Chair of Agrarian Policy and Consulting

Ashot Voskanyan

candidate of economic sciences, docent

Head of Chair

Feedback

 • 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,
  ANAU, I buidling,room # 250
 • Tel. (37412) 52 04 75, int. 2-55
 • [email protected]

The chair of Agrarian Policy and Consulting was established in the structure of faculty of Economy in 2005. In 2008 it was included in the faculty of Agribusiness and Marketing. Since 2010-2011 academic year the chair is headed by docent A.E.Voskanyan.
The chair provides consulting for specialists from agrarian sphere, farm enterprises.The chair actively collaborates with Timiryazev State University chairs. The results of researches are summarized in more than 100 scientific articles, about 20 methodical instructions have been worked out. The chair acticely collaborates with the RA Ministry of Agriculture, regional authorities.

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Ashot Voskanyan – Candidate of economic sciences, Docent
 2. Avetisyan Samvel – Doctor of Sciences, Professor
 3. Javadyan Hrachik – Candidate of Sciences, Docent
 4. Avetisyan Ashot – Candidate of Sciences, Lecturer
 5. Grigoryan Vahagn – Candidate of Sciences, Docent
 6. Karapetyan Anna – Candidate of Sciences
 7. Podolskaya Alesya – Candidate of Sciences, Lecturer
 8. Panosyan Ira – Candidate of Sciences, Lecturer
 9. Manucharyan Meri – Candidate of Sciences,Lecturer
 10. Vasilyan Suren – Lecturer
 11. Sergoyan Gegham – Lecturer
 12. Karapetyan Mariam – Assistant
 13. Mirzoyan Tsaghkanush – Assistant
 14. Martirosyan Artak- Assistant
 15. Poghosyan Elena – Assistant
 16. Qartashyan Anna – Assistant
 17. Ghazaryan Margo – Assistant
 18. Gasparyan Narine – Assistant
 19. Mnacakanyan Lida – Assistant

Դասավանդվող առարկաները

Agrarian Policy
Agrarian Policy of Rural Development
Insurance
Agriculture Insurance
Organization of Rural Aid Service
Agritourism
Consultive and Informative Technologies

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
5.000 ից ավել մասնագիտական գրքեր և տեղեկագրքեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
տեղավորման և խորհրդատվության բաժին
HEN-GEAR
միջազգային հարթակ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շրջանավարտներ, դասախոսներ և երախտավորներ