Chair of Data Science

Khachatryan Hakob

candidate of sciences, docent

Head of Chair

Feedback

 • 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,
  ANAU, I building, room # 338, 339, II building, room 406
 • Tel. (37412) 58 79 64, 58 37 01, int. 3-73, 3-19, 3-83, 3-55, 2-37, 4-74
 • [email protected]

Based on the decision of the ANAU Board of Trustees made during the meeting of November 6, 2018, the chair of “Data Science” was established through the unification of the two chairs: chair of “Statistics and Biometry” and chair of “informatics and Mathematic Modeling”.

Chair was established in 2002. Since its foundation the heads of chair were Q.Q.Manukyan, A.Kh.Simonyan, docent A.T.Eghikyan, and from 2015 docent H.H. khachatryan is the head of chair. The chair of statistics and biometrics is integrated in activities in the framework of in Bologna educational reform process. Effective tools have been worked out for credit system.
Several lectures of the chair have been trained in European and American universities. With the assistance of lecturers students implement scientific and research works, every year represent reports and papers in various international conferences.

More than 270 articles have been published. In 2010-2015 27 materials have been published for laboratory works. Lecturers of the chair take part in annual conference at ANAU. Syllabuses have been updated according to educational criteria. An interactive seminar has been organized and a film was shown devoted to the 85th anniversary of National Statistical Service. The chair has established close ties with the RA NSS, Ministry of Agriculture, administrative offices of Armenian different regions.Due to equipped computer room implementation of scientific, research processes are carried out much more easier and more often.

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Khachatryan Hakob – candidate of sciences, docent
 2. Vardanyan Gohar – candidate of sciences, professor
 3. Grigoryan Manushak – candidate of economic sciences, associate professor
 4. Mnatsakanyan Anahit -candidate of economic sciences, associate professor
 5. Galanteryan Anahit -candidate of technical sciences, associate professor
 6. Gyulumyan Sos – candidate of physical and mathematical sciences, associate professor
 7. Smbatyan Armine – candidate of economic sciences, associate professor
 8. Kosemyan Suren – candidate of technical sciences, associate professor
 9. Mkrtchyan Karen -candidate of technical sciences, associate professor
 10. Hatsagortsyan Garnik -candidate of technical sciences, lecturer
 11. Potikyan Marina – candidate of economic sciences, lecturer
 12. Mnatsakanyan Julietta – senior lecturer
 13. Poghosyan Gayane -senior lecturer
 14. Qeshishyan Gevorg – lecturer
 15. Vardanyan Nina – lecturer
 16. Movsisyan Astghik – lecturer
 17. Stepanyan Aida – lecturer
 18. Poghosyan Marina – lecturer
 19. Manucharyan Donara – lecturer
 20. Shirvanyan Naira – assistant
 21. Afyan Armik- assistant
 22. Hovhannisyan Haykanush – assistant
 23. Hovakimyan Naira – assistant
 24. Shahbazyan Angela – assistant
 25. Nersisyan Julietta – assistant
 26. Avetisyan Sona – laboratory assistant /1st class/
 27. Tsaturyan Tatevik – laboratory assistant /1st class/
 28. Gharaghazaryan Gayane -laboratory assistant /1stclass/
 29. Beginyan Anush – laboratory assistant /2nd class/
 30. Mkrtchyan Gayane – operator
 31. Atanesyan Liana- 1st class specialist
 32. Kostanyan Lusine – operator
 33. Yeghiazaryan Sirvard – laboratory assistant /2nd class/
 34. Petrosyan Karen – head of laboratory

Դասավանդվող առարկաները

Biometrics
General and Insurance Statistics
Finance and Bank Statistics
Econometrics
Demographics
Mathematical Statistics and Research
Analytics of Time Raws

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
5.000 ից ավել մասնագիտական գրքեր և տեղեկագրքեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
տեղավորման և խորհրդատվության բաժին
HEN-GEAR
միջազգային հարթակ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շրջանավարտներ, դասախոսներ և երախտավորներ