ՀԱԱՀ-ը հայտարարում է մրցույթ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

Ագրարային համալսարանը հայտարարում է

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար

Ամբիոնի վարիչ՝

  • Անտառագիտության և ագրոէկոլոգիայի,
  • Գյուղատնտեսական կենդանիների մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և ախտաբանական անատոմիայի,
  • Ֆիզիկական կուլտուրայի:

Մրցույթին կարող են մասնակցել առնվազն գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ունեցող և առնվազն 5 տարվա գիտամանկավարժական ստաժ ունեցող անձինք, որոնց տարիքը չի գերազանցում 65-ը։

Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնի թեկնածուների համար գիտական աստիճանի առկայությունը պարտադիր չէ:

Դիմումներն ընդունվում են  հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող 30 օրվա ընթացքում՝ աշխատանքային օրերին ժամը 900-ից մինչև ժամը 1700-ը:

Դիմումներն ու համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել «Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան» հիմնադրամի Ընդհանուր բաժին՝ ռեկտորի անունով:

Հասցե

0009 Երևան, Տերյան 74, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

012-52-04-22