hy
Armenian (Հայերեն)Russian (Русский)English (United Kingdom)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Շնորհավորանքներ

«Չմոռացվող ցավ» խորագիր

Օնլայն հարց ու պատասխան skype ծրագրի միջոցով երկուշաբթի,չորեքշաբթի,ուրբաթ ժամը՝ 10:00-12:00-ը

ՏԵՄՊՈՒՍ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Տեմպուսը Եվրոպական Միության ծրագիր է` ուղղված բարձրագույն կրթության համակարգի արդիականացմանը: Տեմպուսն աջակցում է բարձրագույն կրթության բնագավառում ուսումնական ծրագրերի և կրթական նյութերի վերանայմանն ու զարգացմանը, կրթօջախների արդիականացմանը և համալսարանական կառավարման համակարգի կատարելագործմանը: Այդ աջակցությունը Տեմպուսը տրամադրում է ԵՄ և Գործընկեր երկրների բարձրագույն կրթության հաստատությունների միջև համագործակցության ընդլայնմանն ուղղված դրամաշնորհների միջոցով այն բնագավառներում, որոնք ԵՄ և Գործընկեր երկրների կողմից սահմանվել են որպես առաջնային և որոնք համահունչ են այդ երկրներում ընթացող սոցիալ-տնտեսական ընդհանուր բարեփոխումներին:
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանը Տեմպուս ծրագրի շրջանակներում իրականացրել և շարունակում է իրականացնել հետևյալ ծրագրերը.
«Հայաստանում, Վրաստանում և Ուկրաինայում ցկյանս ուսուցման զարգացման ցանց» (LeAGUe) http://tempusleague.eu/
Նախագծի շրջանակներում ցկյանս ուսուցման գործընթացը խթանելու համար, մշակվում է ցկյանս ուսուցման կազմակերպման շրջանակ և մեթոդների համակարգ գործընկեր երեք երկրների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ստեղծվել է ցկյանս ուսուցման փորձագիտական պորտալ, ՀԱԱՀ-ում կահավորվել է համապատասխան լսարան և նախատեսվում է պիլոտային դասընթացների կազմակերպում:
«Հայաստանում ազգային և սեկտորալ որակավորման շրջանակների ամրապնդում» (ARMENQA) http://armenqa.am/
Նախագիծը միտված է Հայաստանում բուհերի շրջանավարտների զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը և աշխատաշուկայում` ազգային և միջազգային մակարդակներով Հայաստանում ստացած որակավորումների ճանաչմանը, որակավորումների ազգային և ոլորտային շրջանակների (ՈԱՇ և ՈՈՇ) ձևավորմանը: Աշխատանքներ են տարվում ՈԱՇ-ի հիմնական շահակիցների՝ բուհերի ուսանողների և շրջանավարտների, գործատուների ու աշխատաշուկայի ներկայացուցիչների, ոլորտը կարգավորող պետական մարմինների ու հանրային գործընկերների կարողությունների զարգացման, ՀՀ-ում ՈՈՇ-ների ստեղծման և փորձարկման նպատակով ազգային մոդելի և մեթոդաբանական հենքի մշակման ուղղությամբ:
«Կայուն զբոսաշրջության կառավարման միջազգային բակալավրիական և մագիստրոսական ծրագրերի նոր մոդուլների մշակում» (SuToMa) http://www.sutoma.eu/
Նախագիծը կոչված է արդիականացնելու ուսումնական ծրագրերը կայուն տուրիզմի կառավարման ոլորտում և մշակելու կայուն զարգացմանը միտված միասնական մոտեցում։ Ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ մի շարք աշխատակիցներ վերապատրաստվել են ծրագրի գործընկեր երկրներում և տուրիզմի զարգացման ոլորտում իրենց ստացած գիտելիքները կիրառում են ՀԱԱՀ-ում` նոր ուսումնական ծրագրի մշակման աշխատանքներում:
Նախատեսվում է համապատասխան լսարանի կահավորում և կայուն տուրիզի ոլորտում պիլոտային դասընթացների կազմակերպում:
«Ինքնավարություն և պատասխանատվություն. ժամանակա-կից բարձրագույն կրթության կառավարման համակարգի մշակում` միտված արդյունավետ փոփոխությունների նախաձեռնմանը` համաձայն Բոլոնիայի չափանիշների» /GOVERN/ http://govern.am/
Նախագծի հիմնական նպատակը Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Բոլոնիայի չափանիշներին համապատասխան՝ կառավարման համակարգի կատարելագործումն է` արդյունավետ կառուցվածքային փոփոխությունների նախաձեռնմամբ, որն էլ իր հերթին հանգեցնելու է բուհի ինքնավարության և պատասխանատվության ամրապնդմանը: Ծրագիրը բուհի ինքնավարության ու պատասխանատվության ամրապնդմանը միտված իր հիմնական նպատակներն իրագործում է հետևյալ գործառույթների իրականացմամբ.

  • Վարչական անձնակազմի կարողությունների ամրապնդում` միտված համակարգի արդյունավետ փոփոխություններին
  • Իրավական (համակարգային մակարդակով) և վերահսկման (բուհի մակարդակով) շրջանակների վերանայում` համաձայն Բոլոնիայի գործընթացի:

«Բարձրագույն կրթական ցանց` ուղղված Հայաստանում մարդկային կապիտալի գնահատմանն ու շրջանավարտների աշխատունակությանը» (HEN-GEAR)
Նախագծի նպատակն է որակի ապահովման և շրջանավարտների զբաղվածության աջակցման ճանապարհով Արևելյան հարևանության տարածաշրջանում նպաստել բարձրագույն կրթության բարեփոխումների իրականացման գործընթացին: Նախագծի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ գործընթացները.

  • տեղեկատվական բազայի ստեղծում,
  • շրջանավարտների պրոֆիլների ստեղծում և հետազոտության իրականացում,
  • շրջանավարտների աշխատանքային պայմանների հետազոտություն,
  • շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման որակյալ համակարգի ստեղծում:

• «Բարձրագույն կրթության փոփոխության նախաձեռնումն ու կառավարումը» (LaManche) www.lamanche-tempus.eu
Նախագծի հիմնական նպատակն է խթանել բարձրագույն կրթության արդիականացումը` մասնակից բուհերում ղեկավարման և կառավարման կարողությունների կատարելագործման, համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև բարձրագույն կրթության բարեփոխումներին միտված արդյունավետ երկխոսության խրախուսման, բուհերում որոշումների կայացման գործընթացում ուսանողների ակտիվ ներգրավվածության ապահովման միջոցով: Ծրագրի շրջանակներում համալսարանի պրոֆեորադասախոսական անձնակազմի համար կազմակերպվել են մի շարք թրեյնինգներ
«Ղեկավարման հմտությունների զարգացման ոլորտում», մշակվել են բարձրագույն կրթության փոփոխություններին միտված մի շարք ուղղեցույցներ, ստեղծվել է արտաքին շահառուների բազա և վիրտուալ փորձագիտական պորտալ, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակներում ՀԱԱՀ ուսանողները մասնակցել են Բուլղարիայի համալսարանական քոլեջում կազմակերպված ամառային դպրոցին:
• «Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Արևելյան հարևան երկրների կայուն զարգացման համար» (GIDEC)
http://www.ecoma.am/programs/gidec/other_info.php/,http://gidec.abe.kth.se/ 
Նախագծի շրջանակներում Հայաստանում, ՈԻկրաինայում և Մոլդովայում բարելավվել է բարձրագույն կրթությունը գեոդեզիայի և գեոինֆորմատիկայի ոլորտներում, վերանայվել են արդեն գոյություն ունեցող գեոդեզիայի ուսումնական ծրագրերը, մշակվել են նոր ուսումնական ծրագրեր և ուսուցողական նյութեր, գործընկեր հաստատություններում հիմնվել են 6 նոր GIS լաբորատորիաներ, ինչպես նաև ինտենսիվ դասընթացների միջոցով իրականացվել է համապատասխան անձնակազմի վերապատրաստում:
Կիրառական կենսաբանության բնագավառում մագիստրոսական ծրագիր (MAPB) www.biosciences-tempus.org
Նախագծի շրջանակներում մշակվել է «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական նոր ծրագիր Հայաստանի, Վրաստանի եւ եվրոպական առաջատար մի շարք համալսարանների ու կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում, ինպես նաև ՀԱԱՀ-ում ստեղծվել է կիրառական կենսաբանության լաբորատորիա:
• «Անասնաբուժական կրթական բարեփոխումները դեպի Եվրոպական ստանդարտներ» (TEMPUS JEP-27113-2006)
Նախագծի շրջանակներում եվրոպական չափանիշներին համապատասխան վերանայվել են անասնաբուժական կրթական ծրագրերը,ինչպես նաև ձեռք են բերվել համապատասխան տեխնիկական միջոցներ և ռեսուրսներ համալսարանում անսանաբուժական կրթության որակի բարելավման համար:
• «Բնապահպանական ուսումնասիրությունների ներածություն Հարավկովկասյան տարածաշրջանում» (JEP-23193-2002) http://www.tempus-caucasus.net/
Նախագծի շրջանակներում մշակվել և վերանայվել են գործընկեր բուհերի բնապահպանական ուսաումնական ծրագրերը, հարավկովկասյան տարածաշրջանում ձևավորվել է համագործակցության համալսարանական ցանց բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման և փորձի փոխանակման նպատակով, ինչպես նաև իրականացվել է համապատասխան անձնակազմի վերապատրաստում:
• «Տնտեսագիտական կրթական բարեփոխումներ Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայում» (JEP-21203-2000)
Նախագծի շրջանակներում ՀԱԱՀ-ի ուսուցման համակարգում ընդգրկվել են «Ագրարային քաղաքականություն և տարածաշրջանի զարգացում», «Ագրոբիզնես և շուկայաբանություն», «Ագրոպարենային համակարգի խորհրդատվություն և տեղեկատվություն» մասնագիտությունները, հիմնվել են օտար լեզուների ուսուցման կենտրոնը, գրադարանի թվայնացման համակարգը: Այդ ծրագրերն իրականացվել են Հոհենհայմի (Գերմանիա) և Վագենինգենի (Նիդերլանդներ) գործընկեր համալասարանների հետ:

 

Վարդան Ալեքսանյանը կփոխանցի իր փորձը

Ագրոտեխ ինկուբատորում բանախոսը Հովհաննես Երիցյանն է

Սովորում ենք կազմել ինքնակենսագրական

Սովորում ենք կազմել ինքնակենսագրական

Ուսանողության միջազագային տոնին նվիրված միջոցառումների շրջանակում ՀԱԱՀ կարիերայի զարգացման և շարունակական կրթության բաժինը կազմակերպում է հանդիպումների շարք։
Առաջին հանդիպումը «Սովորում ենք կազմել ինքնակենսագրական» թեմայով տեղի կունենա նոյեմբերի 19-ին` ժամը 12։30-ին, ՀԱԱՀ առաջին մասնաշենքի 329 լսարանում (փոքր դահլիճ)։
• Ինչպե՞ս կազմել ճիշտ ինքնակենսագրական
• Ո՞րն է CV-ի և resume-ի տարբերությունը
• Ինչպե՞ս առանձնանալ մյուսներից
Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանները՝ նոյեմբերի 19-ին։

...
ԱԳՐՈԼՈՒՐ

Իրադարձությունների օրացույց

Նոյեմբեր 2019
Կիր Երկ Երք Չրք Հնգ Ուբթ Շբթ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Գրանցվեք նորությունների համար

10