Առցանց քննությունների վերահանձնումներ

Բակալավր – Առկա

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ 4
Առարկա՝ Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա

ZOOM ID: 511-862-8884

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն 4
Առարկա՝ Ոլորտային անվտանգություն

ZOOM ID: 364-287-5194

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 3
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3
Առարկա՝ Մեքենաների մասեր

ZOOM ID: 755-065-7503

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն 3
Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 724-061-4591

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 326-816-0629

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Կաթի և կաթնամթ.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 446-749-3887

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն 3
Առարկա՝ Զոոհիգիենա սան. հիմ.

ZOOM ID: 298-245-1896

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա 2
Բույսերի պաշտպանություն 2
Առարկա՝ Բույսերի ֆիզիոլոգ.կենսաքիմիայի հիմ.

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 814-755-5686

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 633-585-3689

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա 3
Առարկա՝ Հիդրոպոնիկա և աէրոպոնիկա

ZOOM ID: 608-964-7570

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն 2
Առարկա՝ Գյուղ. տեխնիկայի շահագ. անվտանգ.

ZOOM ID: 658-438-7337

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն 3
Առարկա՝ Արտադրական անվտանգություն

ZOOM ID: 760-237-08146

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 4
Առարկա՝ Բուս.ծագմ.մթերք. սերտիֆիկացում

ZOOM ID: 370-954-4862

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 4
Առարկա՝ Փաթեթ.և տարայի դիզ.նախագծում

ZOOM ID: 459-844-1672

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա 2
Առարկա՝ Վիճակագրություն

ZOOM ID: 381-192-0015

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ 3
Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 788-88-09111

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 4
Առարկա՝ Հողային իրավունք

ZOOM ID: 546-486-6610

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 3
Առարկա՝ Գեոդեզ. աշխատանք. հողաշինարարութ.

ZOOM ID: 733-356-2855

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Ջերմատների օդորակման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 2
Առարկա՝ Ֆիզիկա

ZOOM ID: 814-755-5686

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ 3
Առարկա՝ Գ/տ ջրամատակարարում և ջրարբիաց.

ZOOM ID: 628-597-3424

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես 3
Առարկա՝ ԱՊՀ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 903-208-0761

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա 3
Առարկա՝ Սննդարդ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 397-947-3888

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 2
Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 774-181-1194

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 3
Առարկա՝ Մսի քիմիա և ֆիզիկա

ZOOM ID: 459-844-1672

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Թռչնաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 701-917-6274

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 412-631-5811

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն 3
Առարկա՝ Էկոնոմետրիկա

ZOOM ID: 669-8395-7925

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես 2
Առարկա՝ Անասնաբուծ․ արտ․ ապրանք․ և ստանդ․

ZOOM ID: 724-084-1252

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում 4
Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 512-114-8281

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես 4
Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 2
Առարկա՝ Ջերմատեխնիկա

ZOOM ID: 894-674-7294

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա 2
Բույսերի պաշտպանություն 2
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 882-299-1159

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 3
Առարկա՝ Կենդ.ծագմ.մթ. վերամշ. և պահպ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 412-631-5811

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Սնկաբուծություն

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ 3
Առարկա՝ Աուդիտ և ներքին վերահսկող․

ZOOM ID: 724-061-4591

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր 4
Առարկա՝ Բնական ռեսուրս. մոնիթորինգ և կադաստր

ZOOM ID: 860-169-8985

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա 2
Առարկա՝ Աշխ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 573-701-1801

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սանիտարական փորձաքննություն 3
Առարկա՝ Կլին.ախտ. և ռենտգենաբան.

ZOOM ID: 698-395-7925

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն 2
Առարկա՝ Սոց. տնտեսական վիճակագր.

ZOOM ID: 698-395-7925

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա 3
Առարկա՝ Աշխ․ կազմ․ նորմ․ վարձ․

ZOOM ID: 573-701-1801

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ 3
Առարկա՝ Ավտոտրակտորային շարժիչներ

ZOOM ID: 868-678-4031

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 481-100-8509

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում 3
Առարկա՝ Ավտոտրանսպորտային միջոցներ

ZOOM ID: 832-114-4336

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա 4
Առարկա՝ ԱՊՀ կազմ․ ֆինանսներ

ZOOM ID: 512-114-8281

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 2
Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 2
Առարկա՝ Գ/Կ Կերակրում

ZOOM ID: 515-792-4816

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 4
Առարկա՝ Մակաբուծ. և ինվ. հիվանդ.

ZOOM ID: 654-679-0593

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 4
Առարկա՝ Ընդ. վիրաբուժություն

ZOOM ID: 298-245-1896

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն 2
Առարկա՝ Հիդրավլիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: 590-608-1876

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 3
Առարկա՝ Կաթնամթ.մանկ. և ֆունկց. սննդ. մանրէակենսաբ.

ZOOM ID: 446-749-3887

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Կաթնամթ. և մանկ.սննդամթ. սառնարան. Տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 225-685-6544

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն 3
Առարկա՝ Անասն. դեղաբանություն

ZOOM ID: 485-606-9161

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 3
Առարկա՝ Մսի և մսամթերքի մանրէակենսաբանություն

ZOOM ID: 645-795-4849

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն 4
Առարկա՝ Գյուղ.ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 572-350-4359

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ.սառնար.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 889-739-8165

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ 3
Առարկա՝ Հիդրոլոգիա, հոսքի կանոնավորում

ZOOM ID: 325-316-2094

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 2
Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 412-631-5811

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 2
Առարկա՝ Անաս մանրէ. և իմուն.

ZOOM ID: 331-904-3665

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 3
Առարկա՝ Էլ. լուսավորում և ճառագայթում

ZOOM ID: 308-460-7271

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա - 3
Առարկա՝ Դրամ․, վարկեր, բանկեր

ZOOM ID: 882-587-8668

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 3
Առարկա՝ Ագրոպ․ համակ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 987-730-6727

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 2
Առարկա՝ Մելիորատիվ և շին. մեքենաներ

ZOOM ID: 832-114-4336

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 4
Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավ. պահպան.

ZOOM ID: 366-493-3775

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 4
Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 803-154-4772

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 3
Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 890-032-2037

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 4
Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 299-000-8677

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Ջերմատան ավտ. համ. ծրագր. ապահով.

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Մետաղահատ հաստոց., գործիք. և հարմարանքներ

ZOOM ID: 621-589-9847

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 2
Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբան. հիմունք.

ZOOM ID: 964-648-7837

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 4
Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 622-268-3841

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 4
Առարկա՝ Ճանապ. տրանս. պատահար. փորձագիտ.

ZOOM ID: 774-181-1194

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 4
Առարկա՝ Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք.

ZOOM ID: 659-120-9422

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 3
Առարկա՝ Տեղ. նշանակ. ճանապարհ. նախագծում

ZOOM ID: 851-491-7129

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Արտադր. սանիտար. և աշխ. հիգիենա

ZOOM ID: 384-887-5503

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Ռազմավար․ կառավարում

ZOOM ID: 604-804-5110

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 4
Առարկա՝ Արտադր. կազմակ. սննդ. կազմ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 4
Առարկա՝ Ներք. ոչ. վար. հիվանդ.

ZOOM ID: 286-685-3842

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 4
Առարկա՝ Մակաբուծ. և ինվ. հիվանդութ.

ZOOM ID: 432-512-6186

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Դեղագիտություն - 2
Առարկա՝ Անալիտիկ քիմիա

ZOOM ID: 919-425-8699

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 651-467-5717

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 204-815-4877

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 2
Առարկա՝ Ընդհանուր էնտոմոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 415-044-8897

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Կաթի և կաթն. տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 824-563-6521

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 4
Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 4
Առարկա՝ Անտառգնահատում

ZOOM ID: 509-619-9161

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Հիդրավլիկա

ZOOM ID: 309-704-7576

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 4
Առարկա՝ Տարերային և տեխնածին աղետներ

ZOOM ID: 774-583-6465

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 784-066-6163

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ. տեխ. սարքավորում

ZOOM ID: 289-755-0881

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Հիդրոտեխ. և ափապաշտպան կառուց.

ZOOM ID: 366-697-2972

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 551-184-1462

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 571-642-2317

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 553-633-2567

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 2
Առարկա՝ Ջերմատնային տնտես. մեքենայաց. և մեք.

ZOOM ID: 601-344-0305

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 598-090-4804

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 3
Առարկա՝ Գյուղատնտեսական մեքենաներ

ZOOM ID: 494-844-3992

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 818-531-9975

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-792-4816

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 3
Առարկա՝ Կլին․ ախտորոշ և ռենտգ․

ZOOM ID: 339-881-0820

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 446-749-3887

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 258-810-3276

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 4
Առարկա՝ Համաճարակ. և ինֆ. հիվանդութ.

ZOOM ID: 331-904-3665

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 2
Առարկա՝ Գ/Կ ֆիզիոլոգ. և էթոլոգիա

ZOOM ID: 485-606-9161

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 4
Առարկա՝ Թունաբանություն

ZOOM ID: 515-792-4816

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 753-915-6620

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 281-480-6070

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 845-966-2696

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 889-739-8165

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 281-480-6071

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 3
ՖԻնանսներ - 3
Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 649-156-7804

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 227-220-3373

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 572-350-4359

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 1
Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 960-685-1884

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ապրանքագիտություն - 4
Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 740-847-5324

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Երկրագործություն

ZOOM ID: 598-116-3021

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 2
Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 2
Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա - 2
Առարկա՝ Տեղեկատվ. համակ. և տեխն.

ZOOM ID: 266-233-1795

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 515-792-4816

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 964-648-7837

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 1
Առարկա՝ Հասարակ․ մոդուլ․

ZOOM ID: 975-484-6588

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 3
Առարկա՝ Բույսերի գենետիկա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 4
Առարկա՝ Բուսաբուծություն

ZOOM ID: 882-299-1159

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Մսի և մսամթ.արտ.պրոցես. և ապարատ.

ZOOM ID: 651-467-5717

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 2
Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբան. հիմ.

ZOOM ID: 598-116-3021

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 964-648-7837

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության Էկոնոմիկա - 4
Առարկա՝ Ներդրում․ տնտես․ գնահ․

ZOOM ID: 322-867-1472

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 4
Առարկա՝ Տնտեսագիտամաթ․ մոդելավ․

ZOOM ID: 740-847-5324

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 3
Առարկա՝ Տնտեսամաթ․ մեթոդ․ և մոդելավ․

ZOOM ID: 569-637-0352

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Միջազգային գյուղատնտես․ առևտուր

ZOOM ID: 803-154-4772

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Դեղագիտություն - 2
Առարկա՝ Կենսաքիմիա

ZOOM ID: 286-685-3842

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 357-752-4322

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 604-151-9361

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 1
Առարկա՝ Հասարակ․ մոդուլ․

ZOOM ID: 975-484-6588

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 770-796-6427

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 540-925-0033

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 880-016-6027

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Կենսամաթեմատիկա

ZOOM ID: 286-685-3842

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 4
Առարկա՝ Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա

ZOOM ID: 527-239-3528

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 4
Առարկա՝ Ոլորտային անվտանգություն

ZOOM ID: 872-936-7513

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 2
Առարկա՝ Հյուսվ. բջջ. և սաղմ.

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 3
Առարկա՝ Ավտոմատիկա և արտադրակ. պրոցեսների ավտոմատացում

ZOOM ID: 325-316-2094

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 4
Առարկա՝ Ներքին ոչ վարակիչ հիվանդութ.

ZOOM ID: 784-066-6163

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 4
Առարկա՝ Համաճ. և ինֆ. հիվանդ.

ZOOM ID: 515-792-4816

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 2
Առարկա՝ Կենսաքիմիա

ZOOM ID: 485-606-9161

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Մեքենաների մասեր

ZOOM ID: 563-424-1008

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 3
Առարկա՝ Բուսաբուծություն

ZOOM ID: 598-116-3021

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 3
Առարկա՝ Զոոհիգիենա սան. հիմ.

ZOOM ID: 298-245-1896

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Գյուղ. ֆիտոպոթոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 3
Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 788-880-9111

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Թռչնաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 701-917-6274

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 2
Առարկա՝ Ֆիզիկա

ZOOM ID: 919-865-0350

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Գ/տ ջրամատակարարում և ջրարբիաց.

ZOOM ID: 793-426-7622

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 2
Առարկա՝ Իրավագիտություն

ZOOM ID: 387-595-6707

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 3
Առարկա՝ ԱՊՀ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 988-308-2601

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 3
Առարկա՝ Սննդարդ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 397-947-3888

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Միջազգային գյուղատնտես․ առևտուր

ZOOM ID: 803-154-4772

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 381-192-0015

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 2
Բույսերի պաշտպանություն - 2
Ագրոէկոլոգիա - 2
Առարկա՝ Բույսերի ֆիզիոլոգ.կենսաքիմիայի հիմ.

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 323-910-3839

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 2
Առարկա՝ Էլ. տեխնիկայի տես. հիմունքներ

ZOOM ID: 231-036-6090

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 2
Առարկա՝ Գյուղ. տեխնիկայի շահագ. անվտանգ.

ZOOM ID: 226-081-3651

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 3
Առարկա՝ Գեոդեզ. աշխատանք. հողաշինարարութ.

ZOOM ID: 207-232-5952

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Արտադրական անվտանգություն

ZOOM ID: 384-887-5503

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 2
Առարկա՝ Վիճակագրություն

ZOOM ID: 663-717-4374

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 3
Առարկա՝ Տնտեսամաթ․ մեթոդ․ և մոդելավ․

ZOOM ID: 569-637-0352

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 550-117-8612

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 689-720-6665

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 258-810-3276

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 964-648-7837

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 485-606-9161

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 515-086-8223

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա 1
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 527-239-3528

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Անասնաբուժություն 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 331-904-3665

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 645-795-4849

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 370-954-4862

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 651-467-5717

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Դեղագիտություն - 2
Առարկա՝ Կենդ.կերակրում կերար.հիմունքներով

ZOOM ID: 623-472-6129

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կենսագործունեության անվտանգություն - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 872-936-7513

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 3
Առարկա՝ Մեքենաների մասեր

ZOOM ID: 517-702-0713

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 4
Առարկա՝ Բուս.ծագմ.մթերք. սերտիֆիկացում

ZOOM ID: 845-966-2696

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 4
Առարկա՝ Փաթեթ.և տարայի դիզ.նախագծում

ZOOM ID: 824-563-6521

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Պոմպեր և պոմպակայաններ

ZOOM ID: 466-818-3603

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 4
Առարկա՝ Փորձար.մուտագենեզ և հետերոզիս.սել.

ZOOM ID: 573-268-0309

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 4
Առարկա՝ Ընդհանուր ֆիտոպաթոլոգիա.

ZOOM ID: 551-184-1462

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Կաթի և կաթնամթ.տեխնոլոգիա.

ZOOM ID: 543-504-1996

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ.տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 289-755-0881

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Հիդրոպոնիկա և աէրոպոնիկա

ZOOM ID: 601-344-0305

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Ջերմատների օդորակման տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային Ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում-4
Առարկա՝ Էլեկտրահաղորդակ

ZOOM ID: 851-491-7129

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 4
Առարկա՝ Հողային իրավունք

ZOOM ID: 744-263-9768

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 4
Առարկա՝ Պարենային ապրանք․ ապրանքագիտ․

ZOOM ID: 322-867-1472

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 4
Առարկա՝ ԱՊՀ կազմ․ ֆինանսներ․

ZOOM ID: 512-114-8281

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 740-847-5324

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 639-008-8063

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 543-504-1996

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 645-795-4849

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտություն

ZOOM ID: 784-066-6163

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 787-979-1403

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 747-021-8036

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID:543-504-1996

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 633-585-3689

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Գյուղ. էկոնոմիկա

ZOOM ID: 471-070-9346

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Անատոմիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 824-563-6521

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 1
Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 903-208-0761

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 226-081-3651

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու (Ռուսաց լեզու)

ZOOM ID: 651-467-5717

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 4
Առարկա՝ Ծննդ., գինեկ. և բազմ. կենս.

ZOOM ID: 432-512-6186

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 2
Առարկա՝ Հիդրավլիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: 649-595-3077

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 987-230-1151

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 4
Առարկա՝ Ախտ. անատոմիա

ZOOM ID: 550-579-6218

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 2
Առարկա՝ Հյուսվ. բջջ. և սաղմ.

ZOOM ID: 701-917-6274/p>

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 4
Առարկա՝ Տրանսպորտ. փոխադրում. և բ.բ. աշխատ.

ZOOM ID: 670-995-6843

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 4
Առարկա՝ ՋՊՀՕ և Պ

ZOOM ID: 590-608-1876

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 4
Առարկա՝ Անվտանգ. ոլորտի հսկում և ստուգ.

ZOOM ID: 779-480-8903

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 3
Առարկա՝ Կենդ. ծագմ. մթ. վերամշ. և պահպ. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 289-755-0881

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Բույսերի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 330-207-2334

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Բույսերի պաշտպանություն - 2
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 2
Ագրոէկոլոգիա - 2
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 2
Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 540-925-0033

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 3
Առարկա՝ Կլին. ախտ. և ռենտգենաբան.

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 868-678-4031

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Հիդրոլոգիա, հոսքի կանոնավորում

ZOOM ID: 659-120-9422

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 3
Առարկա՝ Հողային ռեսուրս. կանխ. և օգտագործ.

ZOOM ID: 598-090-4804

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Մեքենաների հուսալիութ. և նորոգում

ZOOM ID: 906-149-0166

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 4
Առարկա՝ Տնտեսագիտամաթ․ մոդելավ․

ZOOM ID: 740-847-5324

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 2
Առարկա՝ Գ/Կ ֆիզիոլոգիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Ձիաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 623-472-6129

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 3
Առարկա՝ Անտառաբարելավ. և պաշտ. անտառաբ.

ZOOM ID: 882-299-1159

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Սնկաբուծություն

ZOOM ID: 608-964-7570

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 4
Առարկա՝ Խաղողոգործություն

ZOOM ID: 509-619-9161

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 4
Առարկա՝ Անտառնախագծում և անտ. շինութ.

ZOOM ID: 299-000-8677

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Մսի քիմիա և ֆիզիկա

ZOOM ID: 258-810-3276

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 3
Առարկա՝ Էլեկտրական մեքենաներ

ZOOM ID: 362-621-2894

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 3
Առարկա՝ Փաթեթ. տեխնոլ. և սարքավորում.

ZOOM ID: 446-749-3887

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Անասնաբուժություն - 1
Սանիտարական փորձաքննություն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 987-230-1151

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Ագրոէկոլոգիա - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 601-344-0305

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 370-954-4862

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 446-749-3887

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 446-749-3887

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 645-795-4849

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 845-966-2696

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 845-966-2696

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 1
Ապրանքագիտություն - 1
Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 988-308-2601

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 2
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Ջերմատեխնիկա

ZOOM ID: 770-796-6427

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 2
Առարկա՝ Մելիորատիվ և շին. մեքենաներ

ZOOM ID: 550-117-8612

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն - 3
Առարկա՝ Անաս. մթերք. արտ. հիգիենա

ZOOM ID: 784-066-6163

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Տավարաբուծության տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 654-679-0593

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 3
Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 890-032-2037

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 4
Առարկա՝ Բանջարաբուծություն

ZOOM ID: 880-016-6027

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 3
Առարկա՝ Անասն. դեղաբանություն

ZOOM ID: 515-792-4816

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 4
Առարկա՝ Գյուղ. ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 572-350-4359

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 4
Առարկա՝ Անտառմշակություն և անտառվերակ.

ZOOM ID: 330-207-2334

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 4
Առարկա՝ Բնական ռեսուրս. մոնիթորինգ և կադաստր

ZOOM ID: 227-220-3373

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 2
Առարկա՝ Աշխ․ էկոնոմիկա

ZOOM ID: 674-472-3981

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Կաթնամթ.մանկ. և ֆունկց. սննդ. մանրէակենսաբ.

ZOOM ID: 258-810-3276

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Մսի և մսամթերքի մանրէակենսաբանություն

ZOOM ID: 370-954-4862

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 2
Առարկա՝ Սոց. տնտեսական վիճակագր.

ZOOM ID: 698-395-7925

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 3
Առարկա՝ Աշխ․ կազմ․ նորմ․ վարձ․

ZOOM ID: 573-701-1801

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
ՖԻնանսներ - 3
Ապրանքագիտություն - 3
Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 724-061-4591

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 326-816-0629

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 3
Առարկա՝ Ավտոտրակտորային շարժիչներ

ZOOM ID: 774-181-1194

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 2
Առարկա՝ Ջերմատնային տնտես. մեքենայաց. և մեք.

ZOOM ID: 551-184-1462

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Ավտոտրանսպորտային միջոցներ

ZOOM ID: 733-356-2855

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում - 1
Առարկա՝ Ֆիզիկա, կենսաֆիզիկայի հիմունք.

ZOOM ID: 540-925-0033

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 3
Առարկա՝ Անասնաբուծության հիմունքներ

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 2
Առարկա՝ Մետաղահատ հաստոց., գործիք. և հարմարանքներ

ZOOM ID: 747-021-8036

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 2
Առարկա՝ Հողագիտություն երկրաբան. հիմունք.

ZOOM ID: 880-016-6027

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 3
Առարկա՝ Մելիորատիվ մեքենաներ

ZOOM ID: 226-081-3651

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 3
Առարկա՝ Սննդի արտ. պրոցես և ապարատներ

ZOOM ID: 446-749-3887

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 2
Առարկա՝ Մեքենամասեր և ՄՄՏ

ZOOM ID: 466-818-3603

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 4
Առարկա՝ Ֆինանսների կառավարում

ZOOM ID: 622-268-3841

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ապրանքագիտություն - 4
Առարկա՝ Մենեջմենթ

ZOOM ID: 326-816-0629

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 4
Առարկա՝ Արտադր. կազմակ. սննդ. կազմ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 4
Առարկա՝ Ճանապ. տրանս. պատահար. փորձագիտ.

ZOOM ID: 438-140-7058

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 4
Առարկա՝ Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք.

ZOOM ID: 818-531-9975

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 4
Առարկա՝ Ինժեներատեխն. ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում

ZOOM ID: 618-566-2222

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 3
Առարկա՝ Գրունտ. մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր

ZOOM ID: 550-117-8612

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն, հողային կադաստր - 3
Առարկա՝ Տեղ. նշանակ. ճանապարհ. նախագծում

ZOOM ID: 481-100-8509

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կենսագործունեության անվտանգություն - 3
Առարկա՝ Արտադր. սանիտար. և աշխ. հիգիենա

ZOOM ID: 529-704-0378

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 4
Առարկա՝ Բանկ․ մենեջմենթ

ZOOM ID: 556-220-7135

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Ջերմատան ավտ. համ. ծրագր. ապահով.

ZOOM ID: 330-207-2334

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Կաթնամթ. և մանկ.սննդամթ. սառնարան. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 412-631-5811

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 4
Առարկա՝ Մսի և մսամթ. սառնար. տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 639-008-8063

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա - 1
Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 289-755-0881

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում - 1
Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 1
Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 649-595-3077

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Կիրառական ինֆորմատիկա

ZOOM ID: 258-810-3276

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անասնաբուժություն - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 339-881-0820

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 2
Առարկա՝ Ընդհանուր էնտոմոլոգիա

ZOOM ID: 419-744-7227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 3
Առարկա՝ Համ. հիմունք. և տեխ. չափումներ

ZOOM ID: 818-531-9975

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 3
Առարկա՝ Ագրոքիմիա

ZOOM ID: 299-000-8677

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Կենսագործունեության անվտանգություն - 1
Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1
Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 779-917-2914

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ - 3
Առարկա՝ Գյուղատնտեսական մեքենաներ

ZOOM ID: 511-862-8884

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 370-954-4862

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 3
Առարկա՝ Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 446-749-3887

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա - 1
Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Սննդագիտություն

ZOOM ID: 543-504-1996

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 2
Առարկա՝ ՀՀ տնտես․ աշխարհ․

ZOOM ID: 387-595-6707

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 3
Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 788-880-9111

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ՖԻնանսներ - 3
Առարկա՝ Աուդիտ և ներքին վերահսկող․

ZOOM ID: 724-061-4591

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 4
Առարկա՝ Ռազմավար․ կառավարում

ZOOM ID: 604-804-5110

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Գյուղատնտեսական հումքի, պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում - 1
Գյուղատնտեսական և պարենային արտադրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն - 1
Առարկա՝ Օրգանական և ֆիզկոլոիդ ք.

ZOOM ID: 639-008-8063

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա - 1
Բույսերի պաշտպանություն - 1
Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 572-350-4359

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 1
Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 471-070-9346

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
ՖԻնանսներ - 1
Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա - 1
Առարկա՝ Մակրոէկոնոմիկա

ZOOM ID: 960-685-1884

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես - 1
Առարկա՝ Հասարակ․ մոդուլ․

ZOOM ID: 515-246-7215

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն - 1
Ապրանքագիտություն - 1
Առարկա՝ Բուսաբուծ․ հիմունք․

ZOOM ID: 596-005-8019

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 2
Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 553-633-2567

Բակալավր – Հեռակա

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. հումք և պարեն. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա և տեխնիկա

ZOOM ID: 281-480-6070

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 281-480-6070

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնիկա

ZOOM ID: 633-585-3689

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկութ. տեխ. նախագծում և սանտեխն.

ZOOM ID: 249-513-1149

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառ. տնտեսություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անտառօգտագործում և փայտամթերում

ZOOM ID: 385-808-6068

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անտառբարելավում

ZOOM ID: 856-823-6495

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասնաբուժ. սանիտ. փորձաքննութ

ZOOM ID: 592-707-0599

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անշարժ գույքի կադաստր

ZOOM ID: 478-231-5683

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճան. երթ. կազմ. և կառ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճանապարհ. պատահար փորձագիտ.

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջր. պաշ. օգտ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մելիորացիայի և ջրային տնտ. կազմակերպում

ZOOM ID: 535-484-6289

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. էլեկտրիֆ. և ավտոմատացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Կենսագործունեության անվտանգություն

ZOOM ID: 653-082-7340

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի հրուշակեղ. և մակարոնի արտ. տեխ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնիկա

ZOOM ID: 659-040-7077

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գյուղատնտ. արտ. կազմակերպում

ZOOM ID: 724-061-4591

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գյուղատնտ. Ֆիտոպաթոլոգիա - 2

ZOOM ID: 420-493-1555

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ ԱՊՀ զարգացման կանխատեսում և պլանավ.

ZOOM ID: 709-242-8796

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ֆինանսների վերլուծություն

ZOOM ID: 787-470-9397

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ ԱՊՀ կազմակերպ. կառավարում

ZOOM ID: 767-958-0087

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Իրավագիտություն

ZOOM ID: 481-415-1227

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Իրավագիտություն

ZOOM ID: 481-415-1227

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. մեքենայացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մեքենաների հուսալիություն և նորոգում

ZOOM ID: 438-397-5257

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մարքեթինգի վերլուծություն

ZOOM ID: 596-005-8019

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ինվեստից. տնտես. գնահատում

ZOOM ID: 787-470-9397

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. հումք և պարեն. փորձ. ստանդարտ. և սերտիֆիկացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բուսաբուծական մթերքների փորձաքննություն

ZOOM ID: 701-917-6274

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկութ. տեխ.նախագծում և սանտեխն.

ZOOM ID: 281-480-6070

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկութ. տեխ.նախագծում և սանտեխն.

ZOOM ID: 645-795-4849

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնիկա

ZOOM ID: 515-086-8223

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառ. տնտեսություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անտառպուրակային տնտ. աշխատ. մեքենայացում

ZOOM ID: 288-224-1053

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ընդհանուր ֆիտոպաթոլոգիա

ZOOM ID: 220-008-2601

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասն. գործի կազմակերպում

ZOOM ID: 226-022-6363

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Հողշին. և հող. աշխ. կազմ. և տեխն.

ZOOM ID: 797-321-2348

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճան. երթ. կազմ. և կառ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճանապ. երթև. կառ. ավտ. համակարգ

ZOOM ID: 206-037-8626

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջր.պաշ.օգտ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ - 1

ZOOM ID: 357-752-4322

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. էլեկտրիֆ. և ավտոմատացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Էլեկտրական հաղորդակի կառավարման համակարգեր

ZOOM ID: 894-674-7294-

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի հրուշակեղ. եվ մակարոնի արտ. տեխ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի ձեռնարկ. տեխն. նախագծում և սանտեխնիկա

ZOOM ID: 639-008-8063

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մարգագետնաբուծություն

ZOOM ID: 664-581-9431

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Խաղողոգործություն

ZOOM ID: 379-209-0528

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում

ZOOM ID: 767-958-0087

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Արտադր. կամակերպ. սննդ. ձեռնարկ.

ZOOM ID: 858-8493-6379

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Տնտեսամաթ. մեթոդ. և մոդելավ.

ZOOM ID: 674-472-3981

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. մեքենայացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասնապահական ֆերմանների մեքենայացում

ZOOM ID: 659-120-9422

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Էլ. կոմերցիա - 2

ZOOM ID: 291-101-7129

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Տնտեսամաթ. մեթոդներ և մոդելավ. - 2

ZOOM ID: 975-484-6588

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. հումք և պարեն. փորձ. ստանդարտ. և սերտիֆիկացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասնաբուծական մթերքների փորձաքննություն

ZOOM ID: 447-121-4388

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Մսի և մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի մասնավոր կենսատեխնոլոգիա - 2

ZOOM ID: #

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի մասնավոր կենսատեխնոլոգիա - 2

ZOOM ID: 336-828-6613

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սառնարանային տեխնոլոգիա

ZOOM ID: 451-187-1150

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառ. տնտեսություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անտառգնահատում

ZOOM ID: 856-823-6495

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Շրջակա միջ. աղտոտման հսկողություն

ZOOM ID: 212-919-6415

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ներքին ոչ վարակիչ հիվանդություններ - 2

ZOOM ID: #

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Կենսագործունեության անվտանգություն

ZOOM ID: 834-117-4850

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճան. երթ. կազմ. և կառ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Տրանսպ. Փոխ. և բ-բ. Աշխ.

ZOOM ID: 225-371-0354

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջր.պաշ.օգտ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մելիորացիա - 1

ZOOM ID: 868-678-4031

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. էլեկտրիֆ. և ավտոմատացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Էլեկտրական լուսավորում և ճառագայթում

ZOOM ID: 872-470-7666

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի հրուշակեղ. եվ մակարոնի արտ. տեխ.- 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի տեխնոլոգիական սարքավորումներ

ZOOM ID: 889-739-8165

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Խաղողագործություն

ZOOM ID: 985-035-0373

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 471-070-9346

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ֆերմերային տնտ.կազմ. և կառավարում

ZOOM ID: 961-646-7036

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Համաշխարհային էկոնոմիկա

ZOOM ID: 394-290-0485

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Մարքեթինգ

ZOOM ID: 376-438-5282

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Վերահսկում և աուդիտ

ZOOM ID: 381-192-0015

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Աուդիտ

ZOOM ID: 394-926-5432

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ճյուղի տեխնոլոգիական սարքավորումներ

ZOOM ID: 702-778-9075

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Խաղողագործ. սորտագիտ. հիմ.

ZOOM ID: 379-209-0528

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Անտառ. տնտեսություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անտառնախագծում և անտառաշինություն - 2

ZOOM ID: 856-823-6495

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ընդհանուր էնտոմոլոգիա

ZOOM ID: 364-541-3957

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Համաճարակ.և ինֆեկցիոն հիվանդ. - 2

ZOOM ID: 455-710-8185

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Երկրատեղեկատվական և հողատեղեկատվական համակարգեր

ZOOM ID: 755-065-7503

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճան. երթ. կազմ. և կառ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ավտոմոբիլային ճանապարհներ

ZOOM ID: 516-555-1575

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաբարելավում, հողային և ջր. պաշ. օգտ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա

ZOOM ID: 317-532-6706

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հացի հրուշակեղ. եվ մակարոնի արտ. տեխ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի տեխն. - 2

ZOOM ID: 639-008-8063

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Սելեկցիա և սերմաբուծություն - 2

ZOOM ID: 778-532-1312

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բույսերի քիմիական պաշտպանություն

ZOOM ID: 220-008-260

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գործարար վարվելակերպ

ZOOM ID: 649-156-7804

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Էլեկտրոնային կոմերցիա

ZOOM ID: 743-538-4301

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Տնտ. գործ. վերլուծություն

ZOOM ID: 788-031-5486

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բանկային մենեջմենթ

ZOOM ID: 909-502-7859

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Պտղաբուծություն

ZOOM ID: 658-438-7337

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասնաբուժ. վիրաբուժություն

ZOOM ID: 906-149-0166

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. մեքենայացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործում - 2

ZOOM ID: 750-595-6294

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Գյուղ. էլեկտրիֆ. և ավտոմատացում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Էլեկտրահաղորդակ

ZOOM ID: 894-674-7294

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոնոմիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Օրգանական գյուղատնտեսություն

ZOOM ID: 360-525-5454

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Բույսերի պաշտպանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Գյուղատնտեսական էնտոմոլոգիա - 2

ZOOM ID: 220-008-2601

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Տնտ . մեթոդներ և մոդելավ.

ZOOM ID: 975-484-6588

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Օպերացիոն կառավարում

ZOOM ID: 471-626-9980

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ֆերմ. տնտես. կազմ. և կառավ.

ZOOM ID: 961-646-7036

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխն. - 2

ZOOM ID: 528-306-9602

Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրոէկոլոգիա - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա -1

ZOOM ID: 551-184-1462

Անասնաբուժական-բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ան. բուժ. սան. փորձ - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Անասնաբուծ. մթ. ապրանք. և ստանդարտ.

ZOOM ID: 601-254-6219

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հողաշինարարություն և հողային կադաստր - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Բնական ռեսուրսների մոնիթորինգ և կադաստր

ZOOM ID: 478-231-5683

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճան. երթ. կազմ. և կառ. - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Կենսագործունեության անվտանգություն

ZOOM ID: 801-261-3665

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա և կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ Ֆինանսներ,դրամաշրջանառ. և վարկեր

ZOOM ID: 518-287-3104

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ԱՊՀ-ի ֆինանսների կառավարում - 5րդ կուրս
Առարկա՝ ԱՊՀ-ի կազմ. կառավարում

ZOOM ID: 767-958-0087

Մագիստրատուրա – Առկա

---ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ ---
Առարկա՝ ---

ZOOM ID: #

Մագիստրատուրա – Հեռակա

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 1
Առարկա՝ Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն

ZOOM ID: 364-287-5194

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Ագրարային արտադրության կառավարում - 1
Առարկա՝ Հանրային կառավարում

ZOOM ID: 487-668-2150

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կաթնարդյունաբերության և մանկական Ֆունկց. սննդի արդյունաբ

ZOOM ID: 543-504-1996

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Հաշվապահական հաշվառում և հարկում - 1
Առարկա՝ Հաշվ. հաշվ. միջ. ստանդ.

ZOOM ID: 487-668-2150

Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում - 1
Առարկա՝ Առաձգականության, պլաստիկության և սողքի տեսություն

ZOOM ID: 364-287-5194

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն - 1
Առարկա՝ Տնտ. մրցակցության քաղաքականություն

ZOOM ID: 325-329-9048

Ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝
Ագրարային արտադրության էկոնոմիկա - 1
Ագրարային արտադրության կառավարում - 1
Առարկա՝ Հանրային կառավարում

ZOOM ID: 487-668-2150

Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետ
Մասնագիտություն՝ Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա - 1
Առարկա՝ Կաթնարդյունաբերության և մանկական Ֆունկց.սննդի արդյունաբ զարգացման արդիական տեխնոլոգիաներ

ZOOM ID: 412-631-5811