Ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետ – Բակալավր Առկա

I կուրս

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 987-230-1151

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 373-114-7024

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 590-608-1876

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 364-287-5194

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 546-486-6610

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 286-685-3842

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 960-685-1884

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 689-720-4000

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 550-117-8612

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 546-486-6610

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 750-595-6294

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 407-873-7497

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 649-595-3077

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 689-720-4000

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 987-230-1151

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 546-486-6610

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 787-979-1403

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 614-958-0097

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 373-114-7024

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 774-181-1194

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 698-720-4000

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 814-755-5686

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 787-979-1403

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 689-720-6665

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 373-114-7024

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 226-081-3651

Առարկա՝ Հասարակագիտության մոդուլներ

ZOOM ID: 698-720-4000

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 814-755-5686

Առարկա՝ Բարձրագույն մաթեմատիկա

ZOOM ID: 204-815-4877

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 309-704-7576

Առարկա՝ Հայոց լեզու և գրականություն

ZOOM ID: 226-081-3651

Առարկա՝ Ընդհանուր քիմիա

ZOOM ID: 987-230-1151

Առարկա՝ Օտար լեզու

ZOOM ID: 383-876-9968

II կուրս

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 529-704-0378

Առարկա՝ Մետաղահատ հաստոց., գործիք. և հարմարանքներ

ZOOM ID: 590-608-1876

Առարկա՝ Ջերմատեխնիկա

ZOOM ID: 774-583-6465

Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 868-678-4031

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 201-811-0674

Առարկա՝ Նյութագիտություն

ZOOM ID: 747-021-8036

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 571-642-2317

Առարկա՝ Ջերմատեխնիկա

ZOOM ID: 787-979-1403

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 201-811-0674

Առարկա՝ Ջերմատեխնիկա

ZOOM ID: 583-091-3720

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 366-697-2972

Առարկա՝ Էլ. տեխնիկայի տես. հիմունքներ

ZOOM ID: 231-036-6090

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 872-936-7513

Առարկա՝ Շինարարական նյութեր

ZOOM ID: 466-818-3603

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 872-936-7513

Առարկա՝ Մելիորատիվ և շին. մեքենաներ

ZOOM ID: 357-752-4322

Առարկա՝ Փիլիսոփայություն

ZOOM ID: 571-642-2317

Առարկա՝ Ֆիզիկա

ZOOM ID: 201-811-0674

Առարկա՝ Հողային իրավունք

ZOOM ID: 744-263-9768

Առարկա՝ Ամբարձիչ փոխադր. մեքենաներ

ZOOM ID: 649-595-3077

Առարկա՝ Մեքենամասեր և ՄՄՏ

ZOOM ID: 653–082-7340

Առարկա՝ Հիդրավլիկայի հիմունքներ

ZOOM ID: 649-595-3077

Առարկա՝ Նյութերի դիմադրություն

ZOOM ID: 529-704-0378

Առարկա՝ Գյուղ. տեխնիկայի շահագործման անվտանգություն

ZOOM ID: 226-081-3651

III կուրս

Առարկա՝ Հիդրավլիկա և հիդրոմեքենաներ

ZOOM ID: 670–995-6843

Առարկա՝ Գյուղատնտեսական մեքենաներ

ZOOM ID: 511-862-8884

Առարկա՝ Մելիորատիվ մեքենաներ

ZOOM ID: 779-917-2914

Առարկա՝ Մեքենաների մասեր

ZOOM ID: 226-081-3651

Առարկա՝ Ավտոտրակտորային շարժիչներ

ZOOM ID: 325-316-2094

Առարկա՝ Համ. հիմունք. և տեխ. չափումներ

ZOOM ID: 818-531-9975

Առարկա՝ Տնտեսագիտության տեսություն

ZOOM ID: 907-136-1442

Առարկա՝ Վառելանյութեր և քսանյութեր

ZOOM ID: 670–995-6843

Առարկա՝ Մեքենաների մասեր

ZOOM ID: 670–995-6843

Առարկա՝ Ավտոտրանսպորտային միջոցներ

ZOOM ID: 733-356-2855

Առարկա՝ Էլ. լուսավորում և ճառագայթում

ZOOM ID: 832-114-4336

Առարկա՝ Էլեկտրոնիկա

ZOOM ID: 548-208-6552

Առարկա՝ Ավտոմատիկա և արտադրակ. պրոցեսների ավտոմատացում

ZOOM ID: 226-081-3651

Առարկա՝ Էլեկտրական մեքենաներ

ZOOM ID: 227-220-3373

Առարկա՝ Հիդրավլիկա

ZOOM ID: 733-356-2855

Առարկա՝ Գրունտ. մեխանիկա, հիմքեր և հիմնատակեր

ZOOM ID: 366-697-2972

Առարկա՝ Հիդրոլոգիա, հոսքի կանոնավորում

ZOOM ID: 550-117-8612

Առարկա՝ Պոմպեր և պոմպակայաններ

ZOOM ID: 851-491-7129

Առարկա՝ Գ/տ ջրամատակարարում և ջրարբիաց.

ZOOM ID: 793-426-7622

Առարկա՝ Մելիորացիայի հիմունքներ

ZOOM ID: 369-754-4497

Առարկա՝ Տեղ. նշանակ. ճանապարհ. նախագծում

ZOOM ID: 658-438-7337

Առարկա՝ Հողային ռեսուրս. կանխ. և օգտագործ.

ZOOM ID: 598-090-4804

Առարկա՝ Գեոդեզ. աշխատանք. հողաշինարարութ.

ZOOM ID: 550-117-8612

Առարկա՝ Հիդրոտեխ. և ափապաշտպան կառուց.

ZOOM ID: 201-811-0674

Առարկա՝ Արտադրական անվտանգություն

ZOOM ID: 481-100-8509

Առարկա՝ Արտադր. սանիտար. և աշխ. հիգիենա

ZOOM ID: 793-426-7622

Առարկա՝ Մեքենաների հուսալիութ. և նորոգում

ZOOM ID: 220-508-4046

IV կուրս

Առարկա՝ Գյուղ. տեխնիկայի շահագործում

ZOOM ID: 713-500-7881

Առարկա՝ Ավտոմատիկա և արտ. պրոցես. ավտոմատաց

ZOOM ID: 357 752 4322

Առարկա՝ Կտրման տեսության հիմունքներ

ZOOM ID: 553-633-2567

Առարկա՝ Անասնապահակ. ֆերմաների մեքենայացում

ZOOM ID: 362-621-2894

Առարկա՝ Ճան. երթևեկ. կառ. տեխ. միջոց. և համակ.

ZOOM ID: 226-081-3651

Առարկա՝ Տրանսպորտ. համակարգ. և գործ. տեսութ.

ZOOM ID: 689-720-6665

Առարկա՝ Տրանսպորտ. փոխադրում. և բ.բ. աշխատ.

ZOOM ID: 670–995-6843

Առարկա՝ Ճանապ. տրանս. պատահար. փորձագիտ.

ZOOM ID: 698-720-4000

Առարկա՝ Քաղ. պաշտպան. և անվտ. արտ. իր.

ZOOM ID: 220-508-4046

Առարկա՝ Գյուղ. էլեկտրամատակարարում

ZOOM ID: 747-021-8036

Առարկա՝ Էլեկտրահաղորդակ

ZOOM ID: 407-873-7497

Առարկա՝ Մելիորացիա

ZOOM ID: 698-720-4000

Առարկա՝ Ջրային տնտեսության էկոնոմիկա

ZOOM ID: 818-531-9975

Առարկա՝ ՋՊՀՕ և Պ

ZOOM ID: 590-608-1876

Առարկա՝ Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք.

ZOOM ID: 818-531-9975

Առարկա՝ Ագրոէկոլոգիա և շրջակա միջավ. պահպան.

ZOOM ID: 770-796-6427

Առարկա՝ Բնական ռեսուրս. մոնիթորինգ և կադաստր

ZOOM ID: 227-220-3373

Առարկա՝ Հողային իրավունք

ZOOM ID: 744-263-9768

Առարկա՝ Ինժեներատեխն. ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում

ZOOM ID: 793-426-7622

Առարկա՝ Ոլորտային անվտանգություն

ZOOM ID: 872-936-7513

Առարկա՝ Անվտանգ. ոլորտի հսկում և ստուգ.

ZOOM ID: 373-114-7024

Առարկա՝ Ինժեներատեխն. ապահովումն արտակարգ իրավիճակներում

ZOOM ID: 618-566-2222