Варданян Элен Вардановна

Студентка факультета технологий продовольственных продуктов&

Elen

Варданян Элен Вардановна

Дата рождения 23.04.2002

Студентка факультета технологий продовольственных продуктов

Կրթություն և վերապատրաստում

2008-2017 թթ․ սովորել և ավարտել է Երևանի Նելսոն Ստեփանյանի անվան թիվ 71 հիմնական դպրոցը։
2017-2020 թթ․ սովորել է ՀԱԱՀ հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարանում:
2020 թ․ ընդունել և այժմ սովորում է ՀԱԱՀ Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի «Պարենամթերքի տեխնոլոգիաներ» մասնագիտության 3-րդ կուրսում։

2020 թ-ից կատարում է հասարակական աշխատանքներ։ 2021թ-ից ՀԱԱՀ ուսանողական խորհրդի քարտուղար:
2022 թ-ից Պարենամթերքի տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն