Chair of Therapy, Diagnostics and Pharmacology

Sukiasyan Karine

candidate of sciences, docent

Head of Chair

Feedback

 • 0009, ՀՀ, ք. Երևան, Տերյան 74,
  ANAU, VI building,
 • Tel. (37410) 45 25 18
 • [email protected]

The chair was established in 1930. The founder and first head of chair was V.A.Bitzky. Later the chair was headed by L.V.Yakushkin, , P.A. Hovhannisyan,G.S.Grigoryan, A.V. Manasyan.
Since 2010 the chair is headed by Docent K.A. Sukiasyan.
Scientific-research works are aimed at researches of antibiotics, agriculture animals’ and birds’ digestive, respiratory, immune, urinary systems diagnosis and prevention.
More than 1100 scientific articles, 9 textbooks and manuals have been published by the chair staff.

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Sukiasyan Karine – candidate of sciences, docent
 2. Vardanyan Albert – doctor of sciences, docent
 3. Serobyan Grigor – doctor of sciences, docent
 4. Adamyan Fyodr – candidate of sciences, docent
 5. Gyulnazaryan Susanna – candidate of sciences, docent
 6. Margaryan Anahit – candidate of sciences, docent
 7. Petoyan Gayane – candidate of sciences, docent
 8. Nikoghosyan Erik – candidate of sciences, docent
 9. Badalyan Astghik – candidate of sciences, docent
 10. Khocanyan Vrezhik – lecturer
 11. Petrosyan Gayane – lecturer
 12. Chobanyan Lusine – candidate of sciences, assistant
 13. Amirkhanyan Meri – assistant
 14. Novak Ludmila – senior laboratory assistant
 15. Kirakosyan Anna – senior laboratory assistant
 16. Tadevosyan Hermine – senior laboratory assistant
 17. Sanasaryan Nune – senior laboratory assistant
 18. Kostandyan Gayane – junior laboratory assistant
 19. Tovmasyan Inga – junior laboratory assistant
 20. Sirekanyan Tsovinar – laborant

Դասավանդվող առարկաները

Internal Non-Infectious Diseases
Clinical Diagnostics
Pharmacology
Clinical Diagnostics
Diseases of Domestic Small and Exotic Animals
Bioethics

ԳՐԱԴԱՐԱՆ
5.000 ից ավել մասնագիտական գրքեր և տեղեկագրքեր
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
տեղավորման և խորհրդատվության բաժին
HEN-GEAR
միջազգային հարթակ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
Շրջանավարտներ, դասախոսներ և երախտավորներ