricula and syllabuses.
The lecturers of chair implement scientific works, as well as do researches concerning the importance of agrarian law in labor market. Juridical aspects of agrarian lands, agreements between farmers and other issues are constantly researched.
The chair actively collaborates with corresponding chairs of different RA universities.
7 monographies have been published by the lectureres of chair.

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Lusine Nurbekyan – candidate of sciences, docent
 2. Voskanyan Vrezh – candidate of historical sciences, associate professor
 3. Khachatryan Bakhshik – candidate of philosophical sciences, associate professor
 4. Minasyan Vrezh – candidate of philosophical sciences, associate professor
 5. Gldjyan Arsen – candidate of philosophical sciences, associate professor
 6. Khudaverdyan Anahit – candidate of historical sciences, associate professor
 7. Harutyunyan Sasun – candidate of historical sciences, associate professor
 8. Hovhannisyan Gegham – candidate of historical sciences,associate professor
 9. Hovakimyan Gagik – candidate of historical sciences, associate professor
 10. Vardanyan Gurgen – candidate of historical sciences, associate professor
 11. Torosyan Javahir – candidate of historical sciences, associate professor
 12. Simonyan Hasmik – candidate of historical sciences, lecturer
 13. Vahramyan Laura – senior lecturer
 14. Arakelyan Anahit – senior lecturer
 15. Simonyan Susanna – lecturer
 16. Movsisyan Mariam – lecturer
 17. Hambaryan Varduhi – lecturer
 18. Vasilyan Suren – lecturer
 19. Grigoryan Robert – lecturer
 20. Hambardzumyan Hasmik – lecturer
 21. Melkumyan Astghik – lecturer
 22. Ghazaryan Vahram – lecturer
 23. Nikoghosyan Inga – lecturer
 24. Brganunts Robert – lecturer
 25. Chilingaryan Lusine – assistant
 26. Ayvazyan Ashkhen – assistant
 27. Stepanyan Marine – assistant
 28. Atalyan Mariam – assistant
 29. Gharibyan Arusyak – assistant
 30. Azaryan Syuzanna – assistant
 31. Sargsyan Gohar – 1stcategory lab. assistant
 32. Hambardzumyan Tereza – 1st category lab. assistant
 33. Nersisyan Tsovinar–2nd category lab. assistant
 34. Najaryan Mary – 2ndcategory lab. assistant

Դասավանդվող առարկաները

Political Science
Jurisprudence
Water Legistlation
Finance Righ
Jurisprudence and MM Legostlation
Land Property Right
Commercial Wright

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
5.000 ից ավել մասնագիտական գրքեր և տեղեկագրքեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
տեղավորման և խորհրդատվության բաժին
HEN-GEAR
միջազգային հարթակ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շրջանավարտներ, դասախոսներ և երախտավորներ