Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոն

Ալթունյան Սիրանուշ Հարությունի

 

անասնաբուժ.գիտ․թեկն․, դոցենտ

Ամբիոնի վարիչ

Հետադարձ կապ

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոնը Անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծական ֆակուլտետի կարևոր թողարկող ամբիոններից է։ Ամբիոնում դասավանդվող առարկաների ուղղվածությունը կենդանական և բուսական ծագման մթերքների փորձաքննությունն ու անվտանգության ապահովումն է։ Այն իրականացվում է ինչպես մթերքների սանիտարական փորձաքննությամբ, այնպես էլ սանիտարահիգիենիկ այնպիսի միջոցառումների կիրառմամբ, որոնք նպաստում են անվտանգ մթերքների ստացմանը։ Ամբիոնում դասավանդվող տարբեր առարկաներ նպաստում են, որ ապագա մասնագետները խորությամբ տիրապետեն կենդանիների և թռչունների պահվածքի ու խնամքի բնականոն պայմանների ապահովման հմտություններին և զարգացմանը, ինչը կարևոր նախապայման է կենդանիների մթերատվության բարձրացման ու հիվանդությունների կանխման գործում: Ինչպես նաև նպաստում են սննդամթերքի անվտանգության ցուցանիշների ճիշտ տարբերակմանը, որի շնորհիվ բնութագրվում է դրանց ռիսկայնությունը և HACCP համակարգի ներդրման գործընթացին։
Ամբիոնի աշխատակիցների և մագիստրանտների գիտական հետազոտությունների շրջանակներում հետազոտական լուրջ գործունեություն է ծավալվել տարատեսակ սննդամթերքների սանիտարական փորձաքննության ուղղությամբ։
Ամբիոնի դասախոսական կազմն ակտիվ մասնակցում է միջազգային, հանրապետական մասնագիտական գիտաժողովներին, գիտամեթոդական կոնֆերանսներին, ինչպես նաև պարբերաբար մասնակցում վերապատրաստման դասընթացներին` թե հանրապետությունում, և թե արտերկրում:
Ամբիոնը սերտորեն համագործակցում է հանրապետության մի շարք հավատարմագրված, ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաների հետ, որտեղ անցկացվում են համապատասխան առարկաների լաբորատոր-գործնական պարապմունքները
Ամբիոնի նպատակն է պատրաստել ոլորտային մրցունակ մասնագետներ:

Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության ամբիոնը կազմավորվել է 1931 թվականին Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտում․ առաջին վարիչը եղել է դոցենտ Ֆ.Ա. Տուրանդինը, ապա ամբիոնը ղեկավարել են Գ. Տեր-Հակոպովը, պրոֆ. Լ.Բ. Հարությունյանը, դոցենտ Մ.Լ. Քենտիկյանը: 1966 թվականին Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության ամբիոնը միավորվել է Մակաբուծաբանության ամբիոնին:
Զոոհիգիենայի և անասնաբուժության հիմունքների ամբիոնը, որը հետագայում ևս միավորվել է Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության ամբիոնին, ստեղծվել է 1935թվականին: Առաջին վարիչը եղել է Տ.Ա. Քալանթարը:
1994թ. Հայկական գյուղատնտեսական և Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտների միավորման արդյունքում ստեղծվեց Անասնաբուժական սանիտարիայի, փորձաքննության և զոոհիգիենայի ամբիոնը, որն էլ 2017 թվականին վերանվանվեց Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության, սննդամթերքի անվտանգության և հիգիենայի ամբիոն:

Ամբիոնի դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը

 1. Համբարձումյան Գարեգին Ռուդիկի – անասնաբուժ.գ.թ., դոցենտ
 2. Աբովյան Արևիկ Յուրիի – անասնաբուժ.գ.թ., դոցենտ
 3. Ղազարյան Արմինե Սիլվինի – անասնաբուժ.գ.թ., դասախոս
 4. Գևորգյան Արման Կիմի – անասնաբուժ.գ.թ., դասախոս
 5. Առաքելյան Հայկանուշ Թադևոսի – անասնաբուժ.գ.թ., դասախոս
 6. Արզումանյան Սոնա Պավելի – կ.գ.թ., դոցենտ
 7. Պետրոսյան Գայանե Մարտինի – կ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հովհաննիսյան Վահան Գագիկի – անասնաբուժ.գ.թ., ասիստենտ
 9. Ծառուկյան Սոնա Ստեփանի – անասնաբուժ.գ.թ., ասիստենտ
 10. Պիպոյան Դավիթ Աշոտի- անասնաբուժ.գ.թ., ասիստենտ
 11. Բաբախանյան Թամարա Օգսենտիոսի – ասիստենտ
 12. Հարությունյան Ռոզա Մանուկի մասնագետ-ասիստենտ
 13. Շուշանյան Մանե Թովմասի-ասիստենտ
 14. Սարգսյան Տաթևիկ Արտակի-ասիստենտ
 15. Աբովյան Քնարիկ Վոլոդյայի – մասնագետ

Սննդամթերքի անվտանգություն
Բուսական ծագման մթերքների փորձաքննություն
Սննդի անվտանգություն և փորձաքննություն
Փորձաքննություն (բուսական,կենդանական)
Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն
Կենսաբանական ռիսկերի գնահատում
Սննդամթերքի ռիսկերի վերլուծություն
Սննդի արտադրման հիգիենա
Սննդագիտություն
Կենդանիների բարեկեցություն և հիգիենա
Ախտահանություն և վարակազերծում
Սննդամթերքի որակի և անվտանգության պահանջները
Անասնաբուծական մթերքի փորձաքննություն և անվտանգություն
Բուսական հումքի և մթերքի փորձաքննություն և անվտանգություն
Անասնաբուծական մթերքի փորձաքննություն
Բուսական մթերքի փորձաքննություն
Պարենամթերքի փորձաքննության հիմունքներ
Զոոհիգիենիկ պայմաններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները
Ակադեմիական գրագիտություն և հետազոտության մեթոդներ
Սննդամթերքի փորձաքննություն և վերահսկում
Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Ռիսկերի վերլուծություն
Սննդի կեղծում և կանխարգելում
Հանրային առողջապահություն
Սննդի ազդեցությունը հանրության առողջության վրա