Ա. Ե. Քոչինյանի անվան գյուղատնտեսական քոլեջի պաշտպանություններ

Պաշտպանությունների գրաֆիկ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
Մենեջմենթ (Կառավարում)
Փոխադրումների կազմ. և կառ. տրանսպորտում

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Ապրանքագիտություն

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
Հաշվապահական հաշվառում
Ֆինանսներ

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
Հողային ռեսուրսների կառավարում
Հողաշինարարություն

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Անասնաբուժություն

ZOOM ID: 308 460 7271

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ՝ Շրջակա միջավայրի պահպանում և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործում

ZOOM ID: 308 460 7271