hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

ՈՒսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժինՈւսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժինը ուսումնամեթոդական կենտրոնի կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի հիմնական նպատակը համալսարանի որակի վերահսկման համակարգի և դրան վերաբերող փաստաթղթային փաթեթների մշակումը, կատարելագործումը և ներդրումն է, ինչպես նաև ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման գործընթացների իրականացման համակարգումը:
Ուսումնական գործընթացի վերահսկման, ինքնավերլուծության և որակի կառավարման բաժնի խնդիրները և գործառույթները.

 • Համալսարանի զարգացման ռազմավարական դրույթներին համապա­տաս­խան` որակի վերահսկողության քաղաքականության իրականացում
 • Կրթության որակի վերահսկման ներբուհական նոր մեխանիզմների մշակում և ներդրում, որակի ապահովման համապատասխան ներքին մեխանիզմների ու ստորաբաժանումների որակի վերահսկման շարունակական զարգացող և կա­տարելագործված գործուն համակարգի ստեղծում
 • Գործող օրենսդրության, կանոնակարգերի, գիտական խորհրդի, ռեկտորատի որոշումների, հրամանների և համալսարանում հաստատված այլ  նորմա­տի­վա­յին փաստաթղթերի  պահանջներին համապատասխան` ուսումնական գործ­­ըն­թացների իրականացման գնահատում և վերահսկողություն
 • Համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի և որակավորումների բարձրագույն կրթության ստանդարտներին և չափորոշիչներին համապա­տաս­խանության ապահովում
 • Համալսարանում ուսուցման որակի մշակույթի ձևավորմանն ու տարածման գործընթացներին աջակցում, համալսարանի ռազմավարական նպատակների իրականացման գործընթացներին նպաստում
 • Պետական կրթական չափորոշիչներին և ուսումնական գործընթացի կազմա­կերպ­ման ժամանակացույցերի պահանջներին` ուսումնական և օրացու­ցային պլանների և առարկայական ծրագրերի համապա-տասխանության ուսում­նասիրություն և վերահսկում
 • Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի առարկայական ծրագրերի ուսում­նա­սիրում, թերությունների բացահայտում և համապատասխան առաջար­կու­թյուն­ների  ներկայացում
 • Ուսումնական, ուսումնադաստիարակչական, մե­թո­դական և գիտահետա-զոտական աշխատանքների իրականացման նկատ­մամբ վերահսկողության սահմանում
 • ՈՒսանողների գիտելիքների գնահատման բազմագործոնային համակարգի կի­րառման և ուսանողների ինքնուրույն  և անհատական աշխատանքների կա­տարման գործընթացների վերահսկում
 • Ընդունված չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական, արտադրա­կան և նախադիպլոմային պրակտիկաների կազմակերպման և անցկացման գործ­ընթացների վերահսկում, դրանց նպատակային և արդյունավետ անց­կացման համար համապատասխան  բազաների առկայության գնա­հատում
 • Կուրսային և դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների), հաշվարկա­գրաֆի­կական աշխատանքների՝ սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան և որակով կատարման ընթացքի վերահսկում, դրանց թեմատիկայի, արդիա­կանության և դիպլոմային նախագծերի գրախոսման գործընթացների վերա­հսկում
 • Դեկանատներում և ամբիոններում պահպանվող փաստաթղթերի առկայության և  գործավարության վիճակի ուսումնասիրում
 • ՈՒսանողների միջանկյալ և ամփոփիչ քննությունների և  առաջադիմության վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար հավաքագրման, մշակման և արդյունքների վերլուծության գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության իրականացում
 • Ամբիոններում, պրոբլեմային լաբորատորիաներում և գիտական կենտրոն­նե­րում գիտական աշխատանքների թեմատիկայի արդիականության, կատար­ման ընթացքի և որակի ապահովման ու  վերահսկողության իրականացում
 • Համալսարանում  իրականացվող ինքնավերլուծության և ինքնա-գնահատման գործընթացների կազմակերպման կոորդինացում և համակարգում:
 

ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը կազմակերպում է օտար լեզվի դասընթացներ

ՀԱՐԳԵԼԻ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

     ՀԱԱՀ-ի Լեզվի ուսուցման կենտրոնը 2019 թ. հունվարի 21-ից կազմակերպում է օտար լեզվի (անգլերեն) դասընթացներ hամալսարանի պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնա-օժանդակ կազմի համար: Անգլերենի դասընթացները, ըստ լեզվի տիրապետման, նախատեսված են Սկսնակ Ա, Սկսնակ Բ, Նախամիջին, Միջին և Առաջավոր մակարդակների համար: Ուսման մեկ փուլի տևողությունը 2 ամիս է (36 ժամ), իսկ մեկ դասընթացինը` 90 րոպե (10 րոպե ընդմիջմամբ): Պրոֆեսորա-դասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմի համար ուսման մեկ փուլի (2 ամսվա) վճարը կազմում է 7000 դրամ, ևս 7000 դրամ սուբսիդավորում է Համալսարանը: Յուրաքանչյուր փուլից հետո ունկնդիրներն անցնում են ավարտական թեստավորում, որն հաջողությամբ հանձնելու դեպքում փոխադրվում են ուսուցման հաջորդ մակարդակ: Դասընթացներին մասնակցելուց առաջ նախնական թեստավորումն անցնելու նպատակով դիմորդներին խնդրվում է դիմել Լեզվի ուսուցման կենտրոն` 2-րդ մասնաշենք, 219 սենյակ, հեռ.` 010 58-21-43, ներքին՝ 2-92։


...

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

Ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթ

«Սևծովյան գիտություն» ("Black Sea Science") միջազգային ուսանողական մրցույթի կազմակերպչական կոմիտեն հրավիրում է մասնակցելու «Սևծովյան գիտություն 2019» ("Black Sea Science 2019") ուսանողական գիտական աշխատանքների միջազգային առցանց մրցույթին, որը տեղի է ունենալու Օդեսայի սննդի տեխնոլոգիաների ազգային ակադեմիայում (Ուկրաինա) «Սևծովյան համալսարանների ցանց» միջազգային կազմակերպության աջակցությամբ: Գիտական աշխատանքները կարող եք ուղարկել մինչև 2019 թ.-ի հունվարի 15-ը հետևյալ էլ. հասցեին. int_competition@onaft.edu.ua:
Մանրամասների համար այցելեք.
http://isc.onaft.edu.ua/

...

Միջանկյալ հաշվետվության ներկայացում

Միջանկյալ հաշվետվության
ներկայացում

     Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնը 2018թ. դեկտեմբերի 6-ին, ժամը 13:30–ին, կներկայացնի «ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման, մրցունակության բարձրացման կառուցակարգերի կատարելագործումը և արտահանման ընդլայնման ուղիները» գիտական ծրագրի միջանկյալ հաշվետվությունը: Ցանկացողները կարող են ներկա լինել ՀԱԱՀ 1-ին մասնաշենքի 245 լսարանում:
Ագրարային քաղաքականության և տնտեսագիտության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Ա. Ե. Ոսկանյան

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Դեկտեմբեր 2018
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Գրանցվեք նորությունների համար

10