Ֆինանսահաշվային ամբիոն

Ամալյա Մկրտչի Գալստյան

տնտեսագիտության թեկնածու

Վարիչ

Հետադարձ կապ

 • ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
  ՀԱԱՀ, I մասնաշենք, սենյակ 433ա
 • (+37412) 52 84 90, ներքին՝ 3-35, 3-58
 • amgalstyan@yandex.ru

Ֆինանսահաշվային ամբիոնի առաքելությունն է ՀՀ գյուղատնտեսության զարգացման արդի միտումներին, ագրարային ոլորտի մասնագետների նկատմամբ շուկայի պահանջներին համապատասխան, միջազգային լավագույն փորձի կիրառմամբ կրթական և գիտահետազոտական գործունեության իրականացումը:

Ամբիոնը հետամուտ է զարգացման տեսլականի իրագործմանը․ կրթության որակի շարունակական բարելավման, միջազգային փորձի կիրառման միջոցով, պետական կրթական չափորոշիչներին, ազգային և միջազգային աշխատաշուկաների արդի պահանջներին համապատասխան, ուսանողակենտրոն ու գիտելիքահեն ուսումնառության հիման վրա պատրաստել կիրառական հմտություններով օժտված ագրոպարենային ոլորտի հաշվապահներ և ֆինանսիստներ։
Ամբիոնը համալսարանում իրականացվող լայնամասշտաբ բարեփոխումներին համահունչ՝ հետամուտ է կրթական և մասնագիտական արդիական ծրագրերի մշակմանն ու ներդրմանը, ուսումնամեթոդական հենքի բարելավմանը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի՝ ինքնավերլուծության միջոցով մասնագիտական կարիքների գնահատման վերլուծմամբ որակավորման բարձրացմանը՝ ընդգրկվելով միջազգային և տեղական կրթական կազմակերպպությունների կողմից մատուցվող մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներին։ Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմում ընգրկված են հանրապետության բանկային, հարկային, մաքսային և տնտեսության այլ ոլորտների փորձառու մասնագետներ։ Ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով իրականացվում են՝
• ուսումնական և առարկայական ծրագրերի շարունակական կատարելագործում,
• մշտադիրտարկման միջոցով որակի վերահսկողություն,
• գործնական նշանակության գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների ձևավորում,
• տնտեսության պահանջների բավարարմանն ուղղված գիտահետազոտական գործունեության իրականացում:
Ամբիոնում այսօր իսկ առկա են հանրապետության կրթահամակարգի տարբեր մակարդակներում ընդունված ամենաբարձր պահանջներին համապատասխան գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները:
Ֆինանսահաշվային ամբիոնը պատրաստում է մասնագետներ «Ագրոպարենային համակարգի հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» և «Ագրոպարենային համակարգի ֆինանսների կառավարում» բակալավրիատի, ինչպես նաև «Ֆինանսների կառավարում», «Հաշվապահական հաշվառում ագրոպարենային համակարգում», «Աուդիտ» մագիստրատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման մասնագիտությունների գծով։
Իրականացվող կրթական ծրագրերի շրջանակներում դասավանդվում են արդիական տարբեր առարկաներ։ Հաշվի առնելով ֆինանսական հատվածի զարգացման միտումները՝ մոտ ապագայում կդասավանդվեն նաև մի շարք նոր առարկաներ՝ մասնավորապես «Ակտուարային հաշվարկներ», «Բլոկչեյն տեխնոլոգիա և կրիպտո արժույթ»։
Ամբինոի դասախոսների կողմից ուսուցման պասիվ մեթոդներից անցում է կատարվել ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներին։ Դասընթացներում լայնորեն կիրառվում են դիդակտիկ նյութեր, համակարգչային ծրագրեր։ Դասավանդման որակի բարելավման նպատակով աշխատանքներ են տարվում էլեկտրոնային ուսուցման հարթակի հնարավորությունները լավագույնս կիրառելու ուղղղությամբ։
Ամբիոնը չափազանց կարևորում է հետևյալ ուղղություններով գործակցությունը․
1. Փորձի փոխանակման նպատակով միջբուհական (տեղական ու միջազգային) և միջամբիոնային համագործակցության ձևավորում
2. Կրթական ծրագրերի արդյունավետ իրականացման նպատակով համագործակցություն պետական և մասնագիտական կառույցների հետ
3. Կրթական ոլորտ-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացում:

Ֆինանսահաշվային ամբիոնը կազմավորվել է ՀԱԱՀ հոգաբարձուների խորհրդի 2018թ. նոյեմբերի 6-ի նիստի որոշմամբ՝ Ֆինանսների և վարկի ու Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնների միավորման արդյունքում:
Ֆինանսների և վարկի նախկին ամբիոնը Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում կազմավորվել էր 1998 թվականին` հաշվի առնելով ագրոպարենային համակարգում ֆինանսիստ-տնտեսագետ մասնագետների պատրաստման ժամանակի հրամայականը: Ամբիոնը ղեկավարել են Ա.Հ. Բայադյանը, Ս. Հ. Մկրտչյանը:
Իսկ Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնը հիմնադրվել է 1970 թվականին: Ամբիոնը ղեկավարել են իրենց գործին նվիրված մասնագետներ Ս. Ս. Տիտանյանը, Խ. Մ. Ավագյանը, Վ. Ա. Քլյանը, Ա. Թ. Եղիկյանը, Գ.Գ. Հայրումյանը, Ջուլիետտա Գևորգյանը:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Այրումյան Իրինա Գագիկի – տ.գ.թ., դոցենտ
 2. Գևորգյան Ջուլիետտա Վոլոդյայի – տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Ավետիսյան Կարինե Հովհաննեսի- տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Բաղդասարյան Արեգ Մերուժանի – տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Լպուտյան Սոս Համլետի – տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հարությունյան Արթուր Մհերի – անասնաբուժ․գ.թ., դոցենտ
 7. Մելքոնյան Աննա Հովհաննեսի – տ.գ.թ., դասախոս
 8. Պետրոսյան Մանուկ Անդրանիկի- տ.գ.թ., դասախոս
 9. Մարկոսյան Սևակ Մեսրոպի – տ.գ.թ., դասախոս
 10. Հարությունյան Թամարա Հենրիկի -տ.գ.թ., դասախոս
 11. Մախմուդյան Ռաշիդ Ջասմի -տ.գ.թ., դասախոս
 12. Տոնիկյան Արման Սամվելի-տ.գ.թ., դասախոս
 13. Հովհաննիսյան Աշխեն Մնացականի -տ.գ.թ., ասիստենտ
 14. Արաբյան Դավիթ Ժիրայրի – տ․գ․թ, ասիստենտ
 15. Այվազյան Հասմիկ Սուրենի – ասիստենտ
 16. Շահինյան Ալիսա Բաբկենի – ասիստենտ
 17. Նալբանդյան Եվգենյա Հովսեփի -ասիստենտ
 18. Զարգարյան Աիդա Գևորգի – ասիստենտ
 19. Ավետյան Թամարա Վարդանի – ասիստենտ
 20. Կարապետյան Մանյա Սեդրակի – ասիստենտ
 21. Գևորգյան Անի Գևորգի – ասիստենտ
 22. Մելքումյան Լուսինե Կամոյի – ասիստենտ
 23. Մղդեսյան Մերի Գրիգորի -ասիստենտ
 24. Հովհաննիսյան Հեղինե Հովհաննեսի – ասիստենտ
 25. Երիցյան Գոհար Կարոյի – ասիստենտ
 26. Պետրոսյան Գայանե Վարդանի – ասիստենտ
 27. Աբրահամյան Տաթևիկ Բարեղամի – մասնագետ/ասիստենտ
 28. Առաքելյան Լիլիթ Մեսրոպի – մասնագետ
 29. Առաքելյան Մարինե Աշոտի- մասնագետ

Դասավանդվող առարկաները

Հաշվապահական հաշվառման տեսություն
Հարկման պատմություն և տեսություն
Ֆինանսական հաշվապահություն
Դատահաշվապահական փորձաքննություն
Հաշվապահական հաշվառումը գյուղատնտեսության մեջ
Վերահսկում և աուդիտ
Աուդիտ
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում
Հարկային հաշվապահություն
Համակարգչային հաշվապահություն
Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում
Ֆինանսական հաշվետվությունների համակարգ
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ
Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ
Գործավարություն հաշվապահությունում
Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
Կազմակերպությունների ֆինանսական գործունեության վերլուծություն
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
ԱՊՀ կազմակերպությունների ֆինանսներ
Ինվեստիցիաների տնտեսական գնահատում
Դրամաշրջանառություն, վարկ և բանկեր
Հարկեր և հարկային քաղաքականություն
Ֆինանսների ընդհանուր տեսություն
Բյուջետային համակարգ
Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և բանկեր
Ֆինանսական վերլուծություն
Արժեթղթերի շուկա
Ֆինանսական մենեջմենթ
Արժեթղթերի շուկա և բորսային գործ
Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորում
Բանկային մենեջմենթ
Հարկային և մաքսային գործ
Բյուջետային կազմակերպությունների ֆինանսներ
Վճարահաշվարկային համակարգ
Բանկային մարքետինգ
Վարկային գործառնություններ
Արտարժույթային գործառնություններ
Մակրոտնտեսական կարգավորում
Ֆինանսական և բանկային մենեջմենթ
Հանրային ֆինանսներ
Արդի ֆինանսական հիմնախնդիրներ