Ուսումնամեթոդական բաժին

Ուսումնամեթոդական բաժնի գործառույթներն են՝

Ներբուհական իրավական ակտերի մշակում

Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի և ուսումնական պլանների մշակման աշխատանքների համակարգում՝ նոր մասնագիտություններին և չափորոշիչներին համապատասխան

Համալսարանում ուսումնական գործընթացի ուսումնամեթոդական որակի ապահովման վերահսկում

Առարկայական ծրագրերի մշակման, հաստատման, վերանայման ու արդիականացման գործի կազմակերպում:

Հետադարձ կապ`

ՀՀ, Երևան, 0009, Տերյան 74
1-ին մասնաշենք, 321 սենյակ
Հեռ. (+37412) 540586, ներքին` 3-82
E-mail: —-@anau.am