Անտոն Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջ

Daniel Petrsoyan ՀԱԱՀ գյուղատնտեսական քոլեջի տնօրեն

Դանիել Հայրապետյան

տեխ.գիտ.թեկն.

Քոլեջի տնօրենի պաշտոնակատար

Հետադարձ կապ

Քոլեջի մասին

Քոլեջը, որպես համալսարանի ուսումնական բաժանմունք, ստեղծվել է ՀՀ Կառավարության 1996թ. օգոստոսի 21-ի թիվ 260 որոշմամբ և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանում է: ՀԱԱՀ-ի ռեկտորատի 2013թ. հոկտեմբերի 1-ի որոշմամբ և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի համաձայնությամբ քոլեջն անվանակոչվեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Անտոն Երվանդի Քոչինյանի անվան քոլեջ, իսկ 2016թ. փետրվարի 12-ի ՀԱԱՀ ռեկտորի թիվ 35/L հրամանով` Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Անտոն Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջ:

Քոլեջը գյուղատնտեսության ոլորտի  համար պատրաստում է կրտսեր մասնագետներ: Գործում է ուսուցման անվճար և վճարովի համակարգ՝ առկա ձևով: Ուսման տևողությունը 3-4 տարի է:

Քոլեջի` բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտներին ՀՀ կառավարության 2015թ. հուլիսի 8-ի թիվ 752-Ն որոշմամբ իրավունք է վերապահվում ուսումը շարունակելու համալսարանի հեռակա ուսուցման համակարգի երկրորդ կուրսում:

0411.01.5 – Հաշվապահական հաշվառում
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0412.01.5 – Ֆինանսներ
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0413.01.5 – Մենեջմենթ (Կառավարում)
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0413.04.5 – Հողային ռեսուրսների կառավարում
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0414.02.5 – Ապրանքագիտություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0712.01.5 – Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի
0721.03.5 – Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի 6 ամիս
0728.08.5 – Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի 6 ամիս
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի 6 ամիս
0811.04.5 – Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 4 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 3 տարի
0811.05.5 – Հողաշինարարություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 4 տարի
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 3 տարի
0811.06.5 – Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի
0811.07.5 – Անասնաբուժություն
 • տարեկան ուսման վարձը` 200.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 4 տարի
1041.01.5 – Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)
 • տարեկան ուսման վարձը` 220.000 դրամ
 • ուսման տևողությունը`
  ա) հիմնական ընդհանուր կրթությամբ` 3 տարի 6 ամիս
  բ) միջնակարգ (լրիվ) կրթությամբ` 2 տարի:

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Ա․Ե․ Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա առկա ուսուցման ընդունելություն /հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր (լրիվ) կրթության հիմքով/:
ՀԱԱՀ-ի քոլեջում ուսուցումը կատարվում է անվճար և վճարովի համակարգերում: Քոլեջում ուսման տևողությունը երկուսից չորս տարի է: Շրջանավարտները ստանում են կրտսեր մասնագետի որակավորում:
Քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտներին իրավունք է վերապահվում, սահմանված կարգով, ուսումը շարունակել համալսարանի հեռակա ուսուցման համակարգի 2-րդ կուրսում համապատասխան մասնագիտության գծով բարձրագույն կրթություն ստանալու համար:
Ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի տեղերի ընդունելությունը կատարվում է ավարտական փաստաթղթի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար մրցութային համարվող առարկաների գնահատականների ընդհանուր գումարի հիման վրա:

Դիմորդը քոլեջի ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցիչների (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ ներկայացնում է`

Դիմում
կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը
վեց լուսանկար (3 x 4 չափի)
անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ծննդյան վկայական` մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար կամ զինվորական գրքույկ կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական)
կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից` Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում):

Ավարտական փաստաթղթում Հայոց լեզու առարկայից գնահատական չունեցող դիմորդի համար «Հայոց լեզու» առարկան նրա ցանկությամբ փոխարինվում է որևէ օտար լեզվով: Ընդունելությունը պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում իրականացվում է հետևյալ մրցութային սկզբունքով.

Անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար մրցութային համարվող առարկանների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը:
Նշված գնահատականների/միավորների ընդհանուր գումարի հավասարության դեպքում նախապատվությունը տրվում է`

 • հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական միավորների առավելագույն միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների առավելագույն միջին թվաբանական ունեցող դիմորդին,
 • ըստ ընդունելության մրցութային առարկաների ցանկով սահմանված առաջնային համարվող առարկաներից առավել բարձր գնահատականներ/միավորներ ունեցող դիմորդին,
 • նախընտրած մասնագիտության գծով համապատասխան կազմակերպություններում մասնագիտական աշխատանքի առավել տևական ստաժ ունեցող դիմորդին:
  Մասնագիտությունները և ընդունելության մրցութային առարկաները․

Մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն, օտար լեզու:

 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Ֆինանսներ
 • Մենեջմենթ (Կառավարում)
 • Մաթեմատիկա, Ֆիզիկա, հայոց լեզու և գրականություն

 • Հողային ռեսուրսների կառավարում
 • «Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում» մասնագիտության «Ագրոէկոլոգիա» մասնագիտացմամբ
 • Հողաշինարարություն
 • Մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն, աշխարհագրություն

 • Ապրանքագիտություն
 • Մաթեմատիկա, քիմիա, հայոց լեզու և գրականություն

 • Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
 • Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա
 • Մաթեմատիկա, կենսաբանություն, հայոց լեզու և գրականություն

 • Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն
 • Քիմիա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն

 • Սպառողական ապրանքների որակի փորձաքննություն
 • Կենսաբանություն, քիմիա, հայոց լեզու և գրականություն

 • «Անասնաբուժություն» - «Անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն» մասնագիտացմամբ
 • Ֆիզիկա, մաթեմատիկա, հայոց լեզու և գրականություն

 • Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ավտոտրանսպորտում)
 • Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, տվյալ Հաստատությունում վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ:
  Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից` վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:
  Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան՝ ընդունող հանձնաժողով։

  Ընդունող հանձնաժողով
  Տերյան 74 ՀԱԱՀ-ի 1-ին մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 220ա սենյակ
  Հեռ․՝ 012-58-58-28