Կանոնակարգեր

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում անվանական կրթաթոշակ տրամադրելու կանոնակարգ 2023

ՀԱԱՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ 06.11.2018

ՀԱԱՀ Հիմնադրամի հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանի տնօրենի ընտրության կարգ

ՀԱԱՀ Ներքին կարգապահական կանոններ

Աշխատանքային կիսամյակի սկզբունքով պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի գիտահետազոտական ոլորտի զարգացման քաղաքականության ընթացակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմեր

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման կանոնակարգ

Միջազգային կրեդիտորային շարժունության արդյունքների փոխճանաչման ընթացակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի դասախոսական կազմի ուսումնական բեռնվածության հաշվարկի նորմեր

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի գիտական աշխատողների որակավորման

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորատի կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի ամբիոնի վարիչի ընտրության կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում էլեկտրոնային թեստային քննությունների իրականացման կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի մեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտական գործունեությունը խրախուսող լրավճարի հաշվարկման և վճարման կարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչության կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգը

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանումներում ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու անցկացման մասին կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի գիտական խորհրդի կանոնակարգ և աշխատակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու կանոնակարգ

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի՝ վաճառքի եղանակով օտարման կարգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գործավարության հրահանգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները

Պրոռեկտորների միջև պարտականությունների բաշխման կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի կրթության որակի վերահսկման և ապահովման մշտական գործող հանձնախմբի ժամանակավոր կանոնակարգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ստորաբաժանումների ինքնավերլուծությունների իրականացման և գործունեության պլանավորման, մշտադիտարկման, գնահատման և պլանավորման կարգ

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում դասագրքերի և ուսումնամեթոդական այլ գրականության հրատարակման կանոնակարգ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի գիտական գրադարանի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին ակադեմիական արձակուրդ տալու կարգ

ՀԱԱՀ-ի Ա.Ե.Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի կանոնակարգ

Ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին կարգ (քոլեջ) ՀՀ Կ. Գ. Ն-ն կարգ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգ (քոլեջ)

Ֆակուլտետի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի կարգավիճակ ունեցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ընտրության կարգ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում պահվող հիմնական փաստաթղթի անվանացանկ

Կարգ ՀՀ գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու

Պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի դեկանատում պահվող փաստաթղթերի ցանկ

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կանոնակարգ

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կառուցվածք և աշխատակարգ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգ (ՀՀ Կ.Գ. Ն-ն կարգ)

ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում բաց թողած ուսումնական պարապմունքները անհատական կարգով լրացնելու կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի մասնագիտության համակարգողի կանոնակարգ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ

ՀԱԱՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության և ուսանողներին մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից մեկ ուրիշը տեղափոխելու կանոնակարգ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

ՀԱԱՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափի սահմանման, փոփոխման և վճարման կարգի մասին կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում երկրորդ բարձրագույն մասնագիտություն ստանալու կանոնակարգ

Կանոնակարգ կուրսային նախագծերի (աշխատանքների) հանձնարարման, կազմակերպման, կատարման, պաշտպանության և հետագա պահպանման

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դիպլոմի հավելված (օրինակելի տարբերակ)

ՀԱԱՀ-ի միջազգային կապերի դեպարտամենտի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողական սննդի կազմակերպման սեկտորի կանոնակարգ

Անասնաբուժական կլինիկական լաբորատորիայի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության և կենսա-տեխնոլոգիայի գիատահետազոտական ինստիտուտի» կանոնադրություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնակարգ

Ընդհանուր բաժնի կանոնակարգ

Հրատարակչական բաժնի կանոնակարգ

Արտոնագրային սեկտորի կանոնակարգ

Տպարանի կանոնակարգ

Արխիվի կանոնակարգ և փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատակարգ

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի պատմության թանգարանի կանոնակարգ

«Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական մասնաճյուղերի միավորման կանոնակարգ

Ավտոպարկի կանոնակարգ

«Արաբկիր» ուսանողական հանրակացարանի ներքին կարգապահության կանոններ

ՀԱԱՀ-ի «Զարթոնք» հանգստյան տան կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի պրոբլեմային լաբորատորիայի կանոնակարգ

Կանոնակարգերի արխիվ

«Արաբկիր-1» ուսանողական հանրակացարանի ներքին կարգապահության կանոններ Կանոնակարգ ՀԱԱՀ–ի ռեկտորի ընտրության ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կանոնակարգ Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման կարգ ՀԱԱՀ-ում «Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում»: Ընթացակարգ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար (վերանայված, լրամշակված) ՀԱԱՀ Ամբիոնիի վարիչի ընտրության կանոնակարգ Լեզվի ուսուցման կենտրոնի կանոնակարգ ՀԱԱՀ Գիտական խորհրդի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի մեթոդ խորհրդի կանոնակարգ Ուսումնամեթոդական կենտրոնի կանոնակարգ Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանի գյուղական հոսքային դասարանների կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության կազմման ուղեցույց Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի կանոնակարգ Պետական քննական հանձնաժողովի կանոնակարգ Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ Ուսանողների հաճախումների հաշվառման և անհատական պարապմունքների կազմակերպման կանոնակարգ 2-րդ բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակների նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ում ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ նշանակելու կարգը ՀԱԱՀ-ում ցերեկային ուսուցման բակալավրային համակարգի ուսանողներին, ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով, ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ տալու, մրցույթի կազմակերպման (շրջափոխման) և անցկացման կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ Ուսանողների վարչակազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման կարգ ՀԱԱՀ-ի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկման չափորոշիչներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված բակալավրային կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագիր (ձև) ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ

Կանոնակարգերի արխիվ

ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կանոնակարգ Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման կարգ ՀԱԱՀ Ամբիոնիի վարիչի ընտրության կանոնակարգ Լեզվի ուսուցման կենտրոնի կանոնակարգ ՀԱԱՀ Գիտական խորհրդի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի մեթոդ խորհրդի կանոնակարգ Ուսումնամեթոդական կենտրոնի կանոնակարգ Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանի գյուղական հոսքային դասարանների կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության կազմման ուղեցույց Գյուղացիական և գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի կանոնակարգ Պետական քննական հանձնաժողովի կանոնակարգ Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ Ուսանողների հաճախումների հաշվառման և անհատական պարապմունքների կազմակերպման կանոնակարգ 2-րդ բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակների նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ում ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ նշանակելու կարգը ՀԱԱՀ-ում ցերեկային ուսուցման բակալավրային համակարգի ուսանողներին, ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով, ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ տալու, մրցույթի կազմակերպման (շրջափոխման) և անցկացման կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ Ուսանողների վարչակազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման կարգ ՀԱԱՀ-ի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկման չափորոշիչներ Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված բակալավրային կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագիր (ձև) ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ