Արխիվ Գյուղատնտեսության մեքենայացում 033

Սիմոնյան Ալեն Ռաֆայելի

Թեմա «Լեռնային պայմաններում խոտհավաք մեքենաների մեքենամասերի երկարակեցության բարձրացման ռացիոնալ մեթոդների մշակում»
Գիտական ղեկավար տեխ.գիտ.դոկտոր, Ա.Թարվերդյան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ե.20.01 – «Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ»
Պաշտպանության օրը 2019թ. հոկտեմբերի 18-ին, ժամը 14:00

Մկրտչյան Արամայիս Արմենի

Թեմա «Պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում»
Գիտական ղեկավար տեխ.գիտ.դոկտոր, Վ.Յավրույան
Թեման հաստատող կազմակերպություն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հայցվող գիտական աստիճան տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտության շիֆրը Ե.18.01 – «Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա»
Պաշտպանության օրը 2019թ. հոկտեմբերի 30-ին, ժամը 14:00