Страница-1
Հանրակրթական ծրագրերի ուսուցման վարժարան Ընդունող հանձնաժողով Ագրոգիտասփյուռ դեպարտամենտ Որակի կառա-վարման բաժին Կրթական բարեփո-խումների բաժին Որակի գնահատման և ապահովման կենտրոն Մարքետինգի և զարգացման բաժին Միջազգային գիտա-կան ծրագրերի հա-մակարգման բաժին Դրամաշնորհային ծրագրերի համա-կարգման բաժին Միջազգային կա-պերի համակարգ-ման բաժին Տպագրական բաժին Հրատարակչական խմբագրական բաժին Առաջին բուժ-օգնության կետ Լրատվության և հասարակայնութ-յան հետ կապերի բաժին Արխիվային բաժին Միջազգային կապե-րի դեպարտամենտ Ընդհանուր բաժին Մարդկային ռե-սուրսների կառա-վարման բաժին Աշխատակազմ Գնումների բաժին Հաշվապահություն Իրավաբանական բաժին Ռեկտորի գրասենյակ Ակունքի օրգանական գյուղատնտեսության ուսումնափորձնական կենտրոն ՀԱԱՀ-ի «Շիրակի ակադեմիկոս Մ.Թու-մանյանի անվան գյուղատնտեսական... ՀԱԱՀ-ի «Ագրոկեն-սատեխնոլոգիայի գիտական կենտրոն» մասնաճյուղ ՀԱԱՀ-ի «Ոսկեհատի խաղողագինեգոր-ծության գիտական կենտրոն»... ՀԱԱՀ-ի «Հ.Պետրոս-յանի անվան հողա-գիտության, մելիորա-ցիայի և... ՀԱԱՀ Սիսիանի մասնաճյուղ ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղ Կաթնամթերքի ուսումնական արտադրամաս Բալահովիտի ու-սումնափորձնական տնտեսություն Գինու գիտաուսում-նական կենտրոն Ոսկեհատի ուսում-նափորձնական տնտեսություն Ուսումնական գործ-ընթացի ավտոմա-տացման բաժին ՏՏ համակարգերի սպասարկման բաժին ՏՏ գիտելիքի բաժին Տեղեկատվական համակարգերի կա-ռավարման բաժին Պահակային ծառայություն Հանրակացարան Աղավնաձորի «Զարթոնք» հանգստյան տուն Ուսանողական սննդի սեկտոր Մշակութային ակումբ Թանգարանային սեկտոր Ավտոպարկ Մատակարար-ման բաժին Կաթսայատուն Բանվորական խումբ Հայոց և օտար լեզուների ամբիոն Կենսաբանության և կենսատեխնոլո-գիաների ամբիոն Բուսաբուծության և հողագիտության ամբիոն Այգեպտղաբուծու-թյան և բույսերի պաշտպանության ամբիոն Անտառագիտութ-յան և ագրոէկոլո-գիայի ամբիոն Նոր Արեշի միջամբիոնային անասնաբուժա-կան կլինիկա Անասնաբուծութ-յան ամբիոն Համաճարակա-բանության և մակաբուծաբա-նության ամբիոն Թերապիայի, վի-րաբուժության և ծննդագիտության ամբիոն Գյուղատնտեսա-կան կենդանինե-րի մորֆոլոգիայի, ֆիզիոլոգիայի և... Անասնաբուժա-կան սանիտարա-կան փորձաքննու-թյան, սննդամթեր-քի... Հողաշինարարու-թյան և հողային կադաստրի ամբիոն Ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոն Կենսագործու-նեության անվտանգության ամբիոն Գյուղատնտեսա-կան մեքենաշի-նության, ավտո-մատացման և տեխնիկայի... Ավտոտրակտոր-ների և գյուղա-տնտեսական մեքենաների ամբիոն Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոն Ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոն Կիրառական մեխանիկայի և գրաֆիկայի ամբիոն Ընդհանուր քիմիայի ամբիոն Բուսաբուծական մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն Անասնաբուծա-կան մթերքների վերամշակման տեխնոլոգիաների ամբիոն Հեռակա ուսուցման դեպարտամենտ Ագրոբիզնեսի դեպարտամենտ Լեզվի ուսուցման կենտրոն Կարիերայի զարգացման և շարունակա-կան կրթութ-յան բաժին Ուսումնա-մեթոդական բաժին Ուսումնական գործընթացի համակարգ-ման բաժին Հասարակական գիտությունների ամբիոն Ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոն Ֆինանսահաշվա-յին ամբիոն Տվյալագիտու-թյան ամբիոն Ագրոբիզնեսի կառավարման և քաղաքականութ-յան ամբիոն Ուսումնական գործընթացի կառավարման վարչություն ԱԳՐՈՆՈՄԻԱ-ԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱ-ԿԱՆ-ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒ-ԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱ-ԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻ-ՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՊԱՐԵՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈ-ԳԻԱՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԻ-ՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ Ագրարային քաղա-քականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոն Կենսաբանական հետազոտություն-ների լաբորատորիա Անասնաբուժության և անասնաբուժա-կան սանիտարական փորձաքննության... Էկոլոգիայի և օր-գանական գյու-ղատնտեսության հետ. կենտրոն Բույսերի գենոֆոն-դի և սելեկցիայի հետ. կենտրոն Պեստիցիդների սինթեզի և փորձա-քննության հետ. կենտրոն Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիայի, գենե-տիկայի և... Գիտական գրադարան Գիտական աշխատանքների համակարգման բաժին Բուսական ծագ-ման մթերքի և  հումքի վերա-մշակման տեխնո-լոգիայի... Սննդի անվտանգության և կենսատեխ-նոլոգիայի բաժին Սննդագիտության և կենսատեխնոլոգիա-ների ԳՀԻ Կենդանական ծագման հումքի և մթերքի վերա-մշակման տեխնո-լոգիաների... Ավտոմոբիլային փոխադրումների բաժին Գյուղատնտեսութ-յան մեքենայացման և ավտոմատացման ԳՀԻ Դաշտավարու-թյան և անասնա-պահության մեքե-նայացման բաժին ԳԻՏԱԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ Անասնաբուժա-կան կլինիկական լաբորատորիա ՀԱԱՀ գյուղատնտե-սական քոլեջ Տնտեսական  վարչություն ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ-ՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ ՌԵԿՏՈՐԱՏ Ղեկավարություն Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՌԵԿՏՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ