Հոդվածների ընդունման կարգը

Գիտական պարերականի խմբագրությունում հոդվածների ընդունման կարգը

1. Հոդվածներն ընդունվում են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով:
2. Հոդվածի առավելագույն ծավալը չպետք է գերազանցի 10 համակարգչային էջը (ներառյալ ամփոփագրերը):
3. Հեղինակների թիվը չպետք է գերազանցի չորսը:
4. Հոդվածը ներկայացվում է էլեկտրոնային տարբերակով` PDF և WORD ձևաչափով, ինչպես նաև տպագիր 1 օրինակով՝ հետևյալ կառուցվածքով.
  • հեղինակ(ներ)ի անուն, ազգանուն, հայրանուն, աշխատավայր, էլ.հասցե,
  • 5 բանալի բառ,
  • «Նախաբան»,
  • «Նյութը և մեթոդները»,
  • «Արդյունքները և վերլուծությունը»,
  • «Եզրակացություն»,
  • Գրականություն:
5. Գրականության հղումները կատարվում են տեքստում՝ փակագծում նշելով հեղինակին և հրապարակման տարեթիվը:
6. Հոդվածները պետք է ունենան ամփոփագրեր (abstracts). հայերենով և ռուսերենով ներկայացված հոդվածների դեպքում՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, անգլերենի դեպքում՝ անգլերերեն լեզվով:
հայերենով ներկայացված հոդվածի դեպքում՝ ռուսերեն և անգլերեն, ռուսերենի դեպքում՝ հայերեն և անգլերեն, անգլերենի դեպքում՝ անգլերեն լեզվով:
7. Յուրաքանչյուր լեզվով ներկայացված ամփոփագրի ծավալը չպետք է գերազանցի 600 նիշը:
8. Հոդվածներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են.
  • անգլերեն և ռուսերեն հոդվածների տառատեսակը՝ Times New Roman, հայերեն հոդվածներինը՝ GHEA Grapalat,
  • տառաչափը՝ 12,
  • միջտողային տարածությունը՝ 1.5,
  • վերնագիրը՝ մեծատառերով,
  • գծապատկերները՝ Corel Draw X3 ծրագրով,
  • աղյուսակները՝ ուղղահայաց դիրքով (Portrait),
  • բանաձևերը և տեքստում համապատասխան նշանակումները՝ Microsoft Equation 3.0 ձևաչափով:
9. Կարգին չհամապատասխանող հոդվածները չեն ընդունվում:
10. Հոդվածներն ուղարկվում են գրախոսման:
11. Մերժված հոդվածները չեն վերադարձվում հեղինակին:
12. Հոդվածները չեն հրատարակվի, եթե ամբողջությամբ կամ համառոտ տպագրված լինեն այլ պարբերականում:

Մանրամասների համար դիմել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. agriscience@anau.am