Կանոնակարգեր

«Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու կանոնակարգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի գործավարության հրահանգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ներքին կարգապահական կանոնները

ՀԱԱՀ-ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի մեթոդ խորհրդի կանոնակարգ

Կանոնակարգ ՀԱԱՀ–ի ռեկտորի և մասնաճյուղի տնօրենի ընտրության

Պրոռեկտորների միջև պարտականությունների բաշխման կանոնակարգ

ՈՒսումնամեթոդական կենտրոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի կրթության որակի վերահսկման և ապահովման մշտական գործող հանձնախմբի ժամանակավոր կանոնակարգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ստորաբաժանումների ինքնավերլուծությունների իրականացման և գործունեության պլանավորման, մշտադիտարկման, գնահատման և պլանավորման կարգ

Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում դասագրքերի և ուսումնամեթոդական այլ գրականության հրատարակման կանոնակարգ

Պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման կանոնակարգ

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի գիտական գրադարանի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ասպիրանտուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին ակադեմիական արձակուրդ տալու կարգ

ՀԱԱՀ-ի Ա.Ե.Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի կանոնակարգ

Ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխման կարգը հաստատելու մասին կարգ (քոլեջ) ՀՀ Կ. Գ. Ն-ն կարգ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգ (քոլեջ)

ՀԱԱՀ-ի հանրակրթական ծրագրերի կենտրոն-հենակետային վարժարանի գյուղական հոսքային դասարանների կանոնակարգ

Ֆակուլտետի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի դեկանի ընտրության կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ֆակուլտետի կարգավիճակ ունեցող կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների ընտրության կարգ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոններում պահվող հիմնական փաստաթղթի անվանացանկ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի աշխատակարգ, ամբիոնի վարիչի ընտրության կարգ

ՀԱԱՀ-ի ամբիոնի և ֆակուլտետի տարեկան հաշվետվության կազմման ուղեցույց

ՀԱԱՀ-ի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընտրության կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ստաժոր-դասախոսի կանոնակարգ

Կարգ ՀՀ գիտամանկավարժական կադրերին պրոֆեսորի և դոցենտի գիտական կոչումներ շնորհելու

Պատվավոր կոչումների շնորհման կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի դեկանատում պահվող փաստափղթերի ցանկ

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կանոնակարգ

Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտի կառուցվածք և աշխատակարգ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հեռակա ուսուցման կարգ (ՀՀ Կ.Գ. Ն-ն կարգ)

ՀԱԱՀ-ի հեռակա ուսուցման դեպարտամենտում բաց թողած ուսումնական պարապմունքները անհատական կարգով լրացնելու կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում «Կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպում»: Ընթացակարգ բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների համար (վերանայված, լրամշակված)

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական չափորոշիչներով սահմանված բակալավրային կրթական ծրագրով ուսուցում իրականացնելու վերաբերյալ պայմանագիր (ձև)

ՀԱԱՀ-ի ուսումնական ծանրաբեռնվածության հաշվարկման չափորոշիչներ

ՀԱԱՀ-ում ուսանողների գիտելիքների ստուգման, ստուգարքների և քննությունների անցկացման և գնահատման կանոնակարգ

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման բողոքարկման կարգ

Ուսանողների վարչական կազմի կողմից հավելյալ օժանդակման և ուղղորդման կարգ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տալու կարգ

ՀԱԱՀ-ում ցերեկային ուսուցման բակալավրային համակարգի ուսանողներին, ուսումնական տարվա առաջադիմության արդյունքներով, ուսանողական նպաստ և կրթաթոշակ տալու, մրցույթի կազմակերպման (շրջափոխման) և անցկացման կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում ուսանողներին անվանական կրթաթոշակ նշանակելու կարգ

Ուսանողների հաճախումների հաշվառման և անհատական պարապմունքների կազմակերպման կանոնակարգ 2-րդ բարձր կուրսերի ուսանողների կուրսից-կուրս փոխադրման հրամանագրման ժամկետների և պետական կրթաթոշակների նշանակման ժամանակավոր կանոնակարգ

Լրացուցիչ մասնագիտությունների սեկտորի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի մասնագիտության համակարգողի կանոնակարգ

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ

ՀԱԱՀ-ում սովորողների ակադեմիական շարժունության և ուսանողներին մեկ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունից մեկ ուրիշը տեղափոխելու կանոնակարգ

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

ՀԱԱՀ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափի սահմանման, փոփոխման և վճարման կարգի մասին կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ում երկրորդ բարձրագույն մասնագիտություն ստանալու կանոնակարգ

Կանոնակարգ կուրսային նախագծերի (աշխատանքների) հանձնարարման, կազմակերպման, կատարման, պաշտպանության և հետագա պահպանման

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման կարգ

Ուսանողների բանվորական մասնագիտության կարգ

Պետական քննական հանձնաժողովի կանոնակարգ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի դիպլոմի հավելված (օրինակելի տարբերակ)

ՀԱԱՀ-ի միջազգային կապերի դեպարտամենտի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի ուսանողական սննդի կազմակերպման սեկտորի կանոնակարգ

Լեզվի ուսուցման կենտրոնի կանոնակարգ

Անասնաբուժական կլինիկական լաբորատորիայի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների, սննդի անվտանգության և կենսա-տեխնոլոգիայի գիատահետազոտական ինստիտուտի» կանոնադրություն

ՀԱԱՀ-ի աշխատանքի տեղավորման և խորհրդատվության բաժնի կանոնակարգ

Գյուղացիական և գյուղացիական կոլոկտիվ տնտեսություններում ջրի օգտագործման կառավարման հետազոտական կենտրոնի կանոնակարգ

Կադրերի և հատուկ բաժնի կանոնակարգ

Գրասենյակի կանոնակարգ

Հրատարակչական-խմբագրական բաժնի կանոնակարգ

Արտոնագրային սեկտորի կանոնակարգ

Տպարանի կանոնակարգ

Արխիվի կանոնակարգ և փորձագիտական հանձնաժողովի աշխատակարգ

Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի պատմության թանգարանի կանոնակարգ

«Բալահովիտ» և «Ոսկեհատ» ուսումնափորձնական մասնաճյուղերի միավորման կանոնակարգ

Ավտոպարկի կանոնակարգ

«Արաբկիր-1» ուսանողական հանրակացարանի ներքին կարգապահության կանոններ

ՀԱԱՀ-ի «Զարթոնք» հանգստյան տան կանոնակարգ

ՀԱԱՀ-ի պրոբլեմային լաբորատորիայի կանոնադրություն