Բակալավրիատ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2021-2022 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելություն 19 մասնագիտություններով

***Միասնական քննություններին մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար շրջանավարտը (դիմորդը) առցանց եղանակով Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի www.dimord.am կայք էջում պետք է լրացնի ընդունելության դիմում-հայտ:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Դիմորդը բուհ ընդունվելուց հետո ներկայացնում է՝

ավարտական փաստաթուղթ՝ ատեստատ կամ դիպլոմ (բնօրինակը),,
6 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
աանձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական) բնօրինակը,

Առցանց ընդունելության դիմում-հայտի լրացման տեսանյութ

զինվորական գրքույք (բնօրինակը)՝ առկայության դեպքում,
2021-22 ուստարվա ընդունելության կարգի 89-92-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են տվյալ արտոնություններից օգտվելու իրավունքը հավաստող փաստաթղթեր:

Միասնական քննությունները և մասնագիտության հայտագրումն անցկացվում են երկու փուլով՝ առաջին և երկրորդ։
I-ին փուլ՝   ս․թ․ ապրիլի 15-ից  – մայիսի 10-ը՝ մինչև ժամը 18։00
II-րդ փուլ՝  ս․թ․ հունիսի 26-ից  – հուլիսի 1-ը՝ մինչև ժամը 17։00

2021-2022 ուստավա ընդունելություն

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐՆ ՈՒ ԺԱՄԵՐԸ

ՀԱԱՀ ընդունող հանձնաժողովն աշխատում է ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը ներառյալ Ժամը 9:00-17:00 մայիսի 10-ին՝ մինչև ժամը 18։00 Հանգստյան օրեր` շաբաթ և կիրակի (բացի մայիսի 8-ից և 9-ից), հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 1-ը ներառյալ Ժամը 9:00-17:00 Հանգստյան օր` կիրակի։

Ընդունող հանձնաժողով

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
I մասնաշենք, 220 ա սենյակ
Հեռ. (+37412) 585828,  (+37495) 521753, ներքին` 3-33
E-mail: dimordanau@gmail.com

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով:
Դիմորդները դիմում հայտը և փաստաթղթերը լրացնելու են բուհում սեպտեմբերի 10-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը ժամը 18:00-ն: Քննությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 5-ից մինչև հոկտեմբերի 15-ը: Ընդունվածների ցուցակները կհաստատվեն մինչև հոկտեմբերի 22-ը:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

1) միջնակարգ կրթության ատեստատ կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթ՝ համապատասխան ներդիրով,
2) 1 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, փախստականի վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),
4) զինվորական գրքույկ (առկայության դեպքում) կամ զինվորական կոմիսարիատից տեղեկանք ժամկետային զինվորական ծառայությունը անցնելու մասին,
5) ներքոնշյալ կարգի 28-30-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները ներկայացնում են համապատասխան փաստաթղթեր (1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տված տեղեկանքներ) (առկայության դեպքում),
6) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները (առկայության դեպքում),
7) տեղեկանք տվյալ տարվա ներբուհական ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ (առկայության դեպքում),
8) «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագիր (առկայության դեպքում),
9) առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք, հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը,
10) ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տրամադրած տեղեկանք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում):
11)  Քննությունների կազմակերպման և անցկացման նպատակով քննության համար դիմորդը բուհի համապատասխան հաշվեհամարին վճարում է 1500 դրամ (Արդշինբանկ 2470100531030000): Ընդունելության քննությունների վճարից ազատվում են ներքոնշյալ կարգի  28-30-րդ կետերով սահմանված արտոնություններից օգտվող դիմորդները:
Անկախ քննությանը մասնակցելուց և արդյունքից` քննության համար վճարված գումարը չի վերադարձվում:

Ընդունող հանձնաժողով

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
Հեռ. 012 58 58 28,  095 52 17 53
I մասնաշենք, 220 ա սենյակ